Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 11

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 11

Strona 11 z 136

W wypadku oddziałów spółek zagranicznych cały kapitał na inwestycję początkową musi pochodzić ze źródeł zagranicznych. Pożyczki ze źródeł lokalnych są dozwolone jedynie po wstępnym wdrożeniu projektu, z przeznaczeniem na finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy. HU: Brak zobowiązań w odniesieniu do nabywania nieruchomości będących własnością skarbu państwa. LT: Inwestycje związane z organizowaniem loterii są zakazane na mocy Ustawy o inwestycjach z kapitałem zagranicznym. MT: Spółki z udziałem osób prawnych lub fizycznych niebędących rezydentami podlegają wymaganiom odnoszącym się do kapitału, jakie stosują się do spółek, które są w pełni własnością rezydentów, a mianowicie: spółek prywatnych – Lm500 (z minimum 20 % wpłaconego kapitału); spółek publicznych – Lm20 000 (z minimum 25 % wpłaconego kapitału). Procentowy udział nierezydentów w kapitale musi być wpłacony ze środków pochodzących z zagranicy. Spółki z udziałem nierezydentów muszą wystąpić o zezwolenie Ministerstwa Finansów na nabycie obiektów, na mocy odpowiednich przepisów prawa.


PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/17

(1)

Działalność handlowa, przemysłowa lub rzemieślnicza odnosi się do sektorów takich, jak: usługi biznesowe, budownictwo, dystrybucja i usługi turystyczne. Nie dotyczy ona usług telekomunikacyjnych i finansowych.

L 251/18

I.

ZOBOWIĄZANIA HORYZONTALNE

WSZYSTKIE SEKTORY ZAWARTE W NINIEJSZYM HARMONOGRAMIE CY: Pozwolenie Banku Centralnego jest wymagane na udział każdego nierezydenta w przedsiębiorstwie lub w spółce osobowej na Cyprze. Udział zagraniczny we wszystkich sektorach/podsektorach uwzględnionych w harmonogramie zobowiązań jest w normalnych warunkach ograniczony do 49 procent. Decyzja władz o udzieleniu pozwolenia na udział zagraniczny jest podejmowana na podstawie badania potrzeb ekonomicznych w świetle następujących, ogólnych kryteriów: a) świadczenie usług dotychczas niewystępujących na Cyprze; b) wspieranie ukierunkowywania gospodarki na wywóz oraz rozwój istniejących i nowych rynków; c) transfer nowoczesnych technologii, know-how oraz nowych technik zarządzania, d) udoskonalanie struktury gospodarki lub poprawa jakości istniejących produktów i usług; e) uzupełniający wpływ na istniejące jednostki lub formy działalności; f) efektywność proponowanych projektów; g) tworzenie nowych możliwości pracy dla naukowców, doskonalenie kwalifikacji i szkolenie miejscowego personelu. W wyjątkowych wypadkach, w których proponowana inwestycja spełnia w znacznym zakresie większość kryteriów przyjętych do badania potrzeb ekonomicznych, może zostać udzielone zezwolenie na udział zagraniczny przekraczający 49 procent. W wypadku spółek publicznych w normalnych warunkach udział kapitału zagranicznego dopuszcza się do 30 procent. W funduszach wzajemnych dopuszczalny zakres własności zagranicznej wynosi 40 procent. Przedsiębiorstwa muszą być zarejestrowane zgodnie z Ustawą prawo spółek. Na mocy tej samej ustawy, spółka zagraniczna, która chce ustanowić siedzibę handlową lub biuro na Cyprze musi się zarejestrować jako oddział zagraniczny. Do rejestracji jest wymagana uprzednia zgoda Banku Centralnego na mocy Ustawy prawo dewizowe. Taka zgoda wynika z polityki w zakresie inwestycji zagranicznych, obowiązującej w danym czasie w odniesieniu do proponowanej działalności przedsiębiorstw na Cyprze i ogólnych kryteriów dotyczących inwestycji, ustanowionych powyżej. HU: Brak zobowiązań w odniesieniu do nabywania nieruchomości będących własnością skarbu państwa. MT: W dalszym ciągu obowiązują: Ustawa prawo spółek (rozdz. 386), regulująca świadczenie usług przez nierezydentów, poprzez obowiązek zarejestrowania lokalnej spółki oraz Ustawa o transakcjach zagranicznych (rozdz. 233) określająca warunki emisji, nabywania, sprzedaży i wykupu papierów wartościowych nienotowanych na Maltańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.