Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 87

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 87

Strona 87 z 136

Dokładny czas trwania może różnić się w zależności od różnych kategorii osób fizycznych, wymienionych w niniejszym harmonogramie. Dla kategorii (i), okres pobytu jest ograniczony w następujących państwach członkowskich: BG – jeden rok, który może być przedłużony o kolejny okres do jednego roku, przy czym łączny okres nie może przekraczać trzech lat; EE – trzy lata, które mogą być przedłużone o kolejny okres do dwóch lat, przy czym łączny okres nie może przekraczać pięciu lat; LV – pięć lat; LT – trzy lata, które mogą być przedłużone o kolejny okres do dwóch lat dla osób zajmujących wyższe stanowiska; PL i SI – jeden rok z możliwością przedłużenia. Dla kategorii (ii) okres pobytu jest ograniczony w następujących państwach członkowskich: EE – 90 dni w ciągu sześciu miesięcy; PL – trzy miesiące; LT – trzy miesiące w roku; HU, LV, SI – 90 dni. Wszystkie inne wymogi przepisów ustawowych i wykonawczych Wspólnoty i państw członkowskich dotyczące środków odnoszących się do wjazdu, pobytu, pracy i zabezpieczenia społecznego mają nadal zastosowanie, włączając regulacje, dotyczące okresu pobytu, minimalnej płacy, jak również układów zbiorowych w zakresie płac. „Osoba przeniesiona w ramach jednego przedsiębiorstwa” jest określona jako osoba fizyczna pracująca w ramach osoby prawnej, innej niż organizacje nienastawione na zysk, ustanowionej na terytorium Chile i tymczasowo przeniesionej w kontekście zapewnienia usługi poprzez obecność handlową na terytorium państwa członkowskiego; zainteresowana osoba prawna musi posiadać główną siedzibę handlową na terytorium Chile i przeniesienie musi być zrealizowane do przedsiębiorstwa (biura, oddziału, lub przedsiębiorstwa zależnego) tej osoby prawnej i skutecznie przyczynić się do świadczenia podobnych usług na terytorium państwa członkowskiego, do którego stosuje się Traktat WE.


L 251/123

L 251/124

I.

ZOBOWIĄZANIA POZIOME

WSZYSTKIE SEKTORY ZAWARTE W NINIEJSZYM HARMONOGRAMIE

a)

b)

(ii) a)

b)

Osoby pracujące na wyższych stanowiskach w ramach osoby prawnej, które przede wszystkim bezpośrednio kierują zarządzaniem przedsiębiorstwem, podlegające ogólnemu nadzorowi lub otrzymujące zasadnicze wytyczne od rady dyrektorów lub udziałowców przedsiębiorstwa bądź osób im równoważnych, w tym: — osoby kierujące przedsiębiorstwem lub organem administracyjnym lub oddziałem przedsiębiorstwa, — osoby nadzorujące i kontrolujące pracę innych pracowników nadzorujących, fachowców i menedżerów, — osoby mające osobiste uprawnienia do zatrudniania i zwalniania lub wydawania zaleceń w sprawie zatrudniania, zwalniania lub innych decyzji personalnych, — BG: i które nie wykonują bezpośrednio zadań dotyczących świadczenia usług przedsiębiorstwa. RO: Osoby fizyczne zatrudnione na stanowisku kierowniczym to osoby posiadające odpowiednie wyższe wykształcenie, odpowiedzialne, w ramach organizacji, w której pracują, za realizację zadań zarządzania tą organizacją lub jednym z jej działów lub wydziałów. Osoby pracujące w ramach osoby prawnej, które posiadają rzadko spotykaną wiedzę niezbędną do funkcjonowania przedsiębiorstwa, wiedzę w zakresie sprzętu badawczego, technik lub zarządzania. Przy ocenie takiej wiedzy należy wziąć pod uwagę nie tylko wiedzę specyficzną dla przedsiębiorstwa, ale również to, czy dana osoba posiada wysoki poziom kwalifikacji odnoszących się do rodzaju pracy lub handlu, które wymagają szczególnej wiedzy technicznej, włącznie z członkostwem w zawodzie akredytowanym. RO: Osoby fizyczne zatrudnione na stanowisku eksperta to osoby posiadające tytuł uzyskany na uczelni wyższej ze specjalności wymaganej na stanowisku, na którym są zatrudnione. czasowa obecność osób fizycznych w następujących kategoriach: Osoby niezamieszkujące na stałe na terytorium państwa członkowskiego, do którego mają zastosowanie traktaty WE, będące przedstawicielami przedsiębiorstwa świadczącego usługi i starające się o czasowy wjazd w związku z prowadzeniem negocjacji dotyczących sprzedaży usług lub zawarcia umów o sprzedaży usług dla tego usługodawcy, w przypadku gdy przedstawiciele ci nie będą zaangażowani w prowadzenie sprzedaży bezpośredniej dla ogółu społeczeństwa lub w samodzielne świadczenie usług (ponadto w wypadku EE, HU, LV, SI: lub we własnym imieniu otrzymują wynagrodzenie ze źródeł zlokalizowanych w obrębie zainteresowanego państwa członkowskiego).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 87 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.