Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2007 z dnia 18 września 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm (koks 80+) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 9

Strona 9 z 17

2003 2004 2005 OD

Liczba zatrudnionych Indeks (2003 = 100) Wydajność (tony/pracownik) Indeks (2003 = 100) Roczny koszt pracy w przeliczeniu na pracownika (1 000 EUR) Indeks (2003 = 100)

680 100 1 676 100 28 100

754 111 1 954 117 28 100

734 108 1 760 105 29 105

767 113 1 697 101 31 109

L 244/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.9.2007

k) Wielkość marginesu dumpingu

(60)

Uwzględniając wielkość, udział w rynku i ceny przywozu po cenach dumpingowych, wpływu rzeczywistej wielkości marginesu dumpingu na przemysł wspólnotowy nie można uznać za nieznaczny.


(61)

Jak wspomniano w motywie 3, poprzednie środki antydumpingowe zawieszono w marcu 2004 r., ponieważ w związku z tymczasową zmianą warunków na rynku uważano, że szkoda związana z przywozem produktu objętego postępowaniem pochodzącego z ChRL nie będzie miała prawdopodobnie miejsca w przyszłości. Następnie przeprowadzono ocenę wielkości przywozu i cen produktu objętego postępowaniem w okresie od dnia 1 października 2002 r. do dnia 30 września 2003 r. Zawieszenie rozszerzono do grudnia 2005 r., kiedy to środki wygasły. W związku z powyższym uważa się, że wcześniejszy dumping nie miał znaczącego wpływu na sytuację przemysłu wspólnotowego w okresie badanym w niniejszym dochodzeniu.

6. Wnioski dotyczące szkody

(62)

W okresie od 2003 r. do OD wielkość przywozu po cenach dumpingowych produktu objętego postępowaniem z ChRL, wzrosła o 43 %, zaś jego udział w rynku wspólnotowym wzrósł o około 4 punkty procentowe. Średnie ceny przywozu po cenach dumpingowych były niższe od cen przemysłu wspólnotowego w badanym okresie, z wyjątkiem roku 2004. Co więcej, w OD ceny przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie, powodowały znaczne podcięcie cen stosowanych przez przemysł wspólnotowy. Margines podcięcia ustalono na 10,2 %.

(63)

Większość wskaźników szkody odnośnie do przemysłu wspólnotowego rozwijała się dodatnio do 2005 r. (nawet mimo tego, że już w roku 2005 zaobserwowano pewien spadek od wyjątkowego roku 2004), lecz nabrały tendencji spadkowej w OD. Dotyczy to w szczególności wskaźników finansowych przemysłu wspólnotowego, a zwłaszcza rentowności: marże zysku rzędu 17–18 % osiągnięte w latach 2004–2005 spadły dramatycznie w OD i przemysł wspólnotowy zaczął przynosić straty. Zwrot z inwestycji i przepływy pieniężne również rozwijały się ujemnie. Dramatyczny spadek był spowodowany gwałtownym spadkiem cen sprzedaży pomiędzy 2005 r. i OD, kiedy to średnie ceny sprzedaży produktów podobnych wytwarzanych przez przemysł wspólnotowy zmniejszyły się o 19 % ze szkodą dla jego rentowności.

(64)

Wiele wskaźników szkody również rozwijało się ujemnie pomiędzy 2005 r. i OD, choć nie tak znacząco jak rentowność: wielkość sprzedaży przemysłu wspólnotowego zmniejszyła się o około 3 %, przemysł wspólnotowy stracił 2,5 % swoich udziałów w rynku, a jego średnia cena sprzedaży spadła o 19 %. Z drugiej strony, wielkość produkcji, stopień wykorzystania mocy produkcyjnych i zatrudnienia wskazywały na nieznacznie dodatni rozwój od 2005 r. do OD.

(65)

W związku z powyższym, tymczasowo uznaje się, iż przemysł wspólnotowy poniósł istotną szkodę w rozumieniu art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

E. ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY

1. Wstęp

(66)

Zgodnie z art. 3 ust. 6 i ust. 7 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała, czy przywóz produktu objętego postępowaniem po cenach dumpingowych z ChRL wyrządził szkodę przemysłowi wspólnotowemu w stopniu kwalifikującym się do uznania za istotny. Zbadano również pozostałe znane czynniki inne niż przywóz po cenach dumpingowych, które mogłyby wyrządzić szkodę przemysłowi wspólnotowemu w tym samym okresie, aby upewnić się, czy szkoda wyrządzona przez te czynniki nie została przypisana przywozowi po cenach dumpingowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L244 - 30 z 200719.9.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (  Dz.U. L 172 z 5.7.2005)

  • Dz. U. L244 - 20 z 200719.9.2007

    Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 1/06 (ex NN 103/05) przyznanej przez Hiszpanię przedsiębiorstwu Chupa Chups (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1710) (1)

  • Dz. U. L244 - 1 z 200719.9.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.