Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 240 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 62/04/COL z dnia 31 marca 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty piąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez zmianę rozdziału 24a: „Pomoc państwa dla transportu morskiego” i załącznik VIII oraz wniosek w sprawie podjęcia właściwych środków

Data ogłoszenia:2007-09-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 240 POZ 9

Strona 1 z 16
13.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 240/9

IV

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 62/04/COL z dnia 31 marca 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty piąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez zmianę rozdziału 24a: „Pomoc państwa dla transportu morskiego” i załącznik VIII oraz wniosek w sprawie podjęcia właściwych środków

URZĄD NADZORU EFTA, MAJĄC NA UWADZE, że dnia 17 stycznia 2004 r. Komisja Wspólnot Europejskich (zwana dalej Komisją WE) wydała komunikat dotyczący wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy publicznej dla transportu morskiego oraz wniosek w sprawie odpowiednich środków zgodnie z art. 88 ust. 1 Traktatu WE (6),


Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 61 do 63 oraz protokół 26,

UWZGLĘDNIAJĄC

MAJĄC NA UWADZE, że omawiany komunikat ma również UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy Państwami EFTA

znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (2), w szczególności jego art. 24, art. 5 ust. 2 lit. b) oraz art. 1 części I jego protokołu 3 oraz art. 18 i 19 części II jego protokołu 3 (3),

MAJĄC NA UWADZE, że należy zagwarantować jednolite stosowanie zasad EOG w zakresie pomocy państwa na całym Europejskim Obszarze Gospodarczym,

ZGODNIE Z art. 24 Porozumienia o nadzorze i trybunale, Urząd Nadzoru EFTA nadaje moc prawną postanowieniom Porozumienia EOG dotyczącym pomocy państwa,

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z pkt II części „OGÓLNE”

zamieszczonej na końcu załącznika XV do Porozumienia EOG, Urząd Nadzoru EFTA przyjmuje, po konsultacji z Komisją WE, akty prawne odpowiadające tym, które zostały przyjęte przez Komisję WE,

ZGODNIE Z art. 5 ust. 2 lit. b) Porozumienia o nadzorze i trybunale Urząd Nadzoru EFTA wydaje zawiadomienia oraz wytyczne w kwestiach objętych Porozumieniem EOG, jeśli porozumienie to lub Porozumienie o nadzorze i trybunale jasno tak stanowi lub jeśli Urząd Nadzoru EFTA uznaje to za konieczne,

PO KONSULTACJI z Komisją WE,

ODWOŁUJĄC SIĘ DO konsultacji, które Urząd Nadzoru EFTA

odbył z państwami EFTA w przedmiotowej sprawie na wielostronnym spotkaniu dnia 3 lutego 2004 r.,

PRZYWOŁUJĄC Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa (4) przyjęte przez Urząd Nadzoru EFTA w dniu 19 stycznia 1994 r. (5), (1) Zwane dalej Porozumieniem EOG. (2) Zwane dalej Porozumieniem o nadzorze i trybunale. (3) Protokół 3 do Porozumienia o nadzorze i trybunale zmieniony przez państwa EFTA w dniu 10 grudnia 2001 r. Zmiany weszły w życie w dniu 28 sierpnia 2003 r. (4) Zwane dalej wytycznymi w sprawie pomocy państwa. (5) Pierwotnie opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994 oraz w suplemencie EOG do Dz.U. nr 32 z tego samego dnia, ostatnio zmienione decyzją Kolegium nr 41/04/COL z dnia 17 marca 2004 r., dotychczas nieopublikowaną.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1) Rozdział 24A i załącznik VIII wytycznych w sprawie pomocy państwa zmienia się, zastępując obecny rozdział 24A i załącznik VIII tekstem załącznika I do niniejszej decyzji. Proponuje się odpowiednie środki przewidziane w załączniku I do niniejszej decyzji.

(6) Dz.U. C 13 z 17.1.2004, str. 3.

L 240/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.9.2007

2) Państwa EFTA zostają poinformowane pismem zawierającym egzemplarz niniejszej decyzji wraz z załącznikiem I. Państwa EFTA muszą wyrazić swoją zgodę na odpowiednie środki najpóźniej do dnia 30 czerwca 2004 r.

5) Jeżeli państwa EFTA przyjmą propozycję dotyczącą odpowiednich środków, skrócone zawiadomienie zostanie opublikowane w sekcji dotyczącej spraw EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 6. Niniejsza decyzja jest autentyczna w języku angielskim.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 240 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L240 - 7 z 200713.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1050/2007 z dnia 12 września 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Mejillón de Galicia lub Mexillón de Galicia (CHNP) – Café de Colombia (CHOG) – Castagna Cuneo (CHOG) – Asparago Bianco di Bassano (CHNP))

 • Dz. U. L240 - 5 z 200713.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1049/2007 z dnia 11 września 2007 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w obszarze ICES III a, w wodach WE obszaru III b, III c oraz III d przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L240 - 3 z 200713.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1048/2007 z dnia 11 września 2007 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L240 - 1 z 200713.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1047/2007 z dnia 12 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.