Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 23

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 23

Strona 23 z 136

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2007

(1)

Uznawane są egzaminy zagraniczne oraz doświadczenie skutkujące równoważnymi kompetencjami.

26.9.2007

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LV: Właściciel udziałów lub szef spółki powinien posiadać uprawnienia zaprzysiężonego biegłego rewidenta na Łotwie. Zaprzysiężonymi biegłymi rewidentami mogą być osoby powyżej 25. roku życia, które: a) posiadają dyplom ukończenia szkoły wyższej z dziedziny ekonomii lub innych specjalności, w przypadku zdania egzaminu z podstaw ekonomii; b) posiadają przynajmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie kontroli i weryfikacji sprawozdań finansowych, uznane przez Łotewskie Stowarzyszenie Zaprzysiężonych Biegłych Rewidentów; c) zdały egzamin kwalifikacyjny oraz uzyskały licencję zaprzysiężonego biegłego rewidenta zgodnie z wymogami Łotewskiego Stowarzyszenia Zaprzysiężonych Biegłych Rewidentów; d) cieszą się nieskazitelną opinią. LT: Brak, z wyjątkiem faktu, że nie mniej niż 75 procent udziałów powinno należeć do biegłych rewidentów lub spółek audytorskich. Prowadzenie działalności jest dozwolone w formie wszystkich rodzajów spółek, z wyjątkiem Publicznej Spółki Akcyjnej (AB). Wymogi w zakresie kwalifikacji zawodowych biegłych rewidentów lub spółek audytorskich w ich kraju pochodzenia nie mogą być mniej restrykcyjne od wymogów litewskich. PL: Wymóg obywatelstwa. Wykonywanie zawodu przez zagranicznych biegłych rewidentów uwarunkowane jest potwierdzeniem ich kwalifikacji. SI: Obecność handlowa powinna mieć formę osoby prawnej. Udział podmiotów zagranicznych w spółkach audytorskich nie może przekraczać 49 procent kapitału własnego. Świadczenie wyłącznie poprzez spółki audytorskie. SK: Usługi w zakresie rewizji ksiąg mogą świadczyć osoby fizyczne lub prawne wpisane na listę biegłych rewidentów Izby Biegłych Rewidentów. W przypadku osób prawnych przynajmniej 60 procent udziałów w kapitale lub prawa do głosów zarezerwowane jest dla obywateli słowackich. BG, RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) oraz (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BG, RO: Bez ograniczeń. DK: Warunek stałego pobytu, jeżeli Duńska Agencja Handlu i Spółek nie przewiduje inaczej. ES: Warunek stałego pobytu. EL: Warunki obywatelstwa w odniesieniu do ustawowych biegłych rewidentów. ES: Spółki audytorskie: zarządcy, dyrektorzy i udziałowcy w spółkach, inni niż ci objęci Ósmą dyrektywą EWG w sprawie prawa spółek, muszą spełniać warunek stałego pobytu.


PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4)

Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) oraz (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BG, RO: Bez ograniczeń. DK: Warunek stałego pobytu. IT, PT: Warunek stałego pobytu dla indywidualnych biegłych rewidentów. SE: Wymagane jest posiadanie stałego pobytu w kraju EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) oraz zdanie egzaminu szwedzkiego (1). SI: Bez ograniczeń, z wyjątkiem wskazań w kolumnie „Dostęp do rynku”.

L 251/33

(1)

Uznawane są egzaminy zagraniczne oraz doświadczenie skutkujące równoważnymi kompetencjami.

L 251/34

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ IT: Wymóg stałego pobytu dla „Ragionieri-Periti commerciali”. Spółki zajmujące się rewizją ksiąg: administratorzy i rewidenci w „societą di revisione”, inni niż objęci Ósmą dyrektywą EWG w sprawie prawa spółek, muszą spełniać warunek stałego pobytu. FI: Przynajmniej jeden z rewidentów fińskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi zamieszkiwać w jednym z krajów EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) lub być zatwierdzoną spółką audytorską.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.