Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 125

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 125

Strona 125 z 136

Prywatyzacja BG: Brak zobowiązań w odniesieniu do uczestnictwa w prywatyzacji w drodze zewnętrznych obligacji państwowych oraz sektorów usług lub usługodawców niepodlegających prywatyzacji w ramach rocznego programu prywatyzacji. Brak zobowiązań w odniesieniu do prywatyzacji w drodze kuponów prywatyzacyjnych lub innych preferencyjnych metod prywatyzacji, gdzie wymagane jest obywatelstwo bułgarskie i zezwolenie na pobyt stały. Bez ograniczeń.

RO:

L 251/170

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


26.9.2007

Sektor lub podsektor

Ograniczenia dotyczące traktowania narodowego przy zakładaniu przedsiębiorstw

2. A. 1. 2.

SZCZEGÓLNE ZOBOWIĄZANIA SEKTOROWE (oparte na klasyfikacji UN ISC rev.3) Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo Rolnictwo, łowiectwo, wyłączając usługi Leśnictwo, wycinanie lasów, wyłączając usługi AT: BG: CY: FR: HU: IE: Zastrzeżenie. Bez ograniczeń w odniesieniu do nabywania ziemi rolnej i lasów. Dopuszcza się do 49 % udziału spoza UE. Umowny minimalny poziom inwestycji wynosi 100 000 funtów cypryjskich. Zastrzeżenie dotyczące zakładania przedsiębiorstw rolniczych przez obywateli krajów niebędących członkami Wspólnoty i nabywania winnic. Bez ograniczeń. Zastrzeżenie dotyczące nabywania przez osoby niebędące obywatelami Wspólnoty ziemi do celów rolnych, jeżeli nie zostało przyznane pozwolenie. Inwestycje realizowane przez osoby zamieszkujące poza terytorium Wspólnoty związane z działalnością w sektorze młynarstwa. Bez ograniczeń w stosunku do nabywania przez podmioty zagraniczne (osoby fizyczne i prawne) na własność gruntów, wód śródlądowych i lasów zgodnie z prawem konstytucyjnym. Bez ograniczeń. Bez ograniczeń w odniesieniu do nabywania ziemi rolnej i lasów. Zastrzeżenie dotyczące nabywania gruntów dla celów rolniczych oraz pozostałych gruntów zgodnie z Prawem dewizowym, o ile nie jest przyznane zezwolenie.

LT: MT: RO: SK:

B. 5.

Rybołówstwo Rybołówstwo, funkcjonowanie hodowli ryb i gospodarstw rybackich; wyłączając usługi AT: BE: BG: CY: DK: Nabywanie 25 % lub więcej statków zarejestrowanych w Austrii. Zastrzeżenie dotyczące nabywania statków pływających pod belgijską banderą przez przedsiębiorstwa żeglugowe nieposiadające głównej siedziby w Belgii. Bez ograniczeń. Dopuszcza się do 49 % udziału spoza UE. Indykatywny minimalny poziom inwestycji wynosi 100 000 funtów cypryjskich. Zastrzeżenie dotyczące własności przez osoby zamieszkujące poza terytorium WE jednej trzeciej lub więcej działalności związanej z połowami na handel; własność statków pływających pod banderą przez osoby zamieszkujące na stale poza WE, oprócz przedsiębiorstw zarejestrowanych w Danii. Zastrzeżenie dotyczące osiedlania się obywateli krajów spoza Wspólnoty lub spoza obszaru EFTA na morskich terenach należących do państwa w celu hodowania ryb, skorupiaków, alg. Zastrzeżenie dotyczące własności po nabyciu ponad 50 procent statków pływających pod francuską banderą, jeżeli dany statek nie jest w pełni własnością przedsiębiorstwa, posiadającego główną siedzibę we Francji. Zastrzeżenie dotyczące własności statków pływających pod fińską banderą, włączając statki rybackie, poza przypadkiem przedsiębiorstw zarejestrowanych w Finlandii.

FR: FR: FI:

26.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/171

Sektor lub podsektor

Ograniczenia dotyczące traktowania narodowego przy zakładaniu przedsiębiorstw

2.

SZCZEGÓLNE ZOBOWIĄZANIA SEKTOROWE (oparte na klasyfikacji UN ISC rev.3) DE: Licencje na połowy morskie przyznawane są wyłącznie statkom upoważnionym do pływania pod banderą Niemiec. Są to statki rybackie, których większość udziałów jest w posiadaniu obywateli Wspólnoty lub przedsiębiorstw ustanowionych zgodnie z regułami wspólnotowymi oraz które mają główne miejsce prowadzenia działalności w państwie członkowskim.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 125 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.