Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 81

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 81

Strona 81 z 136

Jeżeli organizacja lub fundacja zagraniczna, mieszcząca się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego zamierza prowadzić działalność lub handel poprzez ustanowienie oddziału w Finlandii, wymagane jest pozwolenie na działalność handlową. FI: Jeżeli co najmniej połowa członków zarządu lub dyrektor zamieszkują poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wymagane jest pozwolenie. Wyłączenia mogą być jednakże przyznawane niektórym spółkom. SK: Zagraniczna osoba fizyczna, której nazwisko należy wpisać do rejestru działalności gospodarczej jako osoby upoważnionej do występowania w imieniu przedsiębiorcy, musi przedstawić zezwolenie na pobyt w Republice Słowackiej.


PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2007

(1)

Wyjątki od tych wymogów mogą być przyznane, jeżeli możliwe jest udowodnienie, że stałe zamieszkanie nie jest konieczne.

26.9.2007

I.

ZOBOWIĄZANIA POZIOME

WSZYSTKIE SEKTORY ZAWARTE W NINIEJSZYM HARMONOGRAMIE

Zakup nieruchomości: DK: Ograniczenia w kupnie nieruchomości przez osoby fizyczne lub prawne niebędące rezydentami. Ograniczenia w kupnie nieruchomości rolnych przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne. EL: Zgodnie z Ustawą nr 1892/89 pozwolenie wydane przez Ministra Obrony jest niezbędne obywatelowi, by mógł on nabyć nieruchomość położoną w pobliżu granicy. Zgodnie z praktyką administracyjną pozwolenie jest wydawane bez utrudnień w wypadku inwestycji bezpośrednich. CY: Brak zobowiązań. HU: Brak zobowiązań w odniesieniu do nabywania nieruchomości będących własnością skarbu państwa. LT: Brak zobowiązań w odniesieniu do nabywania ziemi przez osoby prawne i fizyczne. MT: Brak zobowiązań w odniesieniu do nabywania nieruchomości. LV: Brak zobowiązań w odniesieniu do nabywania ziemi przez osoby prawne. Zezwala się na dzierżawę ziemi przez okres nieprzekraczający 99 lat. PL: Brak zobowiązań w odniesieniu do nabywania nieruchomości będących własnością skarbu państwa, tj. uregulowań dotyczących procesu prywatyzacji (dla sposobu dostawy 3). RO: Osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa rumuńskiego i prawa stałego pobytu w Rumunii oraz osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa rumuńskiego i siedziby głównej w Rumunii nie mogą nabywać praw własności do żadnego rodzaju działek, drogą czynności pomiędzy żywymi (dla sposobu dostawy 3 i 4). SI: Osoby prawne z udziałem kapitału zagranicznego, ustanowione w Republice Słowenii, mogą nabywać nieruchomości na terytorium Republiki Słowenii. Oddziały (1) ustanowione w Republice Słowenii przez osoby zagraniczne mogą nabywać wyłącznie nieruchomości, z wyjątkiem gruntów, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, dla której zostały ustanowione. Posiadanie nieruchomości położonych w odległości 10 km od granicy przez spółki, których większość kapitału lub prawa do głosów należy bezpośrednio lub pośrednio do osób prawnych lub obywateli innego państwa, wymaga specjalnego pozwolenia. SK: Bez ograniczeń, z wyjątkiem ziemi (dla sposobów dostawy 3 i 4).

Zakup nieruchomości: AT: Nabycie, kupno oraz wynajem lub dzierżawa nieruchomości przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne wymaga zezwolenia od odpowiednich władz regionalnych (Lander), które rozważą, czy istotne interesy gospodarcze, społeczne lub kulturowe są naruszone czy też nie. BG: Zagraniczne osoby fizyczne i prawne (w tym działając poprzez oddziały) nie mogą nabywać praw własności gruntów. Bułgarskie osoby prawne z udziałem zagranicznym nie mogą nabywać praw własności gruntów rolnych.

PL

Zagraniczne osoby prawne i cudzoziemcy posiadający stałe miejsce zamieszkania zagranicą mogą nabywać prawa własności budynków i ograniczone prawa własności nieruchomo ci za zgodą Ministerstwa Finansów. Wymóg uzyskania zgody nie ma zastosowania do osób, które poczyniły inwestycje w Bułgarii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 81 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.