Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2007 z dnia 18 września 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm (koks 80+) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 16

Strona 16 z 17

(116) W przypadkach stwierdzenia, że wymieszany koks

z węgla w kawałkach (koks 80+ i koks 80–) dotarł i został wprowadzony do wolnego obrotu we Wspólnocie jako objęty kodem CN ex 2704 00 19, a następnie został sprawdzony i sprzedany jako koks 80+, będzie uznany za produkt objęty postępowaniem i w związku z tym będzie objęty przepisami niniejszego rozporządzenia.

5. Postanowienie końcowe

(117) Uznaje się, że przed ostatecznym ustaleniem pewna ilość

(113) Kwota


minimalnej ceny importowej wynika z zastosowania marginesu szkody do cen eksportowych przy wyliczaniu poziomu usuwającego szkodę w OD. W ten sposób wyliczona minimalna cena importowa wynosi 227 EUR za tonę.

4. Wdrożenie

(114) Jak wyjaśniono w motywie 14 powyżej, koks 80+ jest

elementów, takich jak wielkość przywozu i ceny, zwłaszcza dla roku 2004, skutki dla Wspólnoty i światowych rynków odnośnie do ostatnich decyzji chińskiego rządu w zakresie wywozu koksu, a także możliwości wprowadzenia systemu indeksacji stosowanego do MCI, będą wymagać dalszych analiz. Jednakże zgromadzone i przeanalizowane do tego etapu dochodzenia informacje wskazują na istnienie dumpingu, szkody, związku przyczynowo-skutkowego między dumpingiem i szkodą oraz na fakt, iż nałożenie środków nie będzie sprzeczne z interesem Wspólnoty. Stwierdza się zatem, że potrzeba uzyskania dalszych informacji i pogłębienia analizy odnośnie do wyżej wymienionych elementów przed ostatecznym ustaleniem faktów w żaden sposób nie stanowi przeszkody dla nałożenia tymczasowych środków.

przywożony z zastosowaniem tej samej nomenklatury co koks 80–. Te dwa produkty różnią się między sobą tylko rozmiarem, przeznaczone są jednak dla dwóch różnych gałęzi przemysłu i są wytwarzane przez różnych producentów we Wspólnocie. Niniejsze rozporządzenie ma na celu jedynie regulowanie przywozu koksu 80+ trafiającego do wolnego obrotu we Wspólnocie. W związku z faktem, iż część przywozu koksu 80– może zawierać pewien odsetek koksu 80+, należy zapewnić, że nałożenie cła na koks 80+ nie doprowadzi do nienależytego nałożenia ceł na koks 80– w przypadku dostaw mieszanych.

(118) Aby zapewnić dobre zarządzanie, należy ustalić okres,

w którym zainteresowane strony, które zgłosiły się w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, mogłyby przedstawić swoje opinie na piśmie oraz złożyć wniosek o przesłuchanie. Ponadto należy podkreślić, iż ustalenia w sprawie nałożenia ceł dokonane dla potrzeb niniejszego rozporządzenia mają charakter tymczasowy i mogą zostać ponownie rozważone przy nakładaniu ostatecznego cła,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(115) W związku z powyższym cło antydumpingowe powinno

Artykuł 1 1. Niniejszym nakłada się tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz koksu z węgla w kawałkach większego niż 80 mm maksymalnej średnicy (koks 80+), pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i objętego kodem CN ex 2704 00 19 (kod TARIC 2704 00 19 10). Średnicę kawałków ustala się zgodnie z normą ISO 728:1995.

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

być stosowane dla koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm w przypadkach dostaw mieszanych zawierających zarówno koks z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm, jak i koks z węgla w kawałkach o mniejszej średnicy, chyba że zostanie stwierdzone, że ilość koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm nie stanowi więcej niż 20 % suchej wagi netto dostawy mieszanej. Zawartość koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm zawartego w mieszankach można ustalić

19.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/19

2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L244 - 30 z 200719.9.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (  Dz.U. L 172 z 5.7.2005)

  • Dz. U. L244 - 20 z 200719.9.2007

    Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 1/06 (ex NN 103/05) przyznanej przez Hiszpanię przedsiębiorstwu Chupa Chups (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1710) (1)

  • Dz. U. L244 - 1 z 200719.9.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.