Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 24 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 dotyczącą emisji banknotów euro (EBC/2006/25)

Data ogłoszenia:2007-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 24 POZ 13

31.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 dotyczącą emisji banknotów euro (EBC/2006/25) (2007/46/WE)

L 24/13

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 106 ust. 1, uwzględniając Statut Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Systemu Banków Centralnych, w szczególności jego art. 16, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

mający zastosowanie od dnia 1 maja 2004 r. Biorąc pod uwagę, że nowe wagi kapitałowe będą miały zastosowanie od dnia 1 stycznia 2007 r. oraz że Słowenia przyjmie z tą datą walutę euro, decyzja EBC/2001/15 powinna zostać zmieniona w celu określenia klucza przydziału banknotów mającego zastosowanie od dnia 1 stycznia 2007 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zmiana decyzji EBC/2001/15 W decyzji EBC/2001/15 wprowadza się następujące zmiany: 1) ostatnie zdanie artykułu 1 litery d) otrzymuje brzmienie: „Załącznik do niniejszej decyzji określa klucz przydziału banknotów, mający zastosowanie od dnia 1 stycznia 2007 r.”; 2) załącznik do decyzji EBC/2001/15 zostaje zastąpiony tekstem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Postanowienie końcowe Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2007 r. Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 15 grudnia 2006 r. Prezes EBC Jean-Claude TRICHET

W związku z następującym w dniu 1 stycznia 2007 r. przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej oraz rozpoczęciem uczestnictwa krajowych banków centralnych tych państw w Europejskim Systemie Banków Centralnych (ESBC) decyzja EBC/2006/21 z dnia 15 grudnia 2006 r. dotycząca procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (1) określiła z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. nowe wagi przypisane krajowym bankom centralnym w kluczu subskrypcji rozszerzonego kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Na podstawie art. 1 decyzji Rady 2006/495/WE z dnia 11 lipca 2006 r. wydanej na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia wspólnej waluty przez Słowenię z dniem 1 stycznia 2007 r. (2) wyłączenie na rzecz Słowenii wskazane w art. 4 Aktu przystąpienia z 2003 r. (3) podlega zniesieniu z dniem 1 stycznia 2007 r. Artykuł 1 lit. d) decyzji EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie emisji banknotów (4) definiuje „klucz przydziału banknotów” poprzez odwołanie do załącznika do tej decyzji, określającego klucz przydziału banknotów

(2)

(3)

(1) (2) (3) (4)

Patrz: 1 str. niniejszego Dziennika Urzędowego. Dz.U. L 195 z 15.7.2006, str. 25. Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33. Dz.U. L 337 z 20.12.2001, str. 52. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją EBC/2004/9 (Dz.U. L 205 z 9.6.2004, str. 17).

L 24/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK KLUCZ PRZYDZIAŁU BANKNOTÓW OD DNIA 1 STYCZNIA 2007 R.

31.1.2007

Europejski Bank Centralny Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique Deutsche Bundesbank Bank of Greece Banco de España Banque de France Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Banca d'Italia Banque centrale du Luxembourg De Nederlandsche Bank Oesterreichische Nationalbank Banco de Portugal Banka Slovenije Suomen Pankki SUMA

8,0000 % 3,2705 % 27,1610 % 2,4045 % 9,9925 % 19,0430 % 1,1760 % 16,5840 % 0,2090 % 5,1535 % 2,6680 % 2,2680 % 0,4225 % 1,6475 % 100,0000 %

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 24 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L24 - 17 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 grudnia 2006 r. w sprawie wpłacenia przez Banka Slovenije kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw oraz zasobów Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2006/30)

 • Dz. U. L24 - 15 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 18 grudnia 2006 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2006/26)

 • Dz. U. L24 - 9 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego oraz do dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym (EBC/2006/24)

 • Dz. U. L24 - 5 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz dostosowania opłaconego kapitału (EBC/2006/23)

 • Dz. U. L24 - 3 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2006/22)

 • Dz. U. L24 - 1 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. dotycząca procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2006/21)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.