Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 113

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 113

Strona 113 z 136

e): Bez ograniczeń. Podsektor (x) lit. e): Osoby indywidualne bądź działające indywidualnie jako maklerzy, bądź zatrudnione przez przedsiębiorstwa maklerskie w charakterze maklerów muszą spełniać określone dla nich kryteria licencyjne. EE, LT, MT, SI: Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii). LV: Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii) i w sekcji poziomej sektora „Usługi bankowe i inne usługi finansowe”. PL: Podsektory (v), (vi), viii) i (ix) (wyłączając gwarancję i zobowiązania Skarbu Państwa): Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji zawartych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii). Wymóg obywatelstwa dla kilku – co najmniej jednego – członka władz przedsiębiorstwa. Podsektory (x) lit. e), (xi) (wyłączając udział w emisji skarbowych papierów wartościowych), (xiii) (wyłącznie usługi w zakresie zarządzania portfelami), (xv) i (xvi) (usługi doradztwa i inne pomocnicze usługi finansowe wyłącznie w odniesieniu do czynności objętych zobowiązaniami dla Polski): Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii). RO: Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej w (i). Bez ograniczeń w odniesieniu do ppkt (ii).


4)

CY: Wszystkie podsektory, z wyjątkiem podsektora (x) lit. e): Bez ograniczeń. Dla instytucji finansowych wymagane pozwolenie na pobyt i pracę. Podsektor (x) lit. e): Brak z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej. EE, LT, MT, SI: Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii). LV: Brak z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii) i w sekcji poziomej sektora „Usługi bankowe i inne usługi finansowe”. PL: Brak. RO: Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej w (i). Bez ograniczeń. w odniesieniu do ppkt (ii).

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/155

L 251/156

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA CZĘŚCI WSPÓLNOTY (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) Ubezpieczenia

26.9.2007

a)

Część Wspólnoty (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) bierze pod uwagę ścisłą współpracę między organami regulującymi i nadzorującymi działalność ubezpieczeniową państw członkowskich oraz wspiera ich wysiłki ukierunkowane na poprawę standardów nadzoru. Te państwa członkowskie dołożą wszelkich starań w celu rozważenia w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia kompletnych wniosków o licencje na prowadzenie działalności w zakresie gwarantowania ubezpieczeń bezpośrednich, poprzez założenie działalności w państwie członkowskim przedsiębiorstwa zależnego zgodnie z ustawodawstwem tego państwa członkowskiego, przez przedsiębiorstwo podlegające prawom Chile. W przypadkach gdy wnioski takie zostają odrzucone, władze państwa członkowskiego dołożą wszelkich starań w celu powiadomienia danego przedsiębiorstwa i podania przyczyn odrzucenia wniosku. Władze nadzorujące tych państw członkowskich dołożą wszelkich starań w celu udzielenia odpowiedzi, bez zbędnych opóźnień, na wnioski o udzielenie informacji przez podmioty składające wnioski dotyczące statusu wypełnionych wniosków o licencje na prowadzenie działalności w zakresie gwarantowania ubezpieczeń bezpośrednich, poprzez ustanowienie w państwie członkowskim przedsiębiorstwa zależnego, zgodnie z ustawodawstwem tego państwa członkowskiego przez przedsiębiorstwo podlegające prawu Chile. Część Wspólnoty (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) dołoży wszelkich starań w celu zbadania wszelkich kwestii odnoszących się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego w dziedzinie ubezpieczeń oraz rozważy wszelkie kwestie, jakie mogłyby mieć wpływ na rynek wewnętrzny w dziedzinie ubezpieczeń.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 113 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.