Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 115

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 115

Strona 115 z 136

Wspólnota, na podstawie negocjacji oraz z zastrzeżeniem warunków i kwalifikacji, tam gdzie są one określone, wpisała do swojego harmonogramu szczególne zobowiązania, odpowiadające podejściu określonemu poniżej.

A.

Dostęp do rynku

Obrót transgraniczny 1. Wspólnota zezwala usługodawcom świadczącym usługi finansowe, nieposiadającym miejsca stałego zamieszkania na jej terenie, na świadczenie, jako główny usługodawca, poprzez pośrednika lub jako pośrednik oraz na warunkach, które przyznają traktowanie narodowe, następujących usług: a) ubezpieczenie ryzyka odnoszącego się do: (i) żeglugi morskiej i lotnictwa handlowego oraz lotów kosmicznych i frachtu (włączając satelity), przy czym ubezpieczenie to obejmuje niektóre lub wszystkie następujące pozycje: transportowane towary, pojazd transportujący towary oraz wszelką odpowiedzialność z nich wynikającą; oraz towary w tranzycie międzynarodowym;


(ii) b) c)

reasekuracja i retrocesja oraz usługi wspomagające dla ubezpieczeń, określonych w art. 117 ust. 9 ppkt (iv); dostarczanie i transfer informacji finansowych oraz przetwarzanie danych finansowych, określone w art. 117 ust. 9 ppkt (xv), oraz usługi doradcze i inne usługi wspomagające, wyłączając pośrednictwo, odnoszące się do bankowości i innych usług finansowych, określone w art. 117 ust. 9 ppkt (xvi).

2.

Wspólnota zezwala osobom zamieszkującym na jej terytorium na nabywanie na terytorium Chile usług finansowych, wskazanych w: a) b) c) ustępie 1 lit. a); ustępie 1 lit. b); oraz artykule 117 ust. 9 ppkt (v) i (xvi).

Obecność handlowa 3. Wspólnota przyznaje usługodawcom świadczącym usługi finansowe Chile prawo do ustanawiania lub rozszerzania w obrębie jej terytorium, włączając poprzez nabywanie istniejących spółek, obecności handlowej. Wspólnota może narzucać warunki i procedury zatwierdzania ustanawiania i rozszerzania obecności handlowej w stopniu, w jakim nie naruszają one jej obowiązku, wynikającego z ust. 3 oraz są zgodne z innymi obowiązkami, wynikającymi z niniejszej Umowy.

4.

Czasowy wjazd pracowników 5. a) Wspólnota zezwala na czasowy wjazd na jej terytorium następujących pracowników usługodawcy świadczącego usługi finansowe Chile, który ustanawia lub ustanowił obecność handlową na terytorium Wspólnoty: (i) wyższego rangą personelu kierowniczego, będącego w posiadaniu informacji zastrzeżonych, podstawowych dla ustanawiania, kontroli i funkcjonowania usługodawcy świadczącego usługi finansowe; oraz specjalistów do spraw funkcjonowania usługodawcy świadczącego usługi finansowe.

(ii)

L 251/158

b)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wspólnota zezwala, z zastrzeżeniem dostępności wykwalifikowanych pracowników na jej terytorium, na czasowy wjazd na jej terytorium następujących pracowników związanych z obecnością handlową usługodawcy, świadczącego usługi finansowe Chile: (i) (ii) specjalistów w dziedzinie technik komputerowych, usług telekomunikacyjnych oraz prowadzenia rachunków usługodawcy, świadczącego usługi finansowe; oraz specjalistów aktuariuszy i prawników.

26.9.2007

Środki niedyskryminujące 6. Wspólnota podejmuje wszelkie wysiłki w celu wyeliminowania lub ograniczenia wszelkich znaczących negatywnych skutków działań usługodawców świadczących usługi finansowe Chile: a) środków niedyskryminujących, które powodują, że usługodawcy świadczący usługi finansowe nie mogą oferować na terytorium Wspólnoty, w formie ustalonej przez Wspólnotę, wszystkich usług finansowych, dopuszczonych przez Wspólnotę; środków niedyskryminujących, które ograniczają poszerzenie działalności związanej z usługodawcami świadczącymi usługi finansowe na całe terytorium Wspólnoty; środków Wspólnoty, jeżeli mają one zastosowanie do tych samych środków związanych ze świadczeniem usług bankowych, jak i usług związanych z obrotem papierami wartościowymi oraz jeżeli usługodawcy świadczący usługi finansowe Chile koncentrują swoje działania na zapewnieniu usług związanych z obrotem papierami wartościowymi; oraz innych środków, które, mimo iż są przyjęte zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, negatywnie wpływają na zdolność usługodawcy świadczącego usługi finansowe Chile do funkcjonowania, konkurowania lub wejścia na rynek Wspólnoty;

b) c)

d)

pod warunkiem, że wszelkie działania podjęte na podstawie niniejszego ustępu nie dyskryminowałyby w sposób niesprawiedliwy usługodawców świadczących usługi finansowe Strony podejmującej takie działania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 115 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.