Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 249 POZ 3

Tytuł:

Instrukcje dla sekretarza Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej z dnia 19 września 2007 r.

Data ogłoszenia:2007-09-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 249 POZ 3

Strona 1 z 5
25.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/3

REGULAMINY

INSTRUKCJE DLA SEKRETARZA SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ z dnia 19 września 2007 r.

SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ,

o którym mowa w art. 100 paragraf 2 regulaminu postępowania.

NA WNIOSEK PREZESA SĄDU,

uwzględniając regulamin postępowania przyjęty w dniu 25 lipca 2007 r., w szczególności jego art. 19 paragraf 4,

2. Jeżeli dzień roboczy w rozumieniu poprzedniego ustępu jest dla urzędników i innych pracowników instytucji dniem wolnym od pracy, możliwość skontaktowania się z sekretariatem w godzinach otwarcia zapewnia personel pełniący dyżur.


USTANAWIA NASTĘPUJĄCE:

INSTRUKCJE DLA SEKRETARZA

3. Sekretariat przyjmuje interesantów od godziny 9.00 do 12.00 i od godziny 14.30 do 16.30. Podczas wakacji sądowych, o których mowa w art. 28 regulaminu postępowania, sekretariat jest zamknięty dla interesantów w piątki popołudniu.

Artykuł 1 Definicje Wszystkie definicje zawarte w art. 1 regulaminu postępowania mają zastosowanie również do niniejszych instrukcji. 4. Poza godzinami pracy sekretariatu dokumenty procesowe mogą zostać skutecznie złożone, zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, strażnikowi przy wejściu do budynków Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (budynki Thomas Moore i Erasmus Trybunału Sprawiedliwości, boulevard Konrad Adenauer i rue du Fort Niedergrünewald, Luksemburg). Strażnik odnotowuje datę i godzinę wpływu, które mają walor autentyczności, a na żądanie wydaje pokwitowanie.

Artykuł 2 Zadania sekretarza 1. Do zadań sekretarza należy prowadzenie rejestru Sądu i akt zawisłych przed nim spraw, przyjmowanie, przekazywanie, doręczanie dokumentów i piecza nad nimi, prowadzenie korespondencji ze stronami i podmiotami trzecimi w kwestiach dotyczących spraw zawisłych przed Sądem, a także nadzór nad pieczęciami Sądu. Nadto sekretarz czuwa nad pobieraniem opłat kancelaryjnych oraz odzyskiwaniem należnych kwot na rzecz kasy Sądu. Jest odpowiedzialny za publikacje Sądu.

Artykuł 4 Rejestr 1. Do rejestru wpisuje się wyroki i postanowienia oraz wszystkie dokumenty dołączane do akt spraw wniesionych do Sądu według kolejności wpływu, z wyjątkiem dokumentów sporządzonych do celów postępowania ugodowego w rozumieniu art. 70 regulaminu postępowania, o których mowa w art. 6 ust. 4 niniejszych instrukcji.

2. Przy wykonywaniu wyżej wymienionych zadań sekretarza może wspomagać zastępca. W przypadku nieobecności sekretarza lub innej przeszkody w wykonywaniu przez niego zadań odpowiedzialność za ich wykonanie spoczywa, w stosownym przypadku, na zastępcy sekretarza, który podejmuje decyzje należące do kompetencji sekretarza zgodnie z regulaminem postępowania Sądu oraz niniejszymi instrukcjami, jak również udzielonymi mu na ich podstawie upoważnieniami.

2. Wzmiankę o wpisie dokumentu do rejestru sekretarz umieszcza na jego oryginale, a na wniosek strony także na przedstawionych w tym celu odpisach.

3. Wpisy do rejestru i wzmianki przewidziane w poprzednim ustępie są dokumentami urzędowymi. Artykuł 3 Godziny otwarcia sekretariatu 1. Sekretariat przyjmuje interesantów we wszystkie dni robocze. Za dni robocze uważa się wszystkie dni z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt urzędowych wymienionych w wykazie, 4. Wpisy do rejestru są numerowane w porządku rosnącym i w sposób ciągły. Zawierają informacje niezbędne dla zidentyfikowania dokumentu, w szczególności datę jego złożenia i wpisu, numer sprawy i rodzaj dokumentu.

L 249/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.9.2007

5. Dla celów stosowania poprzedniego ustępu uwzględnia się odpowiednio:

ten wniosek. Po przekazaniu Sądowi sprawy przez Sąd Pierwszej Instancji w wyniku odwołania sprawa zachowuje numer przydzielony uprzednio w Sądzie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 249 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L249 - 11 z 200725.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 września 2007 r. dotycząca niewłączenia 1,3-dichloropropenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4281) (1)

 • Dz. U. L249 - 10 z 200725.9.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 września 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Finlandii

 • Dz. U. L249 - 8 z 200725.9.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 września 2007 r. w sprawie mianowania pięciu członków i pięciu zastępców członków Komitetu Regionów z Węgier

 • Dz. U. L249 - 1 z 200725.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2007 z dnia 24 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.