Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 25 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 97/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w stycznia 2007 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i (WE) nr 1251/96

Data ogłoszenia:2007-02-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 25 POZ 7

1.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 97/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w stycznia 2007 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i (WE) nr 1251/96

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

muszą zostać zmniejszone o stały współczynnik w ujęciu procentowym w celu zapewnienia sprawiedliwego podziału,


PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 593/2004 z dnia 30 marca 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze jaj i albumin jaj (1), w szczególności jego art. 5 ust. 5, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze mięsa drobiowego (2), w szczególności jego art. 5 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje: ilości figurujące we wnioskach o pozwolenia na przywóz, złożonych na okres od 1 stycznia do 31 marca 2007 r. są dla niektórych produktów niższe lub równe dostępnym ilościom i mogą tym samym zostać całkowicie uwzględnione; dla innych produktów ilości te są wyższe od dostępnych ilości i Artykuł 1 1. Uwzględnia się, jak określono w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, wnioski o pozwolenia na przywóz złożone na okres od 1 stycznia do 31 marca 2007 r. zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 593/2004 i (WE) nr 1251/96. 2. Wnioski o pozwolenia na przywóz w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2007 r. mogą zostać złożone w odniesieniu do ilości określonej w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 593/2004 i (WE) nr 1251/96. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 stycznia 2007 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 10. (2) Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 136. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1179/2006 (Dz.U. L 212 z 2.8.2006, str. 7).

L 25/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.2.2007

ZAŁĄCZNIK

Grupa

Wspótczynnik przydziatu dotyczący wnioskow o pozwolenia na przywóz, złożone za okres od 1 stycznia do 31 marca 2007 r.

Ogólna ilość dostępna w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2007 r. (t)

E1 E2 E3 P1 P2 P3 P4

100,0 26,768294 100,0 100,0 100,0 1,688112 100,0

132 003,200 1 750,000 10 703,009 1 978,275 5 495,050 576,250 550,475

„—”: Żaden wniosek o pozwolenie nie został przekazany Komisji.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 25 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L25 - 12 z 20071.2.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/90/WE z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przepisów technicznych dotyczących wykonania art. 3 dyrektywy 2003/102/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg przed i w razie zderzenia z pojazdem silnikowym i zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG (  Dz.U. L 31 z 4.2.2004) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 13, tom 33, str. 34)

 • Dz. U. L25 - 9 z 20071.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/1/WE z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania do postępu technicznego załącznika II do wspomnianej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L25 - 6 z 20071.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 96/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 w sprawie przyznawania pomocy w odniesieniu do zakupu masła przez instytucje i organizacje o celu niezarobkowym

 • Dz. U. L25 - 3 z 20071.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 95/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lutego 2007 r.

 • Dz. U. L25 - 1 z 20071.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 94/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.