Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 250 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1104/2007 z dnia 25 września 2007 r. zmieniające po raz 86. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 250 POZ 3

Strona 1 z 3
26.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1104/2007 z dnia 25 września 2007 r. zmieniające po raz 86. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią AlKaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów oraz rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W dniach 7, 13 i 17 września 2007 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup i podmiotów, których fundusze i zasoby ekonomiczne powinny zostać zamrożone. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym zmienia się załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera listę osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamrożeniu zgodnie z tym rozporządzeniem.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 września 2007 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1025/2007 (Dz.U. L 231 z 4.9.2007, str. 4).

L 250/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.9.2007

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany: 1) W tytule „Osoby fizyczne” dodaje się następujący wpis: „Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (alias a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa). Funkcja: Na’ib Amir (zastępca dowódcy). Adres: a) dzielnica Kela/dzielnica Danda, Miramshah, Północny Waziristan, Pakistan, b) Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, Północny Waziristan, Pakistan, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Północny Waziristan, Pakistan. Data urodzenia: ok. 1977/1978 r. Miejsce urodzenia: a) Danda, Miramshah, Północny Waziristan, Pakistan, b) wieś Srana, dystrykt Garda Saray, prowincja Paktia, Afganistan, c) dystrykt Neka, prowincja Paktika, Afganistan, d) prowincja Khost, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) Od 2004 r., główny dowódca operacyjny we wschodnich i południowych regionach Afganistanu, b) Syn Jallaloudina Haqani, c) Należy do sekcji Sultan Khel, plemię Zardan z Garda Saray w prowincji Paktia, Afganistan, d) Prawdopodobnie przebywa w afgańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.”.

2) W tytule „Osoby fizyczne” skreśla się następujący wpis: „Lokman Amin Mohammed (alias a) Lokman Ami Mohamad, b) Lukman Ami Mohammed). Data urodzenia: 1.2.1974 r. Miejsce urodzenia: Kirkuk, Irak. Obywatelstwo: irackie. Numer paszportu: niemiecki dokument podróży (»Reiseausweis«) A 006991. Inne informacje: Przebywa w areszcie Stadelheim, Monachium, Niemcy.”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 250 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L250 - 1 z 200726.9.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1103/2007 z dnia 25 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.