Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 19

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 19

Strona 19 z 136

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/27

L 251/28

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SE: Przy świadczeniu usług doradztwa prawnego jako „Advokat” wykonywanie zawodu we współpracy z innymi osobami, innymi niż adwokaci lub w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki akcyjnej), jest niedozwolone, chyba że zostaną spełnione pewne warunki. LU: Prawo kraju przyjmującego i prawo międzynarodowe (1), pod warunkiem zarejestrowania się jako „avocat” w Izbie Adwokackiej w Luksemburgu. SE: W celu korzystania z tytułu „Advokat” (radca prawny/ przedstawiciel prawny/adwokat uprawniony do występowania przed sądem) wymagane jest członkostwo w szwedzkim stowarzyszeniu prawników. Uzyskanie członkostwa uwarunkowane jest obywatelstwem szwedzkim lub kraju EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) i pozwoleniem na stały pobyt. W przypadku, gdy osoba uprawniona do korzystania z tytułu „Advokat” w kraju EOG zamierza prowadzić stałą praktykę prawniczą w Szwecji, używając tytułu zawodowego z kraju rodzimego, zobowiązana jest ona do zarejestrowania się w szwedzkim stowarzyszeniu prawników. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: DK: Obrót działalnością związaną z doradztwem prawnym ograniczony jest do prawników posiadających duńską licencję na wykonywanie zawodu i spółek prawniczych zarejestrowanych w Danii. AT: Zagraniczni radcy prawni muszą być członkami swoich krajowych stowarzyszeń prawników; mogą używać tytułu zawodowego wyłącznie przez odniesienie do miejsca rejestracji w ich kraju rodzimym. SE: W celu korzystania z tytułu „Advokat” (radca prawny/ przedstawiciel prawny/adwokat uprawniony do występowania przed sądem) wymagane jest członkostwo w szwedzkim stowarzyszeniu prawników. Uzyskanie członkostwa uwarunkowane jest obywatelstwem szwedzkim lub kraju EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) i pozwoleniem na pobyt stały. CY, MT, RO: Brak ograniczeń.


PL

Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: AT, CY, MT, RO: Bez ograniczeń. FR: Usługi związane z doradztwem prawnym i sporządzaniem dokumentów prawnych w ramach podstawowej działalności publicznej zastrzeżone są dla członków regulowanych zawodów prawniczych i z zakresu sądownictwa (2). Przedmiotową działalność mogą wykonywać również jako działalność drugorzędną w stosunku do tej podstawowej członkowie innych zawodów regulowanych lub osoby wykwalifikowane. AT: Na wniosek klienta radcy prawni mogą czasowo przenieść się na terytorium Austrii, w celu świadczenia konkretnych usług. FI: Przy wykonywaniu zawodu prawniczego jako członek Ogólnego Stowarzyszenia Prawników wymagane jest obywatelstwo jednego z krajów EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). SE: Przy świadczeniu usług doradztwa prawnego jako „Advokat”, wykonywanie zawodu we współpracy z osobami innymi niż inny „advokats” lub w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki akcyjnej) jest niedozwolone, chyba że zostaną spełnione pewne warunki. LV: W odniesieniu do CPC 861, innych niż doradztwo w zakresie prawa kraju rodzimego i publicznego prawa międzynarodowego, wymaga się posiadania licencji wystawionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i znajomości języka łotewskiego. Prawnik posiadający licencję może świadczyć wszystkie usługi prawne, z wyjątkiem występowania w sprawach karnych. Do występowania w sprawach karnych uprawnieni są wyłącznie zaprzysiężeni adwokaci. W przypadku zaprzysiężonych adwokatów i zaprzysiężonych notariuszy obowiązuje wymóg obywatelstwa. Zaprzysiężeni adwokaci i zaprzysiężeni notariusze muszą być w wieku co najmniej 25 lat, muszą posiadać znajomość języka łotewskiego, muszą być absolwentami Uniwersytetu Łotewskiego lub innej uczelni wyższej, uznawanej za równorzędną przez Wydział Prawa Uniwersytetu Łotewskiego, oraz muszą posiadać doświadczenie zawodowe. Zaprzysiężeni adwokaci muszą zdać egzamin zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Radę Zaprzysiężonych Adwokatów. Zaprzysiężeni notariusze muszą zdać egzamin zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez Ministra Sprawiedliwości, we współpracy z Radą Zaprzysiężonych Notariuszy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.