Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2007 z dnia 18 września 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm (koks 80+) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 10

Strona 10 z 17

19.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/13

2. Skutki przywozu po cenach dumpingowych

(67)

W okresie od 2003 r. do OD wielkość przywozu po cenach dumpingowych produktu objętego postępowaniem z ChRL wzrosła o 45 %, zaś jego udział w rynku wspólnotowym był znaczący w badanym okresie, tj. wynosił stale 24 % rynku lub więcej. W OD ten udział w rynku wynosił 28 %. Średnia cena w ramach tego przywozu wzrosła łącznie o 46 % pomiędzy 2003 r. i OD, lecz ceny były zasadniczo niższe od cen przemysłu wspólnotowego w badanym okresie, z wyjątkiem roku 2004. W OD średnie ceny przywozu z ChRL podcinały średnie ceny przemysłu wspólnotowego o 10,2 %. Aby zapewnić swoją obecność na rynku wewnętrznym i z powodu niskich cen rynkowych ustalonych przez przywóz z ChRL, przemysł wspólnotowy został zmuszony do obniżenia swoich cen o 29 % w OD. Mimo tego stracił on 2,5 % udziału w rynku od 2005 r. do OD.


(68)

Skutkiem tych nieuczciwych praktyk cenowych stosowanych w ramach przywozu po cenach dumpingowych z ChRL było poddanie cen przemysłu wspólnotowego dużej presji, tak że nie mogły one dłużej odzwierciedlić wysokich kosztów surowców. Fakt ten miał potwierdzenie w gwałtownie spadającej rentowności przemysłu wspólnotowego w OD.

(69)

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione fakty, należy wstępnie stwierdzić, że przywóz po niskich cenach z ChRL, który w sposób znaczący podciął ceny przemysłu wspólnotowego w OD i który również zwiększył swoją wielkość, odegrał decydującą rolę w pogorszeniu się sytuacji finansowej przemysłu wspólnotowego, co uwidacznia się w wyraźnym spadku rentowności i pogorszeniu innych wskaźników finansowych w OD, jak również w utracie udziału w rynku.

3. Wpływ innych czynników a) Wyniki eksportowe przemysłu wspólnotowego

(70)

Jak wynika z poniższej tabeli, wielkość sprzedaży eksportowej koksu 80+ przemysłu wspólnotowego wzrosła o 36 % w badanym okresie. W OD jednakże, kiedy rentowność przemysłu wspólnotowego gwałtownie spadła, zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami, sprzedaż eksportowa wyraźnie nadrobiła straty. Dodatkowo poziom sprzedaży eksportowej nie ma większego znaczenia w kontekście całkowitej sprzedaży przemysłu wspólnotowego wynoszącej jedynie 10 % całości sprzedaży w OD. Należy zatem uznać, że spadek w ramach tego wywozu nie miał znaczącego wpływu na istotną szkodę poniesioną przez przemysł wspólnotowy.

2003 2004 2005 OD

Wielkość sprzedaży eksportowej (w tonach) Indeks (2003 = 100)

140 511 100

103 409 74

56 453 40

90 402 64

b) Przywóz z innych krajów trzecich

(71)

Zgodnie z najlepszymi dostępnymi informacjami wspomnianymi w motywie 38 powyżej, brak było przywozu z krajów trzecich innych niż ChRL w badanym okresie. W związku z powyższym uważa się, że przywóz do WE pochodzący z innych krajów trzecich nie przyczynił się do znacznej szkody poniesionej przez przemysł wspólnotowy.

c) Konkurencja ze strony innych producentów wspólnotowych

(72)

Jak wskazano w motywie 35 powyżej, dwaj pozostali producenci wspólnotowi nie współpracowali w trakcie dochodzenia. Tych dwóch producentów dostarczyło jednakże Komisji pewnych informacji dotyczących ich łącznej produkcji i wielkości sprzedaży, które zostały zweryfikowane w oparciu o informacje otrzymane od współpracujących producentów wspólnotowych. Nie udostępniono żadnych informacji odnośnie do cen sprzedaży pozostałych producentów wspólnotowych.

L 244/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.9.2007

(73)

Na podstawie dostępnych danych uważa się, że wielkość sprzedaży dwóch pozostałych producentów wspólnotowych we Wspólnocie wynosiła pomiędzy 280 i 380 tysięcy ton w OD (1). Podobnie ich udział w rynku wynosił około 20 %.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L244 - 30 z 200719.9.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (  Dz.U. L 172 z 5.7.2005)

  • Dz. U. L244 - 20 z 200719.9.2007

    Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 1/06 (ex NN 103/05) przyznanej przez Hiszpanię przedsiębiorstwu Chupa Chups (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1710) (1)

  • Dz. U. L244 - 1 z 200719.9.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.