Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 246 POZ 34

Tytuł:

Umowa między Rządem Japonii a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej dotycząca wspólnej realizacji działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji w dziedzinie badań nad energią fuzji jądrowej

Data ogłoszenia:2007-09-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 246 POZ 34

Strona 1 z 11
L 246/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.9.2007

UMOWA między Rządem Japonii a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej dotycząca wspólnej realizacji działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji w dziedzinie badań nad energią fuzji jądrowej

RZĄD JAPONII oraz EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ (zwana dalej „Euratom”), zwane dalej łącznie „stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC Umowę o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Japonii w dziedzinie kontrolowanej syntezy termojądrowej, UWZGLĘDNIAJĄC wspólną deklarację przedstawicieli stron biorących udział w negocjacjach dotyczących ITER wydaną przy okazji spotkania ministrów w sprawie ITER w Moskwie dnia 28 czerwca 2005 r. oraz załączony do niej wspólny dokument „Rola strony przyjmującej i strony niebędącej stroną przyjmującą w projekcie ITER” (zwany dalej „wspólnym dokumentem”), w których to dokumentach określono podstawowe zasady realizacji działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji, UWZGLĘDNIAJĄC „Wspólną deklarację przedstawicieli Euratom-u i Rządu Japonii dotyczącą wspólnej realizacji działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji” z dnia 22 listopada 2006 r. (zwaną dalej „wspólną deklaracją brukselską”), MAJĄC NA UWADZE wkład stron w przygotowania do wspólnej realizacji projektu ITER w fazie projektowej ITER i podczas powoływania Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER, UZNAJĄC rolę Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w projekcie ITER oraz wagę współpracy stron w ramach działań badawczo-rozwojowych dotyczących syntezy termojądrowej prowadzonych pod egidą Międzynarodowej Agencji Energii Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego, PRAGNĄC wspólnie zrealizować działania w ramach szeroko zakrojonej koncepcji wspierające projekt ITER oraz wczesne wykorzystanie energii termojądrowej do celów pokojowych w ramach czasowych zgodnych z fazą budowy reaktora ITER, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:


ROZDZIAŁ 1 WSTĘP

c) projekt satelickiego programu dotyczącego tokamaka. 2. Zgodnie ze wspólnym dokumentem i na podstawie wspólnej deklaracji brukselskiej działania w ramach szeroko zakrojonej koncepcji będą realizowane w ramach czasowych zgodnych z fazą budowy reaktora ITER. 3. Ogólne zasady rządzące działaniami w ramach szeroko zakrojonej koncepcji określone są w niniejszej umowie. Szczegółowe zasady dotyczące poszczególnych projektów składających się na działania w ramach szeroko zakrojonej koncepcji określone są w załącznikach I, II i III, stanowiących integralną część niniejszej umowy.

ROZDZIAŁ 2 STRUKTURA ADMINISTRACYJNA DZIAŁAŃ W RAMACH SZEROKO ZAKROJONEJ KONCEPCJI

Artykuł 1 Cel Celem niniejszej umowy jest ustanowienie ram szczegółowych procedur oraz ustaleń dotyczących wspólnej realizacji działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji (zwanych dalej „działaniami w ramach szeroko zakrojonej koncepcji”) wspierających projekt ITER oraz wczesne wykorzystanie energii termojądrowej do celów pokojowych zgodnie ze wspólnym dokumentem. Artykuł 2 Zarys działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji 1. Działania w ramach szeroko zakrojonej koncepcji obejmują następujące trzy projekty: a) działania dotyczące zatwierdzenia technicznego oraz fazy projektowania technicznego obiektu IFMIF (międzynarodowy obiekt napromieniania materiałów fuzyjnych – International Fusion Materials Irradiation Facility) (zwane dalej „IFMIF/EVEDA”); b) projekt międzynarodowego ośrodka badań nad energią fuzji jądrowej (zwany dalej „IFERC”); i

Artykuł 3 Komitet sterujący ds. działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji 1. Niniejszym ustanawia się komitet sterujący ds. działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji (zwany dalej „komitetem sterującym”), który odpowiada zgodnie z niniejszą umową za ogólne kierowanie realizacją działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji i nadzór nad nią.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 246 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 49 z 200721.9.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1086/2007 z dnia 19 września 2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1054/2007 ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym (  Dz.U. L 245 z 20.9.2007)

 • Dz. U. L246 - 47 z 200721.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 września 2007 r. dotycząca niewłączenia benfurakarbu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4285) (1)

 • Dz. U. L246 - 32 z 200721.9.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2007 r. dotycząca zawarcia przez Komisję umowy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a rządem Japonii dotyczącej wspólnej realizacji działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji w dziedzinie badań nad energią fuzji jądrowej

 • Dz. U. L246 - 31 z 200721.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1097/2007 z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L246 - 29 z 200721.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1096/2007 z dnia 20 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L246 - 19 z 200721.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1095/2007 z dnia 20 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1490/2002 ustanawiające dodatkowe szczegółowe zasady realizacji trzeciego etapu programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz rozporządzenie (WE) nr 2229/2004 ustanawiające dodatkowe szczegółowe zasady wdrażania czwartego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG (1)

 • Dz. U. L246 - 17 z 200721.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1094/2007 z dnia 19 września 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L246 - 16 z 200721.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1093/2007 z dnia 20 września 2007 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz złożonych w ramach kontyngentu taryfowego ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 964/2007 na przywóz ryżu pochodzącego z krajów najsłabiej rozwiniętych

 • Dz. U. L246 - 13 z 200721.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1092/2007 z dnia 20 września 2007 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2021/2006 dla podokresu wrzesień 2007 r.

 • Dz. U. L246 - 11 z 200721.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1091/2007 z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni września 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz wieprzowiny, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 806/2007

 • Dz. U. L246 - 10 z 200721.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1090/2007 z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni września 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na wieprzowinę otwartego rozporządzeniem (WE) nr 979/2007

 • Dz. U. L246 - 9 z 200721.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1089/2007 z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni września 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 812/2007

 • Dz. U. L246 - 7 z 200721.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1088/2007 z dnia 20 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L246 - 1 z 200721.9.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1087/2007 z dnia 18 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1487/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ostatecznie pobierające tymczasowe cło nałożone na przywóz niektórych wykończonych tkanin z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.