Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 83

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 83

Strona 83 z 136

IT: Wyłączne prawa mogą być przyznane lub utrzymane dla nowo sprywatyzowanych spółek. Prawa do głosowania w nowo sprywatyzowanych spółkach mogą być ograniczone w niektórych przypadkach. Na okres pięciu lat nabycie dużych udziałów kapitałowych w spółkach spółek działających w dziedzinie obronności, usług transportowych, telekomunikacji i energetyki może być poddane zatwierdzeniu przez Ministerstwo Skarbu. FR: W celu ustanowienia działalności gospodarczej w niektórych (1) branżach handlowych, przemysłowych lub rzemieślniczych wymagane jest szczególne zezwolenie, jeżeli dyrektor nie posiada zezwolenia na pobyt stały.


Inwestycje: BG: Inwestycje zagraniczne rejestrowane są w Ministerstwie Finansów wyłącznie do celów statystycznych i podatkowych. Osoba lub spółka zagraniczna, w której udział zagraniczny zapewnia większość w podejmowaniu decyzji lub blokuje podejmowanie decyzji, bezpośrednio lub poprzez inne spółki z udziałem zagranicznym, musi uzyskać zgodę na: (i) dystrybucję broni, amunicji lub sprzętu wojskowego; (ii) działalność bankową lub ubezpieczeniową, lub udział w spółkach bankowych lub ubezpieczeniowych; (iii) poszukiwanie, wykorzystywanie lub wydobywanie zasobów naturalnych z wód terytorialnych, szelfu kontynentalnego lub wyłącznej strefy ekonomicznej; (iv) nabycie udziału, który zapewnia większość w podejmowaniu decyzji lub blokuje podejmowanie decyzji w spółce prowadzącej dowolną działalność określoną w ppkt (i), (ii) i (iii) powyżej. Co się tyczy bankowości i ubezpieczeń, o których mowa w ppkt (ii) i (iv), kryteria udzielenia zezwolenia lub zgody są kryteriami ostrożnościowymi i zgodnymi ze zobowiązaniami przewidzianymi art. XVI i XVII GATS. CY: Podmioty z udziałem zagranicznym muszą wpłacić kapitał proporcjonalnie do ich potrzeb finansowych, a nierezydenci muszą finansować swój wkład poprzez przywóz walut obcych. W wypadku gdy udział nierezydentów przekracza 24 procent, każde dodatkowe środki na finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy lub inne potrzeby powinny być pozyskiwane ze źródeł lokalnych i zagranicznych, proporcjonalnie do udziału rezydentów i nierezydentów w kapitale danego podmiotu. W wypadku oddziałów spółek zagranicznych cały kapitał na inwestycję początkową musi pochodzić ze źródeł zagranicznych. Pożyczki ze źródeł lokalnych są dozwolone jedynie po wstępnym wdrożeniu projektu, z przeznaczeniem na finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/119

(1)

Działalność handlowa, przemysłowa lub rzemieślnicza odnosi się do sektorów takich, jak: usługi biznesowe, budownictwo, dystrybucja i usługi turystyczne. Nie dotyczy ona usług telekomunikacyjnych i finansowych.

L 251/120

I.

ZOBOWIĄZANIA POZIOME

WSZYSTKIE SEKTORY ZAWARTE W NINIEJSZYM HARMONOGRAMIE

CY: Pozwolenie Banku Centralnego jest wymagane na udział każdego nierezydenta w przedsiębiorstwie lub w spółce osobowej na Cyprze. Udział zagraniczny we wszystkich sektorach/podsektorach uwzględnionych w harmonogramie zobowiązań jest w normalnych warunkach ograniczony do 49 procent. Decyzja władz o udzieleniu pozwolenia na udział zagraniczny jest podejmowana na podstawie badania potrzeb ekonomicznych, w świetle następujących, ogólnych kryteriów: a) świadczenie usług dotychczas niewystępujących na Cyprze; b) wspieranie ukierunkowywania gospodarki na wywóz oraz rozwój istniejących i nowych rynków; c) transfer nowoczesnych technologii, know-how nowych technik zarządzania; d) udoskonalanie struktury gospodarki lub poprawa jakości istniejących produktów i usług; e) uzupełniający wpływ na istniejące jednostki lub formy działalności; f) efektywność proponowanych projektów; g) tworzenie nowych możliwości pracy dla naukowców, doskonalenie kwalifikacji i szkolenie miejscowego personelu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 83 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.