Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 121

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 121

Strona 121 z 136

Specjalne uregulowania stosuje się do gruntów rolnych i lasów, które mogą być nabywane tylko przez rezydentów (tj. osoby fizyczne o stałym miejscu zamieszkania lub osoby prawne z siedzibą na terytorium Republiki Czeskiej), a uczestniczenie w prywatyzacji państwowych gruntów rolnych i lasów jest ograniczone wyłącznie do obywateli Republiki Czeskiej. Zastrzeżenie dotyczące nabywania gruntów rolnych i lasów oraz gruntów na obszarach przygranicznych. Ograniczenia dotyczące nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne lub osoby prawne niezamieszkujące na stałe w Danii. Ograniczenia dotyczące nieruchomości rolnych nabywanych przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne. Zastrzeżenie dotyczące nabywania nieruchomości przez rząd, oficjalne instytucje i przedsiębiorstwa publiczne pochodzące z krajów, które nie są członkami Wspólnoty. Zgodnie z ustawą nr 1892/90, zmienioną ustawą 1969/91, nabywanie nieruchomości w regionach przygranicznych bezpośrednio lub poprzez przejęcie udziału w przedsiębiorstwie, która nie jest wpisana na greckiej giełdzie papierów wartościowych i która posiada nieruchomości w tych regionach lub jakiekolwiek zmiany w osobach udziałowców przedsiębiorstwa podlegają zezwoleniu wydanym przez właściwe organy (Ministerstwo Obrony w przypadku osób fizycznych lub prawnych pochodzących spoza Wspólnoty). Niezbędna jest wcześniejsza zgoda Komisji do spraw Własności Ziemskich w celu nabycia wszelkich praw do ziemi w Irlandii przez krajowe lub zagraniczne przedsiębiorstwa lub cudzoziemców. Jeżeli ziemie te przeznaczone są do wykorzystania w celach przemysłowych (innych niż rolnictwo), następuje odstępstwo od tego wymogu na podstawie świadectwa w tej sprawie od Ministra Przedsiębiorczości i Pracy. Prawo to nie ma zastosowania do ziem w obrębie granic miast i miejscowości. Bez ograniczeń dla nabywania nieruchomości należących do skarbu państwa przez zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne. Bez ograniczeń w stosunku do nabywania gruntów przez podmioty zagraniczne (osoby fizyczne i prawne). Jednak osoby takie mogą zarządzać lub korzystać z tej własności zgodnie z procedurą określoną w prawie litewskim. Bez ograniczeń w stosunku do nabywania gruntów przez osoby prawne. Dozwolona dzierżawa gruntów przez okres nieprzekraczający 99 lat. Nadal obowiązują wymagania maltańskich przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczące nabywania nieruchomości. Osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa rumuńskiego i prawa stałego pobytu w Rumunii oraz osoby prawne nieposiadające obywatelstwa rumuńskiego i siedziby głównej w Rumunii nie mogą nabywać praw własności do żadnego rodzaju działek, drogą czynności pomiędzy żywymi. Osoby prawne z udziałem kapitału zagranicznego, ustanowione w Republice Słowenii, mogą nabywać nieruchomości na terytorium Republiki Słowenii. Oddziały (1) ustanowione w Republice Słowenii przez osoby zagraniczne mogą nabywać wyłącznie nieruchomości, z wyjątkiem gruntów, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, dla której zostały ustanowione. Posiadanie nieruchomości położonych w odległości 10 km od granicy przez spółki, których większość kapitału lub praw do głosów należy bezpośrednio lub pośrednio do osób prawnych lub obywateli innego państwa, wymaga specjalnego pozwolenia.


EE: DK:

ES: EL:

IE:

HU: LT:

LV: MT: RO:

SI:

(1)

SI: Zgodnie z prawem spółek handlowych oddział ustanowiony w Republice Słowenii nie jest uznawany za osobę prawną, natomiast pod względem działalności jest traktowany na równi z przedsiębiorstwem zależnym.

L 251/166

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.9.2007

Sektor lub podsektor

Ograniczenia dotyczące traktowania narodowego przy zakładaniu działalności gospodarczej

1.

ZOBOWIĄZANIA POZIOME SK: Ograniczenia dotyczące nabywania nieruchomości przez zagraniczne podmioty fizyczne lub prawne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 121 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.