Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 25 POZ 9

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2007/1/WE z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania do postępu technicznego załącznika II do wspomnianej dyrektywy (1)

Data ogłoszenia:2007-02-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 25 POZ 9

1.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/9

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2007/1/WE z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania do postępu technicznego załącznika II do wspomnianej dyrektywy

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2, po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Produktów Przeznaczonych dla Konsumentów (SCCP), a także mając na uwadze, co następuje:


Ze względu na fakt, że SCCP nie otrzymał do dnia 31 lipca 2006 r. dalszych nowych danych naukowych służących do oceny substancji N,N’-diheksadecylo-N,N’bis(2-hydroksyetylo)propanodiamid, substancję tę należy włączyć do załącznika II.

(6)

Należy zatem 76/768/EWG.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

(7)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: (1)

W nawiązaniu do opinii SCCP wydanej na podstawie badań naukowych Komisja wraz z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami uzgodniła ogólną strategię mającą na celu wprowadzenie regulacji dotyczących substancji do farbowania włosów, zgodnie z którą wymaga się od przemysłu dostarczenia do oceny przez SCCP dokumentacji zawierającej dane naukowe dotyczące substancji do farbowania włosów. Substancje niebędące przedmiotem wyraźnego zainteresowania w czasie konsultacji publicznych, mającego charakter obrony ich zastosowania w farbach do włosów i dla których nie przedłożono dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa w celu umożliwienia odpowiedniej oceny ryzyka, należy włączyć do załącznika II. Dotychczas sądzono, że substancja 4-amino-3-fluorofenol wchodzi w zakres ogólnej pozycji o numerze referencyjnym 22 dotyczącej aniliny, jej soli oraz halogenowanych i sulfonowanych pochodnych. Jednak ponieważ nie jest oczywiste, czy 4-amino-3-fluorofenol należy do tej grupy związków anilinowych, w załączniku II należy uwzględnić osobną pozycję dotyczącą tej substancji. Dla jasności substancję epoksykonazol, która obecnie jest oznaczona oddzielnym numerem referencyjnym 1182, należy umieścić pod numerem referencyjnym 663 w załączniku II do dyrektywy 76/768/EWG.

Artykuł 1 W załączniku II do dyrektywy 76/768/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2 Państwa członkowskie gwarantują, że z mocą od dnia 21 lutego 2008 r. produkty kosmetyczne, które nie spełniają wymogów niniejszej dyrektywy, nie są sprzedawane lub przekazywane konsumentowi końcowemu.

(2)

Artykuł 3 1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2007 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do spełnienia wymogów niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

(3)

(4)

Państwa członkowskie stosują wymienione przepisy od dnia 21 listopada 2007 r.

(1) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 169. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/78/WE (Dz.U. L 271 z 30.9.2006, str. 56).

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposób dokonania takiego odesłania ustalany jest przez państwa członkowskie.

L 25/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.2.2007

2. Państwa członkowskie przedstawiają Komisji teksty najważniejszych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 5 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 stycznia 2007 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

1.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/11

ZAŁĄCZNIK W załączniku II do dyrektywy 76/768/EWG wprowadza się następujące zmiany: 1) dodaje się następujące numery referencyjne 1234 i 1243:

Nr ref.

Nazwa chemiczna/nazwa INCI

Nr CAS

„1234 1235 1236 1237 1238 1239

PEG-3,2′,2′-di-p-fenylenodiamina 6-nitro-o-toluidyna Żółć HC (Yellow) nr 11 Pomarańcz HC (Orange) nr 3 Zieleń HC (Green) nr 1 Czerwień HC (Red) nr 8 i jej sole

144644-13-3 570-24-1 73388-54-2 81612-54-6 52136-25-1 97404-14-3, 13556-29-1 158006-54-3, 41959-35-7 116-85-8

1240

Tetrahydro-6-nitrochinoksalina i jej sole

1241

Czerwony barwnik zawiesinowy 15 (Disperse Red 15), z wyjątkiem przypadku, kiedy występuje on jako zanieczyszczenie w fioletowym barwniku zawiesinowym 1 (Disperse Violet 1) 4-amino-3-fluorofenol N,N′-diheksadecylo-N,N′-bis(2-hydroksyetylo)propanodiamid Bishydroksyetylobiscetylomalonamid

1242 1243

399-95-1 149591-38-8”;

2) skreśla się pozycję pod numerem referencyjnym 1182; 3) numer referencyjny 663 otrzymuje brzmienie: „(2RS,3SR)-3-(2-chlorofenylo)-2-(4-fluorofenylo)-[(1H-1,2,4-triazol-1ilo)metylo]oksiran; epoksykonazol (Nr CAS 133855-98-8)”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 25 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L25 - 12 z 20071.2.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/90/WE z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przepisów technicznych dotyczących wykonania art. 3 dyrektywy 2003/102/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg przed i w razie zderzenia z pojazdem silnikowym i zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG (  Dz.U. L 31 z 4.2.2004) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 13, tom 33, str. 34)

 • Dz. U. L25 - 7 z 20071.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 97/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w stycznia 2007 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i (WE) nr 1251/96

 • Dz. U. L25 - 6 z 20071.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 96/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 w sprawie przyznawania pomocy w odniesieniu do zakupu masła przez instytucje i organizacje o celu niezarobkowym

 • Dz. U. L25 - 3 z 20071.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 95/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lutego 2007 r.

 • Dz. U. L25 - 1 z 20071.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 94/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.