Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 123

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 123

Strona 123 z 136

W celu założenia działalności w niektórych branżach handlowych, przemysłowych lub rzemieślniczych wymagane jest szczególne zezwolenie, jeżeli dyrektor nie jest w posiadaniu stałego zezwolenia na pobyt. Wyłączne prawa mogą zostać przyznane lub utrzymane dla nowo sprywatyzowanych przedsiębiorstw. Prawa do głosowania w nowo sprywatyzowanych przedsiębiorstwach mogą w niektórych przypadkach zostać ograniczone. Przez okres pięciu lat nabywanie dużej ilości udziałów kapitałowych w przedsiębiorstwach, działających w branży obronności i energetyki, może być poddane obowiązkowi zatwierdzenia przez Ministerstwo Skarbu. Inwestowanie dotyczące organizowania loterii jest zakazane zgodnie z Ustawą o inwestowaniu kapitału zagranicznego. Spółki z udziałem osób prawnych lub fizycznych niebędących rezydentami podlegają wymaganiom odnoszącym się do kapitału, jakie stosują się do spółek, które są w pełni własnością rezydentów, a mianowicie: spółek prywatnych – Lm500 (z minimum 20 % wpłaconego kapitału); spółek publicznych – Lm20 000 (z minimum 25 % wpłaconego kapitału). Procentowy udział nierezydentów w kapitale musi być wpłacony ze środków pochodzących z zagranicy. Spółki z udziałem nierezydentów muszą wystąpić o zezwolenie Ministerstwa Finansów na nabycie obiektów, na mocy odpowiednich przepisów prawa. Udział zagraniczny w nowo sprywatyzowanych przedsiębiorstwach może zostać ograniczony do zmiennej kwoty, ustalonej przez rząd Portugalii na podstawie analizy każdego przypadku, kapitału w ofercie publicznej. Pozwolenie na ustanowienie spółki z kapitałem zagranicznym jest wymagane w wypadku: — ustanawiania spółki, zakupu lub nabycia udziałów lub akcji w istniejącej spółce; rozszerzania działalności spółki, jeżeli zakres jej działalności obejmuje co najmniej następujące obszary: — — — — — — zarządzanie portami morskimi i lotniskami, obrót nieruchomościami lub pośrednictwo w zawieraniu transakcji odnoszących się do nieruchomości, realizowanie dostaw dla przemysłu obronnego, które nie są objęte wymaganiami licencyjnymi, sprzedaż hurtową towarów konsumpcyjnych, pochodzących z przywozu, świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego, —


FR: FR: IT:

LT: MT:

PT:

PL:

ustanawianie wspólnego przedsiębiorstwa w formie spółki z obcym kapitałem, w którym strona polska jest państwową osobą prawną i jako kapitał początkowy wnosi aktywa niepieniężne, zawieranie umów, które obejmują prawa użytkowania nieruchomości państwowych przez okres dłuższy niż 6 miesięcy lub stanowią o nabyciu takiej nieruchomości.

L 251/168

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.9.2007

Sektor lub podsektor

Ograniczenia dotyczące traktowania narodowego przy zakładaniu działalności gospodarczej

1.

ZOBOWIĄZANIA POZIOME Reżim walutowy (1), (2), (3) BG: Płatności i transfery zagranicę wymagają zezwolenia Narodowego Banku Bułgarii, gdy związane są z inwestycjami oraz pożyczkami udzielanymi lub gwarantowanymi przez państwo (4). Gotówkowe transakcje walutowe mogą być dokonywane przez dowolną osobę zarejestrowaną na mocy przepisów Prawa handlowego, w przypadku gdy osoba ta jest zarejestrowana w publicznym rejestrze osób prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w przypadku gdy osoba ta jest zarejestrowana w publicznym rejestrze jako kantor wymiany walut. Zgodnie z Ustawą o kontroli dewizowej nierezydenci zwykle mogą realizować pożyczki ze źródeł miejscowych. W odniesieniu do płatności bieżących ograniczenie w nabywaniu walut obcych na potrzeby osobiste przez krajowych rezydentów. W odniesieniu do płatności kapitałowych, do przyjęcia kredytów finansowych pochodzących od podmiotów zagranicznych, bezpośrednich inwestycji kapitałowych za granicą, nabywanie nieruchomości zagranicą i zakup zagranicznych papierów wartościowych jest wymagane zezwolenie dewizowe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 123 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.