Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 24 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. dotycząca procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2006/21)

Data ogłoszenia:2007-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 24 POZ 1

31.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 15 grudnia 2006 r. dotycząca procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2006/21) (2007/42/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,


uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 29 ust. 4 oraz art. 49 ust. 3, uwzględniając uwagi Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przedłożone zgodnie z czwartym tiret art. 47 ust. 2 Statutu, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

miały zastosowanie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. Decyzja EBC/2004/5 powinna w związku z tym zostać uchylona i zastąpiona nową decyzją uwzględniającą zmieniony stan faktyczny. Zgodnie z decyzją Rady 2003/517/WE z dnia 15 lipca 2003 r. dotyczącą danych statystycznych, które mają być wykorzystywane do dostosowania klucza subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (2), Komisja Europejska przekazała na rzecz EBC dane statystyczne wykorzystywane dla ustalenia rozszerzonego klucza kapitałowego. Uwzględniając art. 3 ust. 5 oraz art. 6 ust. 6 Regulaminu Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego oraz uwzględniając wkład Rady Ogólnej w przyjęcie niniejszej decyzji, Prezesi Bulgarian National Bank oraz Banca Naţională a României uzyskali możliwość przedłożenia uwag dotyczących niniejszej decyzji, przed jej przyjęciem,

Decyzja EBC/2004/5 z dnia 22 kwietnia 2004 r. dotycząca procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (1) ustaliła z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2004 r. wagi w kluczu subskrypcji kapitału EBC przyporządkowane tym krajowym bankom centralnym, które były członkami Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) w dniu 1 maja 2004 r. (poniżej określane, odpowiednio, jako „wagi klucza kapitałowego” oraz „klucz kapitałowy”). W związku z następującym w dniu 1 stycznia 2007 r. przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej oraz rozpoczęciem uczestnictwa krajowych banków centralnych tych państw w Europejskim Systemie Banków Centralnych (ESBC), subskrybowany kapitał EBC powinien ulec automatycznemu zwiększeniu zgodnie z art. 49 ust. 3 Statutu. Wskazane zwiększenie wymaga obliczenia wagi klucza kapitałowego dla każdego krajowego banku centralnego, który będzie członkiem ESBC w dniu 1 stycznia 2007 r., analogicznie do zasad określonych w art. 29 ust. 1 oraz w zgodności z art. 29 ust. 2 Statutu. Rozszerzony klucz kapitałowy EBC oraz każda z wag klucza kapitałowego przypisanych krajowym bankom centralnym będą

(4)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(2)

Artykuł 1 Zaokrąglenia W przypadku gdy Komisja Europejska przekazuje zweryfikowane dane statystyczne wykorzystywane do rozszerzenia klucza kapitałowego, przy czym odpowiednie wielkości nie sumują się do 100 %, różnica zostanie wyrównana w następujący sposób: i) jeżeli suma wynosi poniżej 100 %, wyrównanie nastąpi poprzez dodanie 0,0001 punktu procentowego do każdego kolejnego najniższego udziału procentowego, w porządku rosnącym, aż do osiągnięcia wielkości wynoszącej dokładnie 100 %, bądź też ii) jeżeli suma wynosi powyżej 100 %, wyrównanie nastąpi poprzez odjęcie 0,0001 punktu procentowego od każdego kolejnego

(2) Dz.U. L 181 z 19.7.2003, str. 43.

(1) Dz.U. L 205 z 9.6.2004, str. 5.

L 24/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

— — — — — — — — — — De Nederlandsche Bank Oesterreichische Nationalbank Narodowy Bank Polski Banco de Portugal Banca Naţională a României Banka Slovenije Národná banka Slovenska Suomen Pankki Sveriges riksbank Bank of England

31.1.2007

3,8937 % 2,0159 % 4,8748 % 1,7137 % 2,5188 % 0,3194 % 0,6765 % 1,2448 % 2,3313 % 13,9337 %

najwyższego udziału procentowego, w porządku malejącym, aż do osiągnięcia wielkości wynoszącej dokładnie 100 %. Artykuł 2 Wagi klucza kapitałowego Wagi klucza kapitałowego przypisane każdemu krajowemu bankowi centralnemu, określone w art. 29 Statutu, przyjmą następujące wartości z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.:

— — — — — — — — — — — — — — — — — Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique Bulgarian National Bank Česká národní banka Danmarks Nationalbank Deutsche Bundesbank Eesti Pank Bank of Greece Banco de España Banque de France Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Banca d'Italia Central Bank of Cyprus Latvijas Banka Lietuvos bankas Banque centrale du Luxembourg Magyar Nemzeti Bank Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta 2,4708 % 0,8833 % 1,3880 % 1,5138 % 20,5211 % 0,1703 % 1,8168 % 7,5498 % 14,3875 % 0,8885 % 12,5297 % 0,1249 % 0,2813 % 0,4178 % 0,1575 % 1,3141 % 0,0622 %

Artykuł 3 Postanowienia końcowe 1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. 2. Decyzja EBC/2004/5 zostaje niniejszym uchylona z dniem 1 stycznia 2007 r. 3. Odesłania do decyzji EBC/2004/5 powinny być rozumiane jako odesłania do niniejszej decyzji. Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 15 grudnia 2006 r. Prezes EBC Jean-Claude TRICHET

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 24 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L24 - 17 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 grudnia 2006 r. w sprawie wpłacenia przez Banka Slovenije kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw oraz zasobów Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2006/30)

 • Dz. U. L24 - 15 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 18 grudnia 2006 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2006/26)

 • Dz. U. L24 - 13 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 dotyczącą emisji banknotów euro (EBC/2006/25)

 • Dz. U. L24 - 9 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego oraz do dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym (EBC/2006/24)

 • Dz. U. L24 - 5 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz dostosowania opłaconego kapitału (EBC/2006/23)

 • Dz. U. L24 - 3 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2006/22)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.