Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 243 POZ 61 - Strona 2

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2007/57/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ditiokarbaminianów (1)

Data ogłoszenia:2007-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 243 POZ 61 - Strona 2

Strona 2 z 5

(1)

(2)

(1) Dz.U. L 340 z 9.12.1976, str. 26. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/8/WE (Dz.U. L 63 z 1.3.2007, str. 9). (2) Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/27/WE (Dz.U. L 128 z 16.5.2007, str. 31). (3) Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 43. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/28/WE (Dz.U. L 135 z 26.5.2007, str. 6). (4) Dz.U. L 350 z 14.12.1990, str. 71. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 39/2007/WE (Dz.U. L 165 z 27.6.2007, str. 25).


(5) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/52/WE (Dz.U. L 214 z 17.8.2007, str. 3). (6) Dz.U. L 224 z 6.9.2003, str. 29. (7) Wytyczne dotyczące przewidywania pobrania z dietą pozostałości pestycydów (poprawione) opracowane przez GEMS/Program Żywnościowy we współpracy z Komitetem Kodeksu ds. Pozostałości Pestycydów, opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia w 1997 r. (WHO/FSO/FOS/97.7). (8) Opinia Komitetu Naukowego ds. Roślin dotycząca kwestii związanych ze zmianą załączników do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG (opinia wyrażona przez Komitet Naukowy ds. Roślin w dniu 14 lipca 1998 r.) (http://europa.eu.int/ comm/food/fs/sc/index_en.html).

L 243/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2007

(6)

NDP powinny być ustalone na poziomie granicy oznaczalności, w przypadkach gdy dozwolone zastosowania środków ochrony roślin nie powoduje powstania wykrywalnych poziomów pozostałości pestycydów w produktach spożywczych lub na ich powierzchni, gdy nie występują dozwolone przypadki stosowania, gdy zastosowania dozwolone przez państwa członkowskie nie zostały poparte niezbędnymi danymi lub gdy zastosowania w państwach trzecich powodujące obecność pozostałości w produktach spożywczych, które mogą zostać wprowadzone do obrotu we Wspólnocie, lub na ich powierzchni, nie zostały poparte niezbędnymi danymi. Konieczne jest zatem wprowadzenie zmian w odniesieniu do NDP określonych w załącznikach do dyrektyw 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG, aby zapewnić właściwy nadzór i kontrolę zakazu ich stosowania oraz w celu ochrony konsumenta. W przypadkach gdy NDP zostały już uprzednio określone w załącznikach do wymienionych dyrektyw, należy je odpowiednio zmienić. Jeżeli NDP nie zostały określone do tej pory, należy je ustalić po raz pierwszy. Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywy 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Artykuł 3 W dyrektywie 86/363/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej dyrektywy. Artykuł 4 W dyrektywie 90/642/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszej dyrektywy. Artykuł 5 Państwa członkowskie przyjmą i opublikują, najpóźniej do dnia 18 marca 2008 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 19 marca 2008 r. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie. Artykuł 6 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 7

(7)

(8)

(9)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Artykuł 1 W załączniku II do dyrektywy 76/895/EWG skreśla się wpis odnoszący się do tiuramu. Artykuł 2 W dyrektywie 86/362/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej dyrektywy. Sporządzono w Brukseli, dnia 17 września 2007 r. W imieniu Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 243 POZ 61 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L243 - 71 z 200718.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 14/06 przewidzianej przez Belgię na rzecz General Motors Belgium w Antwerpii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 435) (1)

 • Dz. U. L243 - 50 z 200718.9.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/56/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości azoksystrobiny, chlorotalonilu, deltametryny, heksachlorobenzenu, joksynilu, oksamylu i chinoksyfenu (1)

 • Dz. U. L243 - 41 z 200718.9.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/55/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azynofosu metylowego (1)

 • Dz. U. L243 - 23 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1069/2007 z dnia 17 września 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz polialkoholu winylowego (PVAL) z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L243 - 22 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1068/2007 z dnia 17 września 2007 r. zatwierdzające znaczną zmianę elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Queso Nata de Cantabria (CHNP)

 • Dz. U. L243 - 21 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2007 z dnia 17 września 2007 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Staffordshire Cheese (ChNP))

 • Dz. U. L243 - 7 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1066/2007 z dnia 17 września 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych dwutlenków manganu pochodzących z Republiki Południowej Afryki

 • Dz. U. L243 - 6 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1065/2007 z dnia 17 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 493/2006 w odniesieniu do środków przejściowych w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru

 • Dz. U. L243 - 3 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1064/2007 z dnia 17 września 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do awilamycyny (1)

 • Dz. U. L243 - 1 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1063/2007 z dnia 17 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.