Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 239 POZ 65

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2007 z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

Data ogłoszenia:2007-09-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 239 POZ 65

Strona 1 z 3
12.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 239/65

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1046/2007 z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2007 otworzyło stałe przetargi na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich (2). W załączniku I do wspomnianego rozporządzenia wskazano 29 244 tony pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej. W ramach cotygodniowego przekazywania informacji, przewidzianego w art. 11a rozporządzenia Komisji (WE) nr 824/2000 z dnia 19 kwietnia 2000 r. ustanawiającego procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż (3), władze węgierskie zgłosiły 742 tony strat dotyczących pszenicy zwyczajnej. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1539/2006 z dnia 13 października 2006 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2007, przeznaczonych na dostawy

żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (4), określa między innymi ilość każdego rodzaju produktu, którą można wycofać z zapasów posiadanych przez agencje interwencyjne. W ramach tej ilości w pkt 10 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1539/2006 wymieniono w formie wewnątrzwspólnotowego zatwierdzonego przekazu 3 610 ton pszenicy zwyczajnej, znajdującej się w posiadaniu węgierskich agencji interwencyjnych i przeznaczonej dla Słowenii. Celem dokonania pełnego przekazu władze węgierskie zmuszone są do odzyskania 1 000 ton pszenicy zwyczajnej objętej obecnie przetargiem na podstawie rozporządzenia (WE) nr 712/2007.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 712/2007. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

(5) (2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 712/2007 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 września 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 735/2007 (Dz.U. L z 29.6.2007, str. 6). (2) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, str. 7. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 957/2007 (Dz.U. L z 11.8.2007, str. 3). (3) Dz.U. L 100 z 20.4.2000, str. 31. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 883/2007 (Dz.U. L z 27.7.2007, str. 3).

zmie169 zmie211 zmie195 (4) Dz.U. L 283 z 14.10.2006, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 937/2007 (Dz.U. L 206 z 7.8.2007, str. 5).

L 239/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.9.2007

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK I WYKAZ PRZETARGÓW

Ilości udostępnione do sprzedaży na rynku wewnętrznym (w tonach) Państwo członkowskie Pszenica zwyczajna Jęczmień Kukurydza Żyto

Agencja interwencyjna Nazwa, adres i inne dane kontaktowe

Belgique/België

0

Bureau d'intervention et de restitution belge Rue de Trèves, 82 B-1040 Bruxelles Tel.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 239 POZ 65 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L239 - 63 z 200712.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2007 z dnia 10 września 2007 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach Norwegii obszaru ICES IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L239 - 61 z 200712.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2007 z dnia 11 września 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L239 - 50 z 200712.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2007 z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L239 - 3 z 200712.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFFROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

 • Dz. U. L239 - 1 z 200712.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2007 z dnia 11 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.