Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 103

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 103

Strona 103 z 136

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2007

26.9.2007

II.2.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE USŁUG FINANSOWYCH (część druga)

1. 2. 3.

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. A. 1. 2. 3. 4.

Zobowiązania dotyczące usług finansowych drugiej części Wspólnoty (CY, EE, LV, LT, MT, PL i SI) znajdują się w poniższej sekcji. CY: Usługi i produkty finansowe niepodlegające regulacji, a także dopuszczenie na rynek nowych usług lub produktów finansowych może podlegać istnieniu lub wprowadzeniu ram regulacyjnych, mających na celu osiągnięcie celów określonych w art. 125. CY: Zgodnie z założeniami kontroli dewizowej, która ma miejsce na Cyprze: — rezydenci nie mogą nabywać usług bankowych, które mogą obejmować przekazanie funduszy za granicę, jeżeli przebywają oni za granicą, — pożyczki na rzecz nierezydentów/obcokrajowców lub spółek kontrolowanych przez nierezydentów wymagają pozwolenia Banku Centralnego, — nabywanie papierów wartościowych przez nierezydentów również wymaga pozwolenia Banku Centralnego, — operacje dewizowe mogą być przeprowadzane wyłącznie za pośrednictwem banków, którym Bank Centralny przyznał status „upoważnionego dealera”. MT: W odniesieniu do zobowiązań sposobu 3), zgodnie z ustawodawstwem dotyczącym kontroli dewizowej, nierezydenci pragnący świadczyć jakiekolwiek usługi poprzez rejestrację spółki miejscowej, mogą świadczyć takie usługi wyłącznie pod warunkiem uprzedniego uzyskania pozwolenia Maltańskiego Banku Centralnego. Spółki z udziałem osób prawnych i fizycznych niebędących rezydentami muszą posiadać minimalny kapitał podstawowy w wysokości 10 000 lirów maltańskich, z czego 50 % musi stanowić kapitał wpłacony. Udział nierezydenta w kapitale własnym musi zostać pokryty z funduszy pochodzących z zagranicy. Spółki z udziałem nierezydentów muszą wystąpić o zezwolenie Ministerstwa Finansów na nabycie obiektów, na mocy odpowiednich przepisów prawa. MT: W odniesieniu do zobowiązań sposobu 4) nadal obowiązują wymogi ustawodawstwa maltańskiego oraz regulacje dotyczące wjazdu do, pobytu, nabywania nieruchomości, pracy i środków zabezpieczenia socjalnego, włączając regulacje dotyczące czasu pobytu, minimalnego wynagrodzenia, a także zbiorowych układów pracy. Zezwolenia na wjazd, pracę i pobyt są przyznawane według uznania rządu Malty. RO: Założenie i prowadzenie działalności przedsiębiorstw ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych wymaga zezwolenia Rumuńskiej Komisji Nadzoru Ubezpieczeniowego. RO: Założenie i prowadzenie działalności spółek bankowych wymaga zezwolenia Narodowego Banku Rumunii. Brak ograniczeń w zakresie ustanawiania działalności zagranicznego banku w Rumunii, z wyjątkiem wymagań dotyczących zastosowania się do środków ostrożnościowych określonych przez Narodowy Bank Rumunii. RO: Założenie i prowadzenie działalności podmiotów związanych z rynkiem papierów wartościowych (osób fizycznych lub prawnych, w zależności od sytuacji) wymaga zezwolenia Narodowej Komisji Papierów Wartościowych Rumunii (NKPW). RO: Po ustanowieniu obecności handlowej, instytucje finansowe mogą przeprowadzać transakcje z osobami posiadającymi pobyt stały wyłącznie w walucie narodowej Rumunii. SI: Dopuszczenie do rynku nowych usług lub produktów finansowych może podlegać istnieniu i zgodności z regulacyjnymi ramami, mającymi na celu realizację celów przewidzianych w art. 125. SI: Zgodnie z zasadą ogólną i w sposób niedyskryminacyjny instytucje finansowe zarejestrowane w Republice Słowenii muszą przyjąć konkretną formę prawną. SI: Operacje ubezpieczeniowe oraz bankowe powinny być prowadzone przez prawnie niezależnych dostawców usług finansowych posiadających osobne osobowości prawne. SI: Usługi inwestycyjne mogą być świadczone wyłącznie za pośrednictwem banków i przedsiębiorstw inwestycyjnych.


< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 103 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.