Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 89

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 89

Strona 89 z 136

BG: Działalność ubezpieczeniowa lub bankowa, a także obrót papierami wartościowymi, oraz działalność z nią związana może być wyłącznie prowadzona oddzielnie przez przedsiębiorstwa posiadające licencję na świadczenie tego rodzaju usług. HU: Usługi w zakresie ubezpieczeń, bankowości, papierów wartościowych oraz zarządzania inwestycjami zbiorowymi powinny być świadczone przez prawnie niezależnych i posiadających odrębny kapitał dostawców usług finansowych, chociaż banki mogą również uzyskać zezwolenie na świadczenie usług w dziedzinie papierów wartościowych. HU: Przewiduje się objęcie zobowiązaniami otwieranie bezpośrednich oddziałów w momencie ich objęcia postanowieniami GATS, na warunkach określonych w GATS. HU: Zarząd instytucji finansowej powinien składać się z co najmniej dwóch członków będących obywatelami Węgier, rezydentami na Węgrzech w rozumieniu odpowiednich przepisów dotyczących obcokrajowców i posiadających pobyt stały na Węgrzech od co najmniej roku. Usługi w zakresie ubezpieczeń i związane z ubezpieczeniami CZ: Obowiązkowe ubezpieczenie motoryzacyjne od odpowiedzialności osób trzecich jest udzielane przez wyłącznego ubezpieczyciela ( 2). Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne jest udzielane wyłącznie przez licencjonowanych czeskich ubezpieczycieli. SK: Następujące usługi w zakresie ubezpieczeń są świadczone przez wyłącznych ubezpieczycieli: Obowiązkowe ubezpieczenie motoryzacyjne od odpowiedzialności osób trzecich, obowiązkowe ubezpieczenie lotnicze oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności pracodawcy z tytułu uszkodzenia ciała lub choroby zawodowej pracownika muszą być gwarantowane przez Słowacki Zakład Ubezpieczeń. Podstawowe ubezpieczenia zdrowotne są gwarantowane przez słowackie zakłady ubezpieczeń zdrowotnych posiadające licencję na świadczenie ubezpieczeń zdrowotnych przyznaną przez Ministerstwo Opieki Zdrowotnej Słowacji zgodnie przepisami Ustawy 273/1994 (Zbiór ustaw). Programy funduszy emerytalnych oraz ubezpieczenia chorobowe pozostają w zakresie wyłącznej kompetencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1)

(2)

W odróżnieniu od zagranicznych przedsiębiorstw zależnych, oddziały ustanowione bezpośrednio w państwie członkowskim przez chilijską instytucję finansową, poza niektórymi ograniczonymi wyjątkami, nie podlegają regulacjom ze względów ostrożności zharmonizowanym na poziomie wspólnotowym, które pozwalają takim przedsiębiorstwom zależnym na korzystanie ze zwiększonych ułatwień przy zakładaniu nowych przedsiębiorstw oraz przy świadczeniu transgranicznych usług w całej Wspólnocie. Dlatego też oddziały te otrzymują zezwolenie na funkcjonowanie na terytorium państwa członkowskiego na warunkach równoważnych warunkom stosowanym wobec krajowych instytucji finansowych tego państwa członkowskiego oraz mogą one zostać zobowiązane do spełnienia pewnych konkretnych wymogów ze względu na ostrożność, takich jak, w przypadku usług bankowych i związanych z papierami wartościowymi, oddzielna kapitalizacja i inne wymogi związane z wypłacalnością oraz wymogi opracowywania sprawozdań i publikacji rachunków lub, w przypadku ubezpieczeń, wymóg konkretnych gwarancji i depozytów, oddzielnej kapitalizacji oraz umiejscowienia w danym państwie członkowskim aktywów stanowiących rezerwy techniczne i co najmniej jednej trzeciej marginesu wypłacalności. Państwa członkowskie mogą stosować ograniczenia wskazane w niniejszym harmonogramie wyłącznie w odniesieniu do bezpośredniego ustanowienia przez obywatela Chile obecności handlowej lub do świadczenia usług transgranicznych; co za tym idzie, państwo członkowskie nie może stosować tych ograniczeń, włączając te dotyczące zakładania działalności, wobec chilijskich przedsiębiorstw zależnych zarejestrowanych w innych państwach członkowskich Wspólnoty, chyba że ograniczenia te mogą być stosowane wyłącznie wobec przedsiębiorstw lub obywateli innych państw członkowskich zgodnie z prawem wspólnotowym. CZ: W momencie zniesienia praw monopolisty w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia motoryzacyjnego od odpowiedzialności osób trzecich możliwe będzie świadczenie tej usługi w sposób niedyskryminacyjny na rzecz zarejestrowanych w Czechach usługodawców.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 89 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.