Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 242 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 września 2007 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4147)

Data ogłoszenia:2007-09-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 242 POZ 24

Strona 1 z 2
L 242/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.9.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 września 2007 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4147)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2007/610/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (3) działania z zakresu ochrony fitosanitarnej mają być finansowane z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. Dla celów kontroli finansowej tych działań zastosowanie mają art. 9, 36 i 37 wspomnianego rozporządzenia. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej (1), w szczególności jego art. 17 ust. 3 akapit pierwszy zdanie pierwsze,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ :

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 Zatwierdza się wkład finansowy Wspólnoty do urzędowego programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na 2007 r., przedstawionego w części A załącznika.

(1)

Warunki uprawy we francuskich departamentach zamorskich wymagają szczególnych działań dotyczących uprawy zbóż. Do działań tych należą kosztowne działania fitosanitarne.

Wkład finansowy jest ograniczony do wysokości 60 % kwalifikowalnych wydatków, przedstawionych w części B załącznika, przy czym maksymalna kwota wynosi 224 700 EUR (bez VAT).

(2)

Decyzja Komisji 2007/609/WE z dnia 10 września 2007 r. w sprawie określenia działań kwalifikujących się do finansowania przez Wspólnotę w ramach programów zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich oraz na Azorach i Maderze (2) określa działania kwalifikujące się do finansowania przez Wspólnotę w ramach programów zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich oraz na Azorach i Maderze.

Artykuł 2 1. Zaliczka w wysokości 100 000 EUR zostanie wypłacona w terminie 60 dni po otrzymaniu przedłożonego przez Francję wniosku o płatność.

2. Pozostała kwota wkładu finansowego podlega wypłacie pod warunkiem przedstawienia Komisji końcowego sprawozdania z wdrożenia w formie elektronicznej do dnia 15 marca 2008 r.

(3)

Władze Francji przedłożyły Komisji program określający działania fitosanitarne. Program ten określa cele do osiągnięcia, spodziewane wyniki, działania do przeprowadzenia, ich czas trwania i koszt w celu otrzymania ewentualnego wkładu finansowego Wspólnoty. Działania określone w tym programie są zgodne z wymogami decyzji 2007/609/WE.

Sprawozdanie to zawiera:

a) zwięzłą techniczną ocenę całości programu, w tym stopnia osiągnięcia fizycznych i ilościowych celów oraz osiągniętego postępu, oraz ocenę natychmiastowych rezultatów fitosanitarnych i ekonomicznych;

(3) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 378/2007 (Dz.U. L 95 z 5.4.2007, str. 1).

(1) Dz.U. L 42 z 14.2.2006, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2013/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 13). (2) Patrz str. 20 Dz.U.

15.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 242/25

b) sprawozdanie finansowe dotyczące kosztów, określające rzeczywiście poniesione wydatki w podziale na podprogramy i działania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 242 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L242 - 20 z 200715.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 września 2007 r. w sprawie określenia środków kwalifikujących się do finansowania przez Wspólnotę w ramach programów zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich oraz na Azorach i Maderze (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4140)

 • Dz. U. L242 - 19 z 200715.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1062/2007 z dnia 14 września 2007 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż

 • Dz. U. L242 - 16 z 200715.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1061/2007 z dnia 14 września 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 września 2007 r.

 • Dz. U. L242 - 8 z 200715.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1060/2007 z dnia 14 września 2007 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, Hiszpanii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji z przeznaczeniem na wywóz

 • Dz. U. L242 - 3 z 200715.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1059/2007 z dnia 14 września 2007 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, Hiszpanii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L242 - 1 z 200715.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1058/2007 z dnia 14 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.