Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 110

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 110

Strona 110 z 136

PL: Wyłącznie usługi zarządzania portfelami. RO: Wyłącznie usługi w zakresie zarządzenia portfelami, powiernictwa inwestycji zamkniętych, usługi w zakresie otwartych funduszy inwestycyjnych i przechowywania papierów wartościowych. SI: Wyłączając zarządzanie funduszami emerytalnymi. (xiv) Usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe w odniesieniu do aktywów finansowych, włączając papiery wartościowe, instrumenty pochodne, i inne instrumenty negocjowalne MT: Bez ograniczeń. PL: Bez ograniczeń. RO: Wyłącznie usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe w odniesieniu do papierów wartościowych. (xv) Dostarczanie i przekazywanie informacji finansowych, przetwarzanie danych finansowych oraz dostarczanie oprogramowania dotyczącego finansów przez dostawców innych usług finansowych RO: Wyłącznie usługi związane z papierami wartościowymi.


SI: Brak dla podsektorów (xv) i (xvi). Bez ograniczeń, z wyjątkiem przyjmowania kredytów (wszelkiego rodzaju kredytów i pożyczek) oraz przyjmowania gwarancji i zobowiązań ze strony zagranicznych instytucji kredytowych przez krajowe osoby prawne i wyłącznych właścicieli. (Uwaga: kredyty konsumenckie nie będą podlegać żadnym ograniczeniom po przyjęciu nowej Ustawy prawo dewizowe). Wszystkie wyżej wspomniane usługi kredytowe podlegają rejestracji w Banku Słowenii. (Uwaga: przepis ten zostanie zniesiony w momencie przyjęcia nowej Ustawy prawo bankowe). Depozytariuszami aktywów Funduszy Inwestycyjnych mogą być osoby prawne ustanowione w Republice Słowenii.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3)

Wszystkie państwa członkowskie: — założenie specjalistycznej spółki zarządzającej jest wymagane w celu realizacji działań związanych z zarządzaniem funduszami powierniczymi i funduszami inwestycyjnymi, — wyłącznie spółki posiadające siedzibę statutową we Wspólnocie mogą działać jako depozytariusze aktywów funduszy inwestycyjnych. CY: Wszystkie podsektory, z wyjątkiem podsektora (x) lit. e) Dla nowych banków zastosowanie mają następujące wymogi: a) wymagana jest licencja wydana przez władze finansowe Malty. Może zostać zastosowane badanie potrzeb gospodarczych.

3)

CY: Wszystkie podsektory, z wyjątkiem podsektora (x) lit. e) Brak po ustanowieniu i uzyskaniu licencji. Podsektor (x) lit. e) Przedsiębiorstwo brokerskie może zostać zarejestrowane jako członek Cypryjskiej Giełdy Papierów Wartościowych, jeżeli zostało założone i zarejestrowane zgodnie z Ustawą prawo spółek Cypru. EE, LV, LT, MT, PL, SI: Brak. RO: Brak, z wyjątkiem: Podsektor (x) lit. e): Transakcje na papierach wartościowych, dokonywane na zorganizowanym rynku papierów wartościowych przez osobę fizyczną lub prawną niebędącą rezydentem w Rumunii, podlegają opodatkowaniu w wysokości 1,5 % całkowitej wartości każdej umowy zakupu. Repatriacja zainwestowanego kapitału i zysków musi odbywać się w tej samej walucie, w której dokonano pierwotnej inwestycji. Podsektory (xi) i (xiii): Repatriacja zainwestowanego kapitału i zysków musi odbywać się w tej samej walucie, w której dokonano pierwotnej inwestycji.

L 251/151

L 251/152

II.2.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE USŁUG FINANSOWYCH (część druga)

(xvi) Usługi w zakresie doradztwa, pośrednictwa i inne pomocnicze usługi finansowe dla wszystkich czynności wymienionych w ppkt (v)–(xv), włączając usługi w zakresie analizy kredytowej i referencji kredytowych, badań i doradztwa inwestycyjnego i portfelowego, doradztwa w zakresie nabywania jednostek oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw, a także przygotowawania strategii dla przedsiębiorstw MT: Bez ograniczeń. PL: Usługi doradcze i inne pomocnicze usługi finansowe wyłącznie w odniesieniu do czynności przewidzianych w zobowiązaniach dla Polski. SI: Wyłączając usługi doradztwa, pośrednictwa i inne pomocnicze usługi finansowe związane z udziałem w emisji obligacji skarbowych i zarządzaniem funduszami emerytalnymi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 110 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.