Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 135

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 135

Strona 135 z 136

Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с национално значение, посочено в Приложение № 1 към чл.103а на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000 г.) (Entities which on the bases of special or exclusive rights perform exploitation of ports for public transport with national importance or parts thereof, listed in Annex No 1 to Article 103a of the Law on Maritime Space, Inland Waterways and Ports of the Republic of Bulgaria (published in State Gazette No 12/11.2.2000)). Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с регионално значение, посочено в Приложение № 2 към чл.103а на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000 г.) (Entities which on the bases of special or exclusive rights perform exploitation of ports for public transport with regional importance


26.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/187

or parts thereof, listed in Annex No 2 to Article 103a of the Law on Maritime Space, Inland Waterways and Ports of the Republic of Bulgaria (published in State Gazette No 12/11.2.2000)).

Rumunia — Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa (National Company ‘Administration of Maritime Ports’ SA Constanţa) Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile SA” (National Company ‘Administration of Maritime Ports’ SA Constanţa) Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale „RADIONAV” SA (National Company of Naval Radiocommunications ‘RADIONAV’ SA) Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” (Autonomous Regie ‘River Administration of Lower Danube’) Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” (National Company ‘Maritime Danube Ports Administration’) Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” SA (National Company ‘River Danube Ports Administration’) Agenţia Română de Intervenţii şi Salvare Navală – ARISN (Romanian Agency for Interventions and Naval Rescue — ARISN) Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea şi Turnul-Măgurele (Ports: Sulina, Brăila, Zimnicea and Turnul-Măgurele).

Sekcja 2 Podmioty zamawiające w dziedzinie usług na lotniskach Bułgaria — — — Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (General Directorate ‘Civil Aviation Administration’) ДП „Ръководство на въздушното движение“ (Government Company ‘Air Traffic Services’) Летищни оператори на граждански летища за обществено ползване, определени от Министерския съвет в съответствие с чл.43, ал.3 на Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/1.12.1972 г.) (Airport operators of civil airports for public use determined by the Council of Ministers pursuant to Article 43(3) of the Civil Aviation Law (published in State Gazette No 94/1.12.1972)).

Rumunia — Compania Naţională „Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti” — SA (National Company ‘International Airport Henri Coandă Bucharest’ — SA) Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Bucureşti — Băneasa” — SA (National Company ‘International Airport Bucharest — Baneasa’ — SA) Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Constanţa” — SA (National Company ‘International Airport Constanţa’ — SA) Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia” — SA (National Company ‘International Airport Timişoara — Traian Vuia’ — SA) Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian — ROMATSA” (Autonomous Regie ‘Romanian Air Traffic Services Administration — ROMATSA’) Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” (Autonomous Regie ‘Romanian Civil Aviation Authority’)

L 251/188

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.9.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 135 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.