Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 50

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 50

Strona 50 z 136

Usługi pocztowe i kurierskie (1) Usługi odnoszące się do obsługi (2) pozycji pocztowych (3) według następującego wykazu podsektorów, z przeznaczeniem krajowym lub zagranicznym. Podsektory (i), (iv) oraz (v) można wykluczyć w przypadku, gdy wchodzą one w zakres usług, które mogą być zarezerwowane, to znaczy: dla przesyłek, korespondencyjnych, których cena jest niższa niż pięciokrotna wartość podstawowej stawki publicznej, z zastrzeżeniem, że ważą one mniej niż 350 gram (4), plus usługi w zakresie przesyłania listów poleconych, stosowanych w toku procedur sądowych lub administracyjnych.


PL

4)

Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BG, CY, HU, LV, MT, RO, SI: Bez ograniczeń. CZ, EE, LT, PL, SK: Bez ograniczeń, z wyjątkiem (v), gdzie brak ograniczenia nie dotyczy wskazań w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii) (PL: z wyłączeniem korespondencji pisemnej, np. listów).

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) (2) (3) (4)

Zobowiązanie wpisane jest do wykazu zgodnie z proponowaną klasyfikacją, która została notyfikowana WTO przez WE i jej państwa członkowskie dnia 23 marca 2001 r. (dokument WTO S/CSS/W/61). Termin „obsługa” obejmuje rozliczenia, sortowanie, transport i dostawy. „Pozycja pocztowa” odnosi się do pozycji obsługiwanych przez dowolny rodzaj podmiotu gospodarczego, publicznego lub prywatnego. „Przesyłki korespondencyjne”: informacja w formie pisemnej, w jakiegokolwiek postaci fizycznej, przekazywana i dostarczana pod adres wskazany przez nadawcę na przesyłce lub na jej opakowaniu. Książek, katalogów, gazet i czasopism nie uważa się za przesyłki korespondencyjne.

L 251/71

L 251/72

II. 2. (i)

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI W ZAKRESIE ŁĄCZNOŚCI

Obsługa zaadresowanych pisemnych informacji w jakiejkolwiek postaci fizycznej (1), w tym: — usługi w zakresie, mieszanych przesyłek pocztowych, — bezpośrednie przesyłki pocztowe (ii) Obsługa zaadresowanych paczek (2) (iii) Obsługa zaadresowanych wydawnictw prasowych (3) (iv) Obsługa przesyłek określonych powyżej w ppkt (i)–(iii), w formie przesyłek poleconych lub ubezpieczonych (v) Przesyłki ekspresowe (4) dla pozycji określonych powyżej w ppkt (i)–(iii) (vi) Obsługa przesyłek niezaadresowanych (vii) Wymiana dokumentów (5) (viii) Inne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) (2) (3) (4) (5)

Np. listy, karty pocztowe. Włącznie z książkami i katalogami. Dzienniki, gazety, czasopisma. Przesyłki ekspresowe mogą obejmować, oprócz skróconego czasu przesyłki i wiarygodności, czynniki dodatkowe, takie jak odbiór z miejsce pochodzenia, przekazanie do rąk własnych adresata, oznaczanie i monitorowanie, możliwość zmiany miejsca przeznaczenia i adresata w trakcie tranzytu, potwierdzenie odbioru. Oferowanie środków, łącznie z udostępnieniem pomieszczeń na zasadzie ad hoc, jak również przewożenie przez stronę trzecią, umożliwianie doręczania własnych przesyłek w drodze wzajemnej wymiany przesyłek pocztowych między użytkownikami korzystającymi z przedmiotowej usługi. Przesyłka pocztowa odnosi się do przesyłek obsługiwanych przez dowolny rodzaj podmiotu gospodarczego, publicznego lub prywatnego.

26.9.2007

26.9.2007

II. 2. 2.C

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI W ZAKRESIE ŁĄCZNOŚCI Usługi telekomunikacyjne

Usługi telekomunikacyjne to przekazywanie sygnałów elektromagnetycznych – dźwięku, obrazów lub ich kombinacji, z wyłączeniem nadawania (1). W związku z tym zobowiązania w niniejszym harmonogramie nie obejmują działalności gospodarczej, polegającej na dostarczaniu treści, której przekaz wymaga zastosowania usług telekomunikacyjnych. Dostarczanie tych treści, przekazywanych poprzez usługi telekomunikacyjne, podlega szczególnym zobowiązaniom podjętym przez Wspólnotę i jej państwa członkowskie w innych odnośnych sektorach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 50 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.