Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 248 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2007 z dnia 18 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 601/2004 ustanawiające określone środki kontrolne stosowane wobec działalności połowowej na obszarze objętym Konwencją o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki

Data ogłoszenia:2007-09-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 248 POZ 11

Strona 1 z 5
22.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/11

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1099/2007 z dnia 18 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 601/2004 ustanawiające określone środki kontrolne stosowane wobec działalności połowowej na obszarze objętym Konwencją o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

e) f)

miejsce i data budowy statku; poprzednia bandera, jeżeli występowała;

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

g) międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy; h) nazwisko (nazwa) i adres właściciela (właścicieli) statku oraz ewentualnego armatora, jeżeli są znani; i) kolorowe zdjęcia statku, na które składają się: i) jedno zdjęcie o wymiarach nie mniejszych niż 12 × 7 cm, przedstawiające prawą burtę statku, długość całkowitą statku i wszystkie cechy jego budowy; ii) jedno zdjęcie o wymiarach nie mniejszych niż 12 × 7 cm, przedstawiające lewą burtę statku, pełną długość statku i wszystkie cechy jego budowy; iii) jedno zdjęcie o wymiarach nie mniejszych niż 12 × 7 cm, przedstawiające rufę statku, robione bezpośrednio z rufy; j) okres, w czasie którego dany statek ma prawo dokonywania połowów na obszarze objętym konwencją wraz z datami rozpoczęcia i zakończenia połowów;

Rozporządzenie Rady (WE) nr 601/2004 (2) wprowadza niektóre środki ochronne przyjęte przez Komisję ds. Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki, zwaną dalej „CCAMLR”. Podczas 23. corocznego posiedzenia w listopadzie 2004 r., 24. corocznego posiedzenia w listopadzie 2005 r. oraz 25. corocznego posiedzenia w listopadzie 2006 r. CCAMLR przyjęła szereg zmian do środków ochronnych, między innymi w celu usprawnienia wymogów dotyczących licencjonowania, ochrony środowiska, pogłębienia badań naukowych w odniesieniu do Dissostichus spp. oraz zwalczania nielegalnych połowów. Rozporządzenie (WE) nr 601/2004 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione,

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 601/2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Państwa członkowskie przesyłają Komisji drogą elektroniczną w terminie trzech dni od daty wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, następujące informacje dotyczące statku objętego zezwoleniem: a) nazwa statku;

k) obszary połowowe; l) gatunki docelowe;

m) używane narzędzia połowowe; n) środki podjęte w celu zapewnienia zabezpieczenia przed manipulacją przez osoby niepowołane przy urządzeniu kontroli satelitarnej umieszczonym na pokładzie. Państwa członkowskie, w takim stopniu, w jakim jest to możliwe, przekazują Komisji również następujące informacje dotyczące statków posiadających zezwolenie na dokonywanie połowów na obszarze CCAMLR: a) nazwisko (nazwa) i adres armatora, jeżeli nie jest nim właściciel statku;

b) typ statku; c) długość;

d) numer IMO statku (jeżeli został wydany);

(1) Opinia z dnia 10 lipca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 97 z 1.4.2004, str. 16.

L 248/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2007

b) nazwisko i narodowość kapitana oraz, w stosownych przypadkach, oficera połowowego;

4) artykuł 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Państwo członkowskie bandery powiadamia Komisję nie później niż na cztery miesiące przed corocznym posiedzeniem CCAMLR o zamiarze podjęcia przez wspólnotowy statek rybacki nowego rodzaju rybołówstwa na obszarze objętym konwencją. Państwo członkowskie nie rozpoczyna nowego rodzaju rybołówstwa do czasu zakończenia procedury ustanowionej przez CCAMLR dla zbadania tego rodzaju rybołówstwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 248 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L248 - 26 z 200722.9.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniającego Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (  Dz.U. L 124 z 27.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 01, tom 02, str. 130)

 • Dz. U. L248 - 24 z 200722.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2007 z dnia 21 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L248 - 17 z 200722.9.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1100/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające środki służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego

 • Dz. U. L248 - 1 z 200722.9.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 779/97

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.