Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 249 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 września 2007 r. dotycząca niewłączenia 1,3-dichloropropenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4281) (1)

Data ogłoszenia:2007-09-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 249 POZ 11

Strona 1 z 2
25.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/11

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 września 2007 r. dotycząca niewłączenia 1,3-dichloropropenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4281)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/619/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit czwarty,

z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniach (WE) nr 451/2000 i (WE) nr 703/2001 w odniesieniu do zakresu zastosowań proponowanych przez powiadamiającego. Ponadto w rozporządzeniach tych wyznaczono również państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców, które mają przedłożyć odpowiednie sprawozdania z oceny i zalecenia Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 451/2000. W przypadku 1,3-dichloropropenu państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy była Hiszpania, a wszystkie istotne informacje przekazano dnia 14 stycznia 2004 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że państwo członkowskie może, w okresie 12 lat od dnia notyfikacji wymienionej dyrektywy, zezwolić na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających substancje czynne niewymienione w załączniku I do tej dyrektywy, a znajdujące się w obrocie dwa lata po notyfikacji, podczas gdy prowadzone są równocześnie stopniowe badania tych substancji w ramach programu prac.

(2)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000 (2) i (WE) nr 703/2001 (3) określają szczegółowe zasady realizacji drugiego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, i ustanawiają wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie, w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje 1,3dichloropropen.

Sprawozdanie z oceny zostało poddane przeglądowi przez państwa członkowskie oraz grupę roboczą ds. oceny Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i przedstawione Komisji dnia 12 maja 2006 r. w formie wniosków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności z przeglądu w ramach oceny zagrożeń stwarzanych przez pestycydy dla substancji czynnej 1,3-dichloropropenu (4). Sprawozdanie to zostało poddane przeglądowi przez państwa członkowskie i Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, a następnie przyjęte dnia 15 maja 2007 r. w formie sprawozdania z przeglądu dotyczącego 1,3-dichloropropenu opracowanego przez Komisję.

(5)

(3)

Wpływ 1,3-dichloropropenu na zdrowie człowieka i środowisko naturalne został poddany ocenie zgodnie

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/52/WE (Dz.U. L 214 z 17.8.2007, str. 3). (2) Dz.U. L 55 z 29.2.2000, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1044/2003 (Dz.U. L 151 z 19.6.2003, str. 32). (3) Dz.U. L 98 z 7.4.2001, str. 6.

Podczas dokonywania oceny tej substancji czynnej wskazano na kilka zagrożeń. Dotyczyło to w szczególności uwolnienia do środowiska znacznych ilości znanych i nieznanych zanieczyszczeń polichlorowanych, w odniesieniu do których niedostępne są informacje dotyczące trwałości, zachowań toksykologicznych, pobrania z roślinami uprawnymi, akumulacji, przebiegu metabolizmu i poziomu pozostałości. W rezultacie nie wykazano, że poziom narażenia konsumentów jest dopuszczalny, a zatem istnieje ryzyko skażenia wód gruntowych dla ptaków, ssaków, organizmów wodnych i innych organizmów niebędących przedmiotem zwalczania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 249 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L249 - 10 z 200725.9.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 września 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Finlandii

 • Dz. U. L249 - 8 z 200725.9.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 września 2007 r. w sprawie mianowania pięciu członków i pięciu zastępców członków Komitetu Regionów z Węgier

 • Dz. U. L249 - 3 z 200725.9.2007

  Instrukcje dla sekretarza Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej z dnia 19 września 2007 r.

 • Dz. U. L249 - 1 z 200725.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2007 z dnia 24 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.