Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 28

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 28

Strona 28 z 136

Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, EE, LU, NL, UK, SE, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii) oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: DE: Używanie tytułu zawodowego przez wykwalifikowanych pracowników z państw trzecich możliwe jest wyłącznie na podstawie porozumienia o wzajemnym uznawaniu. DE: Stosowanie przepisów krajowych w sprawie opłat i uposażeń dla wszystkich usług, które są świadczone za granicą.

L 251/39

L 251/40


II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Usługi inżynierskie (Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem RO: CPC 8672. RO: wyłącznie doradcze i konsultacyjne usługi inżynierskie (CPC 8671) oraz usługi w zakresie sporządzania projektów inżynierskich dla instalacji elektromechanicznych w budynkach (CPC 86723)) CY, EL, IT, MT, PT: Bez ograniczeń. BG: Brak, z wyjątkiem warunków określonych w pkt 4) poniżej. BG: Osoby zagraniczne mogą świadczyć usługi wyłącznie w ramach spółki z miejscowymi usługodawcami lub jako ich podwykonawcy w przypadku, gdy dany projekt jest istotny z krajowego lub regionalnego punktu widzenia. Powyższe nie ma zastosowania w odniesieniu do projektów będących przedmiotem międzynarodowego przetargu wygranego przez zagranicznych usługodawców. Wymóg akredytacji: główny zakres działalności osoby zagranicznej obejmuje odnośne usługi; doświadczenie w dziedzinie budownictwa; projekty zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch lat; personel i zdolności techniczne; referencje bankowe od renomowanego banku zagranicznego. Usługi są świadczone poprzez pracowników na warunkach określonych w pkt 4) poniżej. ES: Dostęp jest ograniczony do osób fizycznych. IT, PT: Dostęp jest ograniczony do osób fizycznych. Stowarzyszenia zawodowe (bez tworzenia spółek) między osobami fizycznymi są dozwolone. CZ: Wymagane jest zezwolenie Czeskiej Izby Uprawnionych Inżynierów. Uznane może zostać zezwolenie wydane przez analogiczne instytucje zagraniczne. Osoby fizyczne i prawne mogą świadczyć usługi inżynierskie wyłącznie poprzez uprawnionych inżynierów. Warunek obywatelstwa i stałego pobytu. SK: Wymagane jest zezwolenie Słowackiej Izby Uprawnionych Inżynierów. Uznane może zostać zezwolenie wydane przez analogiczne instytucje zagraniczne. Osoby fizyczne i prawne mogą świadczyć usługi inżynierskie wyłącznie poprzez uprawnionych inżynierów. Warunek obywatelstwa i stałego pobytu. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BG: Dostęp jest ograniczony do osób fizycznych z zastrzeżeniem uznania ich kwalifikacji technicznych oraz uzyskania akredytacji od izby zawodowej w Republice Bułgarii. Akredytacja jest przyznawana pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów: uznanie kwalifikacji technicznych w Bułgarii; doświadczenie w dziedzinie budownictwa; projekty zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch lat; personel i zdolności techniczne. RO: Bez ograniczeń. w odniesieniu do ppkt (ii). 1) 2) 3) 1) CY, EL, IT, MT, PT: Bez ograniczeń. AT: Brak dla usług wyłącznie w zakresie planowania. SI: Brak dla usług wyłącznie w zakresie planowania; przedstawienie planów do zatwierdzenia właściwym władzom uwarunkowane jest współpracą z zarejestrowanym usługodawcą w zakresie planowania. Brak. Brak. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: IT, PT: Wymogi stałego pobytu.

e)

PL

2) 3) 4)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2007

26.9.2007

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii) oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Wyższe wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 28 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.