Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 240 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1050/2007 z dnia 12 września 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Mejillón de Galicia lub Mexillón de Galicia (CHNP) – Café de Colombia (CHOG) – Castagna Cuneo (CHOG) – Asparago Bianco di Bassano (CHNP))

Data ogłoszenia:2007-09-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 240 POZ 7

13.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 240/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1050/2007 z dnia 12 września 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Mejillón de Galicia lub Mexillón de Galicia (CHNP) – Café de Colombia (CHOG) – Castagna Cuneo (CHOG) – Asparago Bianco di Bassano (CHNP))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

di Bassano” zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2).


(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ponieważ nie zgłoszono Komisji żadnego oświadczenia o sprzeciwie na podstawie art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, należy zarejestrować te nazwy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Nazwy wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostają zarejestrowane. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit pierwszy oraz na mocy art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Hiszpanii o rejestrację nazwy „Mejillón de Galicia” lub „Mexillón de Galicia”, wniosek Kolumbii o rejestrację nazwy „Café de Colombia” oraz wnioski Włoch o rejestrację nazw „Castagna Cuneo” i „Asparago Bianco

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 września 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 952/2007 (Dz.U. L 210 z 10.8.2007, str. 26).

(2) Dz.U. C 320 z 28.12.2006, str. 12 (Mejillón de Galicia lub Mexillón de Galicia); Dz.U. C 320 z 28.12.2006, str. 17 (Café de Colombia); Dz.U. C 321 z 29.12.2006, str. 9 (Castagna Cuneo); Dz.U. C 321 z 29.12.2006, str. 19 (Asparago Bianco di Bassano).

L 240/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.9.2007

ZAŁĄCZNIK Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu Klasa 1.6. – Owoce, warzywa i zboża świeże lub przetworzone WŁOCHY Castagna Cuneo (CHOG) Asparago Bianco di Bassano (CHNP) Klasa 1.7. – Świeże ryby, małże i skorupiaki oraz produkty wytwarzane z nich HISZPANIA Mejillón de Galicia lub Mexillón de Galicia (CHNP) Klasa 1.8. – Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu: kawa KOLUMBIA Café de Colombia (CHOG)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 240 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L240 - 9 z 200713.9.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 62/04/COL z dnia 31 marca 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty piąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez zmianę rozdziału 24a: „Pomoc państwa dla transportu morskiego” i załącznik VIII oraz wniosek w sprawie podjęcia właściwych środków

 • Dz. U. L240 - 5 z 200713.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1049/2007 z dnia 11 września 2007 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w obszarze ICES III a, w wodach WE obszaru III b, III c oraz III d przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L240 - 3 z 200713.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1048/2007 z dnia 11 września 2007 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L240 - 1 z 200713.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1047/2007 z dnia 12 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.