Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 24 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2006/22)

Data ogłoszenia:2007-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 24 POZ 3

31.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 15 grudnia 2006 r.

L 24/3

określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2006/22) (2007/43/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

dniem 1 stycznia 2007 r. (3) wyłączenie na rzecz Słowenii wskazane w art. 4 Aktu przystąpienia z 2003 r. (4) podlega zniesieniu z dniem 1 stycznia 2007 r.


(6)

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 28 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja EBC/2004/6 z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne dla opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (1) ustaliła, w jaki sposób i do jakiego poziomu krajowe banki centralne Państw Członkowskich, które wprowadziły walutę euro (poniżej określane jako „uczestniczące krajowe banki centralne”) miały obowiązek dokonać opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC) na dzień 1 maja 2004 r.

Zgodnie z decyzją EBC/2006/30 z dnia 30 grudnia 2006 r. w sprawie opłacenia kapitału przez Banka Slovenije przekazanie aktywów rezerwy walutowej oraz wkładu wnoszonego na rzecz rezerw oraz odpisów Europejskiego Banku Centralnego (5) Banka Slovenije ma obowiązek wpłacenia pozostałej do opłacenia części subskrybowanego przez siebie kapitału EBC z dniem 1 stycznia 2007 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zakres i forma opłaconego kapitału Każdy z uczestniczących krajowych banków centralnych powinien dokonać opłacenia całości subskrybowanego przez siebie kapitału EBC na dzień 1 stycznia 2007 r. Biorąc pod uwagę wagi klucza kapitałowego, określone w art. 2 decyzji EBC/2006/21, każdy z uczestniczących krajowych banków centralnych powinien na dzień 1 stycznia 2007 r. dokonać opłacenia kwoty wskazanej obok nazwy odpowiedniego banku w poniższej tabeli:

(2)

W związku z następującym w dniu 1 stycznia 2007 r. przystąpieniem Bułgarii oraz Rumunii do Unii Europejskiej oraz rozpoczęciem uczestnictwa krajowych banków centralnych tych państw w Europejskim Systemie Banków Centralnych (ESBC), decyzja EBC/2006/21 z dnia 15 grudnia 2006 r. dotycząca procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC (2) określa z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. wagi w kluczu subskrypcji rozszerzonego kapitału EBC przypisane każdemu krajowemu bankowi centralnemu, który będzie członkiem ESBC w dniu 1 stycznia 2007 r. (poniżej określane, odpowiednio, jako „wagi klucza kapitałowego” oraz „klucz kapitałowy”).

Uczestniczący krajowy bank centralny

(EUR)

Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique Deutsche Bundesbank Bank of Greece

142 334 199,56 1 182 149 240,19 104 659 532,85 434 917 735,09 828 813 864,42 51 183 396,60 721 792 464,09 9 073 027,53 224 302 522,60 116 128 991,78 98 720 300,22 18 399 523,77 71 708 601,11

(3)

Subskrybowany kapitał EBC od dnia 1 stycznia 2007 r. będzie wynosił 5 760 652 402,58 EUR.

Banco de España Banque de France Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

(4)

W związku z rozszerzonym kluczem kapitałowym niezbędne jest przyjęcie nowej decyzji EBC uchylającej decyzję EBC/2004/6 z dniem 1 stycznia 2007 r. oraz określającej, w jaki sposób i do jakiego poziomu uczestniczące krajowe banki centralne mają obowiązek opłacić kapitał EBC na dzień 1 stycznia 2007 r.

Banca d'Italia Banque centrale du Luxembourg De Nederlandsche Bank Oesterreichische Nationalbank Banco de Portugal

(5)

Na podstawie art. 1 decyzji Rady 2006/495/WE z dnia 11 lipca 2006 r. wydanej na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia wspólnej waluty przez Słowenię z

Banka Slovenije Suomen Pankki (3) Dz.U. L 195 z 15.7.2006, str. 25. (4) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33. (5) Patrz: str. 17 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(1) Dz.U. L 205 z 9.6.2004, str. 7. (2) Patrz: str. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.

L 24/4

PL Artykuł 2

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 3 Postanowienia końcowe

31.1.2007

Dostosowanie wpłaconego kapitału 1. Każdy z uczestniczących krajowych banków centralnych, z wyjątkiem Banka Slovenije, dokonał już pełnego opłacenia swojego udziału w subskrybowanym kapitale EBC mającym zastosowanie do dnia 31 grudnia 2006 r., zgodnie z decyzją EBC/2004/6. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, każdy uczestniczący krajowy bank centralny, z wyjątkiem Banka Slovenije, dokona przekazania dodatkowych kwot na rzecz EBC albo też odpowiednio otrzyma zwrot właściwej kwoty od EBC, w celu osiągnięcia kwot wskazanych w tabeli zawartej w art. 1. Opłacenie kapitału przez Banka Slovenije uregulowane jest w decyzji EBC/2006/30. 2. Wszystkie przekazy przewidziane na podstawie niniejszego artykułu zostaną dokonane zgodnie z warunkami decyzji EBC/2006/23 z dnia 15 grudnia 2006 r. określającej warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz dostosowania opłaconego kapitału (1).

1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. 2. Decyzja EBC/2004/6 zostaje niniejszym uchylona z dniem 1 stycznia 2007 r. 3. Odesłania do decyzji EBC/2004/6 powinny być rozumiane jako odesłania do niniejszej decyzji. Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 15 grudnia 2006 r. Prezes EBC Jean-Claude TRICHET

(1) Patrz: str. 5 niniejszego Dziennika Urzędowego.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 24 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L24 - 17 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 grudnia 2006 r. w sprawie wpłacenia przez Banka Slovenije kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw oraz zasobów Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2006/30)

 • Dz. U. L24 - 15 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 18 grudnia 2006 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2006/26)

 • Dz. U. L24 - 13 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 dotyczącą emisji banknotów euro (EBC/2006/25)

 • Dz. U. L24 - 9 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego oraz do dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym (EBC/2006/24)

 • Dz. U. L24 - 5 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz dostosowania opłaconego kapitału (EBC/2006/23)

 • Dz. U. L24 - 1 z 200731.1.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2006 r. dotycząca procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2006/21)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.