Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 3

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 3

Strona 3 z 136

26.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej За държавите-членки Por los Estados miembros Za členské státy For medlemsstaterne Für die Mitgliedstaaten Liikmesriikide nimel Για τα κράτη μέλη For the Member States Pour les États membres Per gli Stati membri Dalībvalstu vārdā Valstybių narių vardu A tagállamok részéről Għall-Istati Membri Voor de lidstaten За Европейската общност Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunitą europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu Az Európai Közösség részéről Għall-Komunitą Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvo Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar


L 251/5

W imieniu państw członkowskich Pelos Estados-Membros Pentru statele membre Za členské štáty Za države članice Jäsenvaltioiden puolesta På medlemsstaternas vägnar

L 251/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej За Република Чили Por la República de Chile Za Chilskou republiku For Republikken Chile Für die Republik Chile Tšiili Vabariigi nimel Για τη Δημοκρατία της Χιλής For the Republic of Chile Pour la République du Chili Per la Repubblica del Cile Čīles Republikas vārdā Čilės Respublikos vardu A Chilei Köztársaság részéről Għar-Repubblika taċ-Ċili Voor de Republiek Chili W imieniu Republiki Chile Pela República do Chile Pentru Republica Chile Za Čilsku republiku Za Republiko Čile Chilen tasavallan puolesta För Republiken Chile

26.9.2007

26.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK I

L 251/7

Nowe wersje językowe uwag administracyjnych zawartych w załączniku III do Układu o stowarzyszeniu

1. (…)

Artykuł 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Świadectwa przewozowe EUR.1 wystawiane z mocą wsteczną muszą być potwierdzone jedną z następujących formuł: BG ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV 2. (…) „Duplikat wystawiony w ten sposób musi być potwierdzony jednym z następujących wyrazów: BG ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV »ДУБЛИКАТ« »DUPLICADO« »DUPLIKÁT« »DUPLIKAT« »DUPLIKAT« »DUPLIKAAT« »ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ« »DUPLICATE« »DUPLICATA« »DUPLICATO« »DUBLIKĀTS« »DUBLIKATAS« »MÁSODLAT« »DUPLIKAT« »DUPLICAAT« »DUPLIKAT« »SEGUNDA VIA« »DUPLICAT« »DUPLIKÁT« »DVOJNIK« »KAKSOISKAPPALE« »DUPLIKAT«”. »ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ« »EXPEDIDO A POSTERIORI« »VYSTAVENO DODATEČNE« »UDSTEDT EFTERFØLGENDE« »NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT« »TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD« »ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ« »ISSUED RETROSPECTIVELY« »DÉLIVRÉ A POSTERIORI« »RILASCIATO A POSTERIORI« »IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI« »RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS« »KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL« »MAHRUG RETROSPETTIVAMENT« »AFGEGEVEN A POSTERIORI« »WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE« »EMITIDO A POSTERIORI« »EMIS A POSTERIORI« »VYDANÉ DODATOČNE« »IZDANO NAKNADNO« »ANNETTU JÄLKIKÄTEEN« »UTFÄRDAT I EFTERHAND«”. Artykuł 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

L 251/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK II

26.9.2007

„Dodatek IV DEKLARACJA NA FAKTURZE Szczególne wymagania dotyczące sporządzania deklaracji na fakturze

Deklarację na fakturze, której treść podana jest poniżej, sporządza się w jednej z podanych wersji językowych oraz zgodnie z przepisami prawa krajowego kraju wywozu. Jeśli deklaracja jest sporządzana odręcznie, powinna być napisana atramentem i drukowanymi literami. Deklaracja na fakturze musi zostać sporządzona zgodnie ze wskazówkami podanymi w przypisach. Jednakże przypisy nie muszą być zamieszczone.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.