Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 97

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 97

Strona 97 z 136

SK: Brak zobowiązań w odniesieniu do obrotu zbywalnymi papierami wartościowymi i innymi negocjowalnymi instrumentami i aktywami finansowymi, udziału w emisji wszystkich rodzajów papierów wartościowych, zarządzania aktywami oraz usług rozrachunkowych i rozliczeniowych w odniesieniu do aktywów finansowych. Brak, z wyjątkiem następujących: (i) usługi w zakresie depozytów mogą być świadczone wyłącznie przez banki krajowe i oddziały banków zagranicznych w Republice Słowackiej; (ii) wyłącznie upoważnione banki krajowe, oddziały banków zagranicznych w Republice Słowackiej oraz osoby posiadające zezwolenie dewizowe mogą prowadzić obrót aktywami dewizowymi. Wyłącznie członkowie giełdy mogą prowadzić działalność handlową na Bratysławskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Rezydenci mogą prowadzić obrót na giełdzie RM-System Slovakia bez ograniczeń, natomiast nierezydenci wyłącznie za pośrednictwem maklerów;


PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2007

26.9.2007

II.1.

ZOBOWIĄZANIA W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH (część pierwsza)

bezgotówkowe płatności transgraniczne mogą być dokonywane wyłącznie przez upoważnione banki krajowe i oddziały banków zagranicznych w Republice Słowackiej. (iv) zezwolenie dewizowe wydane przez Narodowy Bank Słowacki jest wymagane na potrzeby: a) otwarcia rachunku za granicą przez słowackiego rezydenta niebędącego bankiem. Wymóg ten nie obowiązuje osób fizycznych przebywających za granicą; b) dokonywania płatności kapitałowych za granicą; c) uzyskania kredytu finansowego od posługujacego się walutą obcą zagranicznego nierezydenta; z wyjątkiem kredytów pochodzących z zagranicy, przyjętych przez rezydenta, o terminie spłaty przekraczającym 3 lata oraz pożyczek udzielonych przez osobę fizyczną innej osobie fizycznej na działalność niebędącą działalnością gospodarczą; (v) wywóz i wwóz waluty słowackiej oraz dewiz w formie gotówki, którego wartość przekracza 150 tysięcy SKK, a także złota w sztabach, wymaga zgłoszenia; (vi) założenie depozytu aktywów finansowych przez rezydentów za granicą wymaga pozwolenia lub licencji wydanych przez władze właściwe ds. dewiz; (vii) wyłącznie podmioty obrotu dewizowego ustanowione w Republice Słowackiej mogą udzielać i przyjmować gwarancje i zobowiązania, zgodnie z wyznaczonym limitem i przepisami ustanowionymi przez Narodowy Bank Słowacki. 2) (1) BG: Bez ograniczeń, z wyjątkiem zapewniania i transferu informacji finansowych i przetwarzania danych finansowych oraz zapewniania koniecznego w tym celu oprogramowania przez podmioty świadczące inne usługi finansowe i usługi w zakresie doradztwa finansowego: Brak, z wyjątkiem postanowień pkt 1) powyżej. CZ: Bez ograniczeń dla zarządzania aktywami. Brak, z wyjątkiem: Wyłącznie banki ustanowione w Republice Czeskiej oraz oddziały banków zagranicznych posiadające wymaganą licencję mogą: — świadczyć usługi w zakresie depozytów, — prowadzić obrót aktywami dewizowymi, — dokonywać bezgotówkowych płatności transgranicznych. Zezwolenie dewizowe wydane przez Narodowy Bank Czeski lub Ministerstwo Finansów jest wymagane w przypadku Czeskich rezydentów niebędących bankami do: a) otwierania i finansowania rachunku zagranicą przez rezydentów Czeskich; b) dokonywania płatności kapitałowych za granicą (z wyjątkiem FDI); c) udzielania kredytów i gwarancji finansowych;

(iii)

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2)

BG: Bez ograniczeń, z wyjątkiem zapewniania i transferu informacji finansowych i przetwarzania danych finansowych oraz zapewniania koniecznego w tym celu oprogramowania przez podmioty świadczące inne usługi finansowe i usługi w zakresie doradztwa finansowego: Brak.

L 251/135

(1)

IT: Uprawnione osoby mające prawo do prowadzenia zbiorowego zarządzania aktywami są uznane za odpowiedzialne za wszelkie działania inwestycyjne prowadzone przez ich delegowanych doradców (zbiorowe zarządzanie aktywami, wyłączając przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 97 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.