Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 242 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 września 2007 r. w sprawie określenia środków kwalifikujących się do finansowania przez Wspólnotę w ramach programów zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich oraz na Azorach i Maderze (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4140)

Data ogłoszenia:2007-09-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 242 POZ 20

Strona 1 z 2
L 242/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.9.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 września 2007 r. w sprawie określenia środków kwalifikujących się do finansowania przez Wspólnotę w ramach programów zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich oraz na Azorach i Maderze (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4140)


(Jedynie tekst w językach francuskim i portugalskim jest autentyczny)

(2007/609/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej (1), w szczególności jego art. 17 ust. 3 akapit pierwszy zdanie drugie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

określenia działań kwalifikujących się do finansowania przez Wspólnotę w ramach programów zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich oraz na Azorach i Maderze (2).

(4)

Uprawy rolne we francuskich departamentach zamorskich oraz na Azorach i Maderze są pod względem fitosanitarnym narażone na szczególne trudności wynikające z warunków klimatycznych oraz specyficznego charakteru szkodliwych organizmów występujących w tych regionach. Państwa członkowskie, których ta sprawa dotyczy, opracowały programy mające na celu zwalczanie tych organizmów. Rozporządzeniem (WE) nr 247/2006 przyjęto nowe zasady wkładu finansowego Wspólnoty w działania fitosanitarne w najbardziej oddalonych regionach Unii. W związku z tym w odniesieniu do francuskich departamentów zamorskich oraz Azorów i Madery należy ponownie określić działania, w przypadku których możliwe jest finansowanie przez Wspólnotę, oraz kwalifikowalne wydatki. W związku z tym należy zastąpić decyzję Komisji 93/522/EWG z dnia 30 września 1993 r. w sprawie

Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (3) określa środki ochronne przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie. Należy zatem uchylić decyzję 93/522/EWG. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

(5) (6)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Działania w ramach programów zwalczania szkodliwych organizmów we francuskich departamentach zamorskich oraz na Azorach i Maderze, kwalifikujące się do finansowania przez Wspólnotę zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 247/2006, są określone w załączniku do niniejszej decyzji.

(2) Dz.U. L 251 z 8.10.1993, str. 35. Decyzja zmieniona decyzją 96/633/WE (Dz.U. L 283 z 5.11.1996, str. 58). (3) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/41/WE (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 51).

(3)

(1) Dz.U. L 42 z 14.2.2006, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2013/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 13).

15.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 242/21

Działania te odnoszą się do wszystkich programów lub do części programów zwalczania szkodliwych organizmów w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2000/29/WE. Artykuł 2 Decyzja 93/522/EWG traci moc. Odesłania do uchylonej decyzji należy traktować jako odesłania do niniejszej decyzji.

Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej i Republiki Portugalskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 242 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L242 - 24 z 200715.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 września 2007 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4147)

 • Dz. U. L242 - 19 z 200715.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1062/2007 z dnia 14 września 2007 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż

 • Dz. U. L242 - 16 z 200715.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1061/2007 z dnia 14 września 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 września 2007 r.

 • Dz. U. L242 - 8 z 200715.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1060/2007 z dnia 14 września 2007 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, Hiszpanii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji z przeznaczeniem na wywóz

 • Dz. U. L242 - 3 z 200715.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1059/2007 z dnia 14 września 2007 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, Hiszpanii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L242 - 1 z 200715.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1058/2007 z dnia 14 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.