Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 242 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1060/2007 z dnia 14 września 2007 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, Hiszpanii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji z przeznaczeniem na wywóz

Data ogłoszenia:2007-09-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 242 POZ 8

Strona 1 z 5
L 242/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.9.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1060/2007 z dnia 14 września 2007 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, Hiszpanii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji z przeznaczeniem na wywóz

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 40 ust. 1 lit. g) oraz art. 40 ust. 2 lit. d),


trzecich, w których produktom wspólnotowym przyznano traktowanie preferencyjne, jest obecnie szczególnie korzystna. Refundacje wywozowe dotyczące tych miejsc przeznaczenia powinny być zatem zniesione. Ze względu na związek przyznawania refundacji z odsprzedażą cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych z przeznaczeniem na wywóz, nie należy również przewidywać odsprzedaży w ramach niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do wywozu do tych miejsc przeznaczenia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Artykuł 39 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 952/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot (2) stanowi, że agencje interwencyjne mogą sprzedawać cukier wyłącznie po przyjęciu przez Komisję decyzji w tej sprawie.

W celu uniknięcia nadużyć związanych z ponownym przywozem lub ponownym wprowadzeniem do Wspólnoty produktów sektora cukru kwalifikujących się do refundacji wywozowych, nie należy ustalać refundacji wywozowych w odniesieniu do krajów zachodnich Bałkanów.

(6)

Zgodnie z art. 42 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 952/2006 należy ustalić minimalną ilość przypadającą na oferenta lub na partię.

(2)

Decyzja w tej sprawie została podjęta rozporządzeniem Komisji (WE) nr 38/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. otwierającym przetarg stały na odsprzedaż cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji i Szwecji z przeznaczeniem na wywóz (3). Zgodnie z tym rozporządzeniem oferty mogą być składane po raz ostatni w okresie od dnia 13 do dnia 26 września 2007 r.

(7)

W celu uwzględnienia sytuacji na rynku wspólnotowym, należy ustanowić przepis przewidujący ustalenie przez Komisję maksymalnej refundacji wywozowej dla każdego przetargu częściowego.

(3)

Przewiduje się, że w większości państw członkowskich, których to dotyczy, po upływie ostatniego okresu składania ofert w dalszym ciągu istnieć będą zapasy interwencyjne cukru. W celu zaspokojenia potrzeb rynkowych należy zatem otworzyć kolejny przetarg stały, celem udostępnienia tych zapasów do wywozu.

(8)

Agencje interwencyjne w Belgii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji powinny powiadomić Komisję o złożonych ofertach. Oferenci powinni pozostać anonimowi.

(4)

Refundacje wywozowe mogą zostać ustalone zgodnie z art. 32 i 33 rozporządzenia (WE) nr 318/2006. Pozycja konkurencyjna wywozu wspólnotowego do niektórych bliskich miejsc przeznaczenia i do krajów

(9)

Na mocy art. 42 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 952/2006 cena do zapłacenia przez wybranego oferenta powinna zostać określona w ogłoszeniu o przetargu.

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 247/2007 (Dz.U. L 69 z 9.3.2007, str. 3). 2) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 39. Rozporządzenie zmienione rozpo( rządzeniem (WE) nr 551/2007 (Dz.U. L 131 z 23.5.2007, str. 7). (3) Dz.U. L 11 z 18.1.2007, str. 4. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 203/2007 (Dz.U. L 61 z 28.2.2007, str. 3).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 242 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L242 - 24 z 200715.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 września 2007 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4147)

 • Dz. U. L242 - 20 z 200715.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 września 2007 r. w sprawie określenia środków kwalifikujących się do finansowania przez Wspólnotę w ramach programów zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich oraz na Azorach i Maderze (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4140)

 • Dz. U. L242 - 19 z 200715.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1062/2007 z dnia 14 września 2007 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż

 • Dz. U. L242 - 16 z 200715.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1061/2007 z dnia 14 września 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 września 2007 r.

 • Dz. U. L242 - 3 z 200715.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1059/2007 z dnia 14 września 2007 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, Hiszpanii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L242 - 1 z 200715.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1058/2007 z dnia 14 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.