Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 17

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 17

Strona 17 z 136

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/25

L 251/26

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Usługi profesjonalne Usługi w zakresie doradztwa prawnego w dziedzinie prawa kraju rodzimego i publicznego prawa międzynarodowego (z wyłączeniem prawa WE) CZ, EE, LV, PL, RO, SI, SK: CPC 861. BG: w przypadku gdy usługodawca jest profesjonalnym pełnomocnikiem (1) (część CPC 861) 1) EE: Bez ograniczeń. dla CPC 861, innych niż CPC 86190. FR, PT, SI: Bez ograniczeń w odniesieniu do sporządzania dokumentów prawnych. SE: Bez ograniczeń. przy wykonywaniu zawodu jako „Advokat” (tj. jako radca prawny/przedstawiciel prawny/adwokat uprawniony do występowania przed sądem) lub prawnika EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), na podstawie odpowiadających tytułów zawodowych w kraju rodzimym (2). CY, MT: Bez ograniczeń. 1) FR, PT, SI: Bez ograniczeń w odniesieniu do sporządzania dokumentów prawnych. DK: Obrót działalnością związaną z doradztwem prawnym ograniczony jest do prawników posiadających duńską licencję na wykonywanie zawodu i spółek prawniczych zarejestrowanych w Danii. SE: Bez ograniczeń. przy wykonywaniu zawodu jako „Advokat” (tj. jako radca prawny/przedstawiciel prawny/ adwokat uprawniony do występowania przed sądem) lub prawnika EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), na podstawie odpowiadających tytułów zawodowych w kraju rodzimym. EE: Bez ograniczeń. dla CPC 861, innych niż CPC 86190. AT: Zagraniczni radcy prawni muszą być członkami swoich krajowych stowarzyszeń prawników; mogą używać tytułu zawodowego wyłącznie przez odniesienie do miejsca rejestracji w ich kraju rodzimym. CY, MT: Bez ograniczeń. CY, MT: Bez ograniczeń. DK: Obrót działalnością związaną z doradztwem prawnym ograniczony jest do spółek prawniczych zarejestrowanych w Danii. W duńskiej spółce prawniczej mogą posiadać udziały wyłącznie prawnicy posiadający duńską licencję na wykonywanie zawodu i spółki prawnicze zarejestrowane w Danii. W radzie nadzorczej lub zarządzie duńskich spółek prawniczych mogą zasiadać wyłącznie prawnicy z duńską licencją na wykonywanie zawodu. AT, CY, MT, RO: Bez ograniczeń. CZ: Zgodnie z prawem czeskim adwokaci uprawnieni do występowania przed sądem oraz handlowi radcy prawni muszą być absolwentami czeskich wyższych uczelni. EE: Nie dotyczy w przypadku CPC 86190. Bez ograniczeń. dla CPC 861, innych niż CPC 86190.


A. a)

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2) 3)

CY, MT: Bez ograniczeń. DE: Dostęp uzależniony od przyjęcia do stowarzyszenia prawników zgodnie z „Federalną Ustawą o zawodzie prawnika”, która nakazuje, aby przedsiębiorstwo było ograniczone wyłącznie do przedsiębiorstw jednoosobowych lub spółek jednoosobowych. FR: Świadczenie wyłącznie przez SEL (anonyme, ą responsabilité limitée ou en commandite par actions) lub SCP. FIN: Przy wykonywaniu zawodu prawniczego jako członek ogólnego stowarzyszenia prawników wymagane jest obywatelstwo jednego z krajów EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). AT, CY, MT, RO: Bez ograniczeń. CZ: Brak ograniczeń w zakresie prawa zagranicznego. W przypadku działalności związanej z prawem krajowym wymagane jest przyjęcie do Czeskiej Izby Adwokackiej lub do Czeskiej Izby Handlowych Radców Prawnych.

2) 3)

FR: Prawo kraju przyjmującego i prawo międzynarodowe (włączając prawo WE) są otwarte dla członków regulowanych zawodów prawniczych (3).

(1) (2) (3)

26.9.2007

BG: Usługi w zakresie doradztwa prawnego nie obejmują: reprezentacji prawnej w postępowaniu (sądowym i pozasądowym) przed organami wymiaru sprawiedliwości i przed organami administracyjnymi, a także sporządzania dokumentów prawnych w związku z tego rodzaju postępowaniem; wydawania opinii prawnych dotyczących przepisów prawnych innych niż przepisy w zakresie sprawowania władzy sądowniczej w przypadku, gdy usługodawca jest profesjonalnym pełnomocnikiem; a także reprezentacji pozasądowej w zakresie praw i obowiązków obywateli bułgarskich. Jeżeli nie widnieje pod hasłem „Advokat” lub jako prawnik EOG na podstawie odpowiadającego tytułu w kraju rodzimym, zagraniczni prawnicy mogą swobodnie oferować działalność w zakresie doradztwa prawnego. Dostęp do tych zawodów jest regulowany przez ustawę francuską nr 90-1259 z dnia 31 grudnia 1990 r., która otwiera pełen zakres działalności prawniczej i sądowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.