Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 24 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 18 grudnia 2006 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2006/26)

Data ogłoszenia:2007-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 24 POZ 15

31.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 18 grudnia 2006 r.

L 24/15

określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2006/26) (2007/47/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

(5)

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 48,


Uwzględniając art. 3 ust. 5 oraz art. 6 ust. 6 Regulaminu Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego, Prezesi Bulgarian National Bank oraz Banca Naţională a României uzyskali możliwość przedłożenia uwag dotyczących niniejszej decyzji przed jej przyjęciem,

a także mając na uwadze, co następuje:

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(1)

Decyzja EBC/2004/10 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia środków niezbędnych do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (1) określiła procentowe udziały w subskrybowanym kapitale Europejskiego Banku Centralnego (EBC), jaki krajowe banki centralne państw członkowskich, które nie wprowadziły waluty euro w dniu 1 maja 2004 r., były obowiązane opłacić na dzień 1 maja 2004 r. jako swój udział w kosztach operacyjnych EBC.

Artykuł 1

Zakres i forma opłaconego kapitału

(2)

W związku z następującym w dniu 1 stycznia 2007 r. przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej oraz rozpoczęciem uczestnictwa krajowych banków centralnych tych państw w Europejskim Systemie Banków Centralnych (ESBC) decyzja EBC/2006/21 z dnia 15 grudnia 2006 r. dotycząca procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (2) określa z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. nowe wagi w kluczu subskrypcji kapitału EBC, przypisane każdemu krajowemu bankowi centralnemu, który będzie członkiem ESBC w dniu 1 stycznia 2007 r. (poniżej określane, odpowiednio, jako „wagi klucza kapitałowego” oraz „klucz kapitałowy”).

Każdy z nieuczestniczących krajowych banków centralnych powinien dokonać opłacenia 7 % subskrybowanego przez siebie kapitału EBC na dzień 1 stycznia 2007 r. Biorąc pod uwagę wagi klucza kapitałowego, określone w art. 2 decyzji EBC/2006/21, każdy z nieuczestniczących krajowych banków centralnych powinien w związku z tym na dzień 1 stycznia 2007 r. dokonać opłacenia kwoty wskazanej obok nazwy odpowiedniego banku w poniższej tabeli:

Nieuczestniczący krajowy bank centralny

(EUR)

Bulgarian National Bank Česká národní banka Danmarks Nationalbank

3 561 868,99 5 597 049,87 6 104 332,92 686 727,37 503 653,84 1 134 330,06 1 684 760,40 5 299 051,33 250 818,81 19 657 419,83 10 156 951,89 2 727 956,95 9 400 866,26 56 187 041,67

(3)

Subskrybowany kapitał EBC od dnia 1 stycznia 2007 r. wynosił będzie 5 760 652 402,58 EUR.

Eesti Pank Central Bank of Cyprus Latvijas Banka

(4)

W związku z rozszerzonym kluczem kapitałowym niezbędne jest przyjęcie nowej decyzji EBC, uchylającej decyzję EBC/2004/10 z dniem 1 stycznia 2007 r. oraz określającej procentowe udziały w subskrybowanym kapitale EBC, które krajowe banki centralne państw członkowskich, które nie wprowadzą waluty euro z dniem 1 stycznia 2007 r. (poniżej określane jako „nieuczestniczące krajowe banki centralne”), obowiązane będą opłacić na dzień 1 stycznia 2007 r.

Lietuvos bankas Magyar Nemzeti Bank Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta Narodowy Bank Polski Banca Naţională a României Národná banka Slovenska Sveriges riksbank

(1) Dz.U. L 205 z 9.6.2004 r., str. 19. (2) Patrz: 1 str. niniejszego Dziennika Urzędowego.

Bank of England

L 24/16

PL Artykuł 2

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.1.2007

Dostosowanie opłaconego kapitału 1. Każdy nieuczestniczący krajowy bank centralny z wyjątkiem Bulgarian National Bank oraz Banca Naţională a României opłaciły już 7 % swojego udziału w subskrybowanym kapitale EBC, obowiązującego do dnia 31 grudnia 2006 r. zgodnie z decyzją EBC/2004/10. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, każdy z nieuczestniczących krajowych banków centralnych z wyjątkiem Bulgarian National Bank oraz Banca Naţională a României dokona przekazania dodatkowych kwot na rzecz EBC albo też, odpowiednio, otrzyma odpowiednie kwoty zwrotnie od EBC – w celu osiągnięcia kwot wskazanych w tabeli zawartej w artykule 1. 2. Bulgarian National Bank oraz Banca Naţională a României dokonają przekazania na rzecz EBC kwoty wskazanej obok nazwy odpowiedniego banku w tabeli zawartej w artykule 1. 3. Wszelkie przekazy na podstawie niniejszego artykułu zostaną dokonane zgodnie z warunkami decyzji EBC/2006/23 z dnia 15 grudnia 2006 r. określającej warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym

pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz dostosowania opłaconego kapitału (1). Artykuł 3 Postanowienia końcowe 1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. 2. Decyzja EBC/2004/10 zostaje niniejszym uchylona z dniem 1 stycznia 2007 r. 3. Odesłania do decyzji EBC/2004/10 powinny być rozumiane jako odesłania do niniejszej decyzji. Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 18 grudnia 2006 r. Prezes EBC Jean-Claude TRICHET

(1) Patrz: 5 str. niniejszego Dziennika Urzędowego.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 24 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L24 - 17 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 grudnia 2006 r. w sprawie wpłacenia przez Banka Slovenije kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw oraz zasobów Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2006/30)

 • Dz. U. L24 - 13 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 dotyczącą emisji banknotów euro (EBC/2006/25)

 • Dz. U. L24 - 9 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego oraz do dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym (EBC/2006/24)

 • Dz. U. L24 - 5 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz dostosowania opłaconego kapitału (EBC/2006/23)

 • Dz. U. L24 - 3 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2006/22)

 • Dz. U. L24 - 1 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. dotycząca procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2006/21)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.