Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 242 POZ 8 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1060/2007 z dnia 14 września 2007 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, Hiszpanii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji z przeznaczeniem na wywóz

Data ogłoszenia:2007-09-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 242 POZ 8 - Strona 3

Strona 3 z 5

Ilości maksymalne przypadające na poszczególne państwa członkowskie są określone w załączniku I.

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 48. Rozporządzenie uchylone rozporządzeniem (WE) nr 952/2006. (2) Patrz: str. 3 niniejszego Dziennika Urzędowego.

L 242/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.9.2007

2. ust. ton, ton.

Minimalna ilość na partię objętą ofertą, zgodnie z art. 42 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 952/2006, wynosi 250 chyba że ilość dostępna dla tej partii wynosi mniej niż 250 W takim przypadku oferta musi dotyczyć dostępnej ilości.


3. Oferty składa się w agencji interwencyjnej, w której posiadaniu znajduje się cukier, zgodnie z załącznikiem I.

3. Zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 952/2006 cena do zapłacenia przez wybranego oferenta wynosi 632 EUR za tonę w przypadku cukru białego i 497 EUR za tonę w przypadku cukru surowego. Ceny te mają zastosowanie do cukru białego i cukru surowego standardowej jakości określonej w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

Artykuł 3 Agencje interwencyjne, których to dotyczy, powiadamiają Komisję o złożonych ofertach w ciągu dwóch godzin po upływie terminu składania ofert określonego w art. 2 ust. 1.

W przypadku cukru pochodzącego ze skupu interwencyjnego, o niestandardowej jakości, państwa członkowskie dostosowują cenę, stosując, z uwzględnieniem niezbędnych zmian, odpowiednio art. 32 ust. 6 i art. 33 rozporządzenia (WE) nr 952/2006.

Oferenci pozostają anonimowi.

Artykuł 5 1. Wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz oraz pozwolenia zawierają w polu 20 jeden z zapisów wymienionych w załączniku III.

Informacje o złożonych ofertach przekazuje się w formie elektronicznej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku II. Jeśli nie złożono żadnych ofert, państwo członkowskie informuje o tym Komisję w takim samym terminie.

2. Pozwolenia na wywóz wydane w ramach przetargu częściowego obowiązują od dnia ich wydania do końca piątego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym przetarg częściowy miał miejsce.

Artykuł 4 1. Komisja ustala maksymalną refundację wywozową do cukru białego i cukru surowego lub podejmuje decyzję o nierozpatrywaniu ofert, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 39 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 318/2006. Artykuł 6 1. Najpóźniej piątego dnia roboczego po ustaleniu przez Komisję maksymalnej refundacji wywozowej agencje interwencyjne, których to dotyczy, zgłaszają Komisji dokładną ilość sprzedaną w ramach przetargu częściowego, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku IV.

2. Ilość dostępną dla danej partii zmniejsza się o ilości przydzielone tego samego dnia na mocy rozporządzenia (WE) nr 1059/2007.

Jeżeli przyjęcie oferty przy maksymalnej refundacji wywozowej ustalonej zgodnie z ust. 1 powoduje przekroczenie zmniejszonej ilości dostępnej dla danej partii, przyjęcie oferty należy ograniczyć do zmniejszonej ilości dostępnej.

2. Nie później niż do końca każdego miesiąca kalendarzowego w odniesieniu do poprzedzającego miesiąca kalendarzowego, państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach cukru figurujących w pozwoleniach na wywóz odesłanych do właściwych organów oraz o odpowiadających im ilościach wywiezionego cukru, z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji określonych w art. 8 ust. 4 i 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (1).

Jeżeli przyjęcie ofert wszystkich oferentów w danym państwie członkowskim proponujących refundację wywozową w takiej samej wysokości dla jednej partii powoduje przekroczenie zmniejszonej ilości dostępnej dla tej partii, wówczas zmniejszoną ilość dostępną przyznaje się oferentom w następujący sposób:

Artykuł 7 W drodze odstępstwa od art. 59 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 952/2006, rozporządzenie to ma zastosowanie do określonej w art. 1 niniejszego rozporządzenia odsprzedaży cukru przyjętego do skupu interwencyjnego przed dniem 10 lutego 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 242 POZ 8 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L242 - 24 z 200715.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 września 2007 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4147)

 • Dz. U. L242 - 20 z 200715.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 września 2007 r. w sprawie określenia środków kwalifikujących się do finansowania przez Wspólnotę w ramach programów zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich oraz na Azorach i Maderze (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4140)

 • Dz. U. L242 - 19 z 200715.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1062/2007 z dnia 14 września 2007 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż

 • Dz. U. L242 - 16 z 200715.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1061/2007 z dnia 14 września 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 września 2007 r.

 • Dz. U. L242 - 3 z 200715.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1059/2007 z dnia 14 września 2007 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, Hiszpanii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L242 - 1 z 200715.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1058/2007 z dnia 14 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.