Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2007 z dnia 18 września 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm (koks 80+) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 15

Strona 15 z 17

4. Wniosek dotyczący interesu Wspólnoty

(102) Oczekuje się, że wskutek nałożenia środków przemysł

wspólnotowy będzie miał możliwość poprawienia swojej rentowności, a w konsekwencji przyniesie to korzystne efekty dla warunków konkurencji na rynku wspólnotowym. W świetle pogarszającej się sytuacji finansowej przemysłu wspólnotowego istnieje rzeczywiste ryzyko, że wobec braku środków przemysł wspólnotowy zamknie zakłady produkcyjne i zwolni pracowników. W takiej sytuacji rynek wspólnotowy stałby się bardziej zależny od przywozu.


(108) Niezbędny wzrost cen został wówczas określony na

(103) Dla importerów, o ile negatywne skutki mogłyby ozna-

czać wzrost cen, ich zakres może zostać ograniczony poprzez zmniejszenie marż lub przez przeniesienie części kosztów na przemysł wykorzystujący produkt objęty postępowaniem.

podstawie porównania średnich ważonych cen eksportowych, obliczonych przy ustalaniu podcięcia cenowego (zob. motyw 43 powyżej) z ceną niewyrządzającą szkody, po jakiej przemysł wspólnotowy sprzedaje produkty podobne na rynku wspólnotowym. Niepowodującą szkody cenę otrzymano dostosowując ceny sprzedaży przemysłu wspólnotowego, aby odzwierciedlić wyżej wspomnianą marżę zysku. Różnice wynikające z tego porównania, wyrażone jako odsetek całkowitej wartości importowej cif, wyniosły 35,7 %, tj. mniej niż stwierdzony margines dumpingu.

(109) Biorąc pod uwagę, że żaden producent eksportujący (104) Odnośnie do użytkowników środki antydumpingowe

z ChRL nie zgłosił wniosku o indywidualne traktowanie, dla wszystkich eksporterów z ChRL wyliczono jeden ogólnokrajowy poziom usuwający szkodę.

w zaproponowanej formie mają bardzo ograniczony wpływ na ich koszty produkcji. 2. Środki tymczasowe

(110) W świetle powyższych faktów oraz zgodnie z art. 7

(105) Na podstawie powyższych informacji tymczasowo uznaje

się, iż w tym przypadku nie istnieją decydujące przesłanki do nienakładania środków oraz że ich zastosowanie leży w interesie Wspólnoty.

ust. 2 rozporządzenia podstawowego przyjmuje się, że tymczasowe środki antydumpingowe należy nałożyć na poziomie najniższego z ustalonych marginesów dumpingu i szkody, zgodnie z zasadą niższego cła.

G. WNIOSEK O NAŁOŻENIE TYMCZASOWYCH ŚRODKÓW ANTYDUMPINGOWYCH (106) W świetle wniosków dotyczących dumpingu, szkody, (111) Na podstawie powyższych ustaleń tymczasowa stawka

związku przyczynowego i interesu Wspólnoty, należy

celna powinna zatem wynosić 35,7 %.

L 244/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.9.2007

3. Forma środków antydumpingowych

(112) Środki antydumpingowe mogą przyjąć różne formy,

jednak ich cel pozostaje ten sam, tj. usunięcie efektów szkodliwego dumpingu. Po OD zaobserwowano znaczący wzrost cen chińskiego przywozu produktu objętego postępowaniem; faktycznie przekraczający szkodliwy poziom. W tych okolicznościach oraz zważywszy, iż rynek ten charakteryzował się w przeszłości wysoką niestabilnością cen, uważa się, że cło w formie minimalnej ceny importowej („MCI”) jest najlepszym środkiem w tym wypadku. MCI zagwarantuje, że produkt objęty postępowaniem nie będzie sprzedawany po szkodliwych cenach i jednocześnie nie podniesie ona cen w sposób bezpodstawny, wtedy kiedy będą one wystarczająco wysokie. Należy oczekiwać, że MCI przyniesie stabilizację na rynku, ponieważ zapewni właściwą cenę dla przemysłu wspólnotowego, pozwalając mu na działanie w przewidywalnych warunkach ekonomicznych i jednocześnie będzie ona punktem odniesienia dla importerów i użytkowników przy planowaniu ich działalności gospodarczej z właściwym wyprzedzeniem.

na podstawie próbek zgodnie z art. 68–70 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (1). W przypadkach gdy zawartość koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm ustalono na podstawie próbek, próbka powinna być wybrana zgodnie z normą ISO 18238:2006.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L244 - 30 z 200719.9.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (  Dz.U. L 172 z 5.7.2005)

  • Dz. U. L244 - 20 z 200719.9.2007

    Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 1/06 (ex NN 103/05) przyznanej przez Hiszpanię przedsiębiorstwu Chupa Chups (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1710) (1)

  • Dz. U. L244 - 1 z 200719.9.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.