Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 16

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 16

Strona 16 z 136

IT: Dostęp do przedsięwzięć przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych jest przedmiotem zezwolenia na pobyt i specjalnego zezwolenia na prowadzenie działalności; (iii) brak zobowiązań z wyjątkiem środków dotyczących wjazdu do i czasowego pobytu na terenie państwa członkowskiego następujących kategorii osób fizycznych bez konieczności spełnienia kryteriów przyjętych do celów badania potrzeb ekonomicznych z wyjątkiem przypadku, gdy jest to wskazane dla ściśle określonego podsektora. Dostęp pod następującymi warunkami (2): —


PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/23

(1) (2)

Działalność handlowa, przemysłowa lub rzemieślnicza odnosi się do sektorów takich, jak: usługi biznesowe, budownictwo, dystrybucja i usługi turystyczne. Nie dotyczy ona usług telekomunikacyjnych i finansowych. Kontrakt na usługi musi odpowiadać prawu, przepisom i wymogom Wspólnoty i państwa członkowskiego, gdzie umowa na usługi jest wykonywana.

L 251/24

I.

ZOBOWIĄZANIA HORYZONTALNE

WSZYSTKIE SEKTORY ZAWARTE W NINIEJSZYM HARMONOGRAMIE — — osoby fizyczne są tymczasowo zaangażowane w dostawę usług jako pracownicy osoby prawnej, która nie jest obecna handlowo w żadnym z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, osoba prawna uzyskała umowę na świadczenie usług na okres nieprzekraczający trzech miesięcy od konsumenta końcowego w danym państwie członkowskim, na drodze otwartego postępowania przetargowego lub jakiejkolwiek innej procedury, która gwarantuje zawarcie umowy w dobrej wierze (np. ogłoszenie o możliwości zawarcia umowy), w przypadku gdy wymóg ten istnieje lub jest wprowadzany w państwie członkowskim w zastosowaniu ustawodawstwa, rozporządzeń i wymogów Wspólnoty Europejskiej lub jej państw członkowskich, osoba fizyczna starająca się o dostęp powinna oferować takie usługi jako pracownik osoby prawnej dostarczającej usługi przez co najmniej rok (dwa lata w przypadku EL) bezpośrednio poprzedzający takie przemieszczenie, czasowy wjazd i pobyt na terytorium zainteresowanego państwa członkowskiego jest nie dłuższy niż trzy miesiące w ciągu dowolnego okresu 12 miesięcy (24 miesięcy w przypadku NL) lub na czas trwania umowy, w zależności od tego, który z nich jest krótszy, osoba fizyczna musi posiadać niezbędne kwalifikacje naukowe i doświadczenie zawodowe, jak to określono dla danego sektora lub rodzaju działalności w państwie członkowskim, w którym jest świadczona usługa, zobowiązanie to odnosi się jedynie do działalności usługowej będącej przedmiotem umowy; nie przyznaje ono prawa do wykonywania tytułu zawodowego zainteresowanego państwa członkowskiego. liczba osób objętych umową o świadczenie usług nie jest większa niż wynika to z konieczności zapewnienia wykonania umowy i może być określona w ustawodawstwach, rozporządzeniach i wymogach Wspólnoty Europejskiej i państwa członkowskiego, w którym ma miejsce świadczenie usługi, umowa o świadczenie usług musi być uzyskana w jednej z niżej wymienionych dziedzin działalności i podlega dodatkowym warunkom wymienionym w podsektorze przez dane państwo członkowskie:

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.9.2007

26.9.2007

I.

ZOBOWIĄZANIA HORYZONTALNE

WSZYSTKIE SEKTORY ZAWARTE W NINIEJSZYM HARMONOGRAMIE — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — usługi prawnicze, usługi w zakresie rachunkowości, usługi w zakresie kontroli ksiąg, usługi w zakresie doradztwa podatkowego, usługi architektoniczne, planowania urbanistycznego oraz architektonicznego kształtowania krajobrazu, usługi inżynierskie, kompleksowe usługi inżynierskie, usługi medyczne, stomatologiczne i położnicze, usługi weterynaryjne, usługi pielęgniarek, fizykoterapeutów i innych osób zajmujących się usługami paramedycznymi, usługi informatyczne, usługi badawczo-rozwojowe, usługi reklamowe, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu, usługi związane z doradztwem w zarządzaniu, usługi w zakresie badań i analiz technicznych, powiązane usługi naukowe i doradcze, usługi w zakresie doradztwa i konsultingu, odnoszące się do rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, usługi w zakresie doradcze i konsultingu, odnoszące się do rybołówstwa, usługi w zakresie górnictwa, usług konserwacji i napraw sprzętu, usługi fotograficzne, usługi konferencyjne, usługi w zakresie tłumaczeń, usługi budowlane, usługi w zakresie badania terenu pod budowę, usługi w zakresie środowiska naturalnego, usługi szkolnictwa wyższego, usługi szkolnictwa dla dorosłych, usługi agencji turystycznych i biur podróży, usługi świadczone przez przewodników turystycznych, usługi rozrywkowe, usługi świadczone przez agencje informacyjne, usługi związane ze sprzedażą wyposażenia lub z przyznaniem patentu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.