Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2007 z dnia 18 września 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm (koks 80+) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 4

Strona 4 z 17

(26)

W związku z powyższym normalną wartość ustalono jako średnią ważoną krajowych cen sprzedaży ex-works dla niepowiązanych klientów oferowanych przez współpracujących producentów w USA.

L 244/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.9.2007

3. Cena eksportowa

(27)

Ze względu na ograniczoną współpracę ze strony ChRL cenę eksportową ustalono głównie na podstawie najlepszych dostępnych informacji zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego. Od stycznia 2006 r. brak jest specjalnego kodu TARIC dla koksu 80+. W związku z tym dane Eurostatu nie mogły być wykorzystane do obliczenia chińskich cen eksportowych koksu 80+ lub wielkości eksportu w OD. Jednakże szczegółowe informacje dotyczące ilości i cen koksu 80+ importowanego z Chin w OD mogły pochodzić od służb celnych państw członkowskich – importerów.


kraju, a następnie uwzględniono korektę dla zidentyfikowanych różnic jakości. Odnośnie do procedury sprawdzającej w Europie nie są wymagane żadne dostosowania w związku z faktem, iż takie działania mają miejsce po określeniu wartości cif, która jest podstawą do obliczenia ceny eksportowej ex-works.

5. Margines dumpingu

(32)

(28)

W związku z faktem, że takie informacje dotyczące importu produktu objętego postępowaniem w OD były najlepszymi dostępnymi informacjami zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, były one wykorzystane do oceny wielkości i cen chińskiego eksportu w OD. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że jedyny współpracujący producent eksportujący przedstawił informacje na temat cen eksportowych, informacje te również były wzięte pod uwagę i uznano je za zgodne z danymi otrzymanymi od wyżej wymienionych organów celnych. Średnia ważona cena exportowa netto ex-works ustalona na podstawie tych danych wyniosła 107,73 EUR za tonę metryczną.

Zgodnie z art. 2 ust. 11 rozporządzenia podstawowego margines dumpingu określono na podstawie porównania między średnią ważoną wartością normalną ex-works a średnią ważoną ceną eksportową ex-works. Ustalony ogólnokrajowy margines dumpingu, wyrażony jako wartość procentowa ceny cif na granicy Wspólnoty przed ocleniem, wynosił 53,3 %.

D. SZKODA

1. Kontekst ogólny

(33)

Jak wspomniano w motywie 3 powyżej, w 2000 r. wprowadzono środki antydumpingowe na import koksu 80+ pochodzącego z ChRL. Środki te zawieszono w marcu 2004 r., a wygasły one w grudniu 2005. W związku z powyższym na początku badanego okresu obowiązywały środki w zakresie importu z kraju objętego postępowaniem.

4. Porównanie

(29)

Wartość normalną i ceny eksportowe porównywano na podstawie ceny ex-works. Aby zapewnić rzetelne porównanie między wartością normalną a ceną eksportową, wzięto pod uwagę, w formie dostosowań, różnice wpływające na ceny i porównywalność cen zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego. We właściwych przypadkach potwierdzonych dowodami uwzględniono odpowiednie dostosowania dotyczące różnic we właściwościach fizycznych, ulgach handlowych, transportu i ubezpieczenia, opakowania, kredytów i kosztów ponoszonych po sprzedaży.

2. Produkcja wspólnotowa i przemysł wspólnotowy

(34)

We Wspólnocie produkt podobny wytwarza siedmiu producentów. Dlatego też uważa się, że produkcja tych siedmiu producentów wspólnotowych stanowi produkcję wspólnotową w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

(35) (30)

Jedyny współpracujący chiński producent eksportujący twierdził, że produkt objęty postępowaniem importowany z ChRL w trakcie OD przedstawiał inną jakość niż produkt podobny wytwarzany w analogicznym kraju i wymagał dodatkowej procedury sprawdzającej zanim mógł być rzeczywiście sprzedany.

(31)

Porównano wymagania w zakresie składu chemicznego i wymiarów produktu objętego postępowaniem oraz produktu podobnego wytwarzanego w analogicznym

Z siedmiu producentów pięciu deklarowało zainteresowanie współpracą w postępowaniu w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania i podczas dochodzenia współpracowało we właściwy sposób.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L244 - 30 z 200719.9.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (  Dz.U. L 172 z 5.7.2005)

  • Dz. U. L244 - 20 z 200719.9.2007

    Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 1/06 (ex NN 103/05) przyznanej przez Hiszpanię przedsiębiorstwu Chupa Chups (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1710) (1)

  • Dz. U. L244 - 1 z 200719.9.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.