Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 99

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 99

Strona 99 z 136

3)

Objęcie, bezpośrednio lub pośrednio, udziałów dających 5 lub więcej procent praw do głosowania w już ustanowionym banku wymaga zezwolenia Narodowego Banku Bułgarii. Kryteria dotyczące zezwolenia są ostrożnościowe i zgodne ze zobowiązaniami określonymi w art. XVI i XVII GATS. Bezpośrednie lub pośrednie nabycie przez bank ponad 10 procent udziałów w przedsiębiorstwie o charakterze niefinansowym wymaga zgody Narodowego Banku Bułgarii. Status wyłącznego usługodawcy może zostać przyznany w odniesieniu do usług w zakresie depozytów i transferu środków pieniężnych świadczonych na rzecz instytucji publicznych finansowanych ze środków budżetowych.


BG: W odniesieniu do usług bankowych wymienionych poniżej: — przyjmowanie depozytów i innych funduszy zwrotnych od ogółu społeczeństwa, — udzielanie kredytów, takich jak kredyty konsumenckie, kredyty hipoteczne, factoring i finansowanie transakcji handlowych, — usługi w zakresie płatności i transferu środków pieniężnych, — gwarancje, z wyłączeniem gwarancji Skarbu Państwa, — leasing finansowy: Brak, z wyjątkiem ograniczeń wskazanych w kolumnie „Dostęp do rynku”. BG: W odniesieniu do innych usług finansowych wymienionych poniżej: — udział w emisji papierów wartościowych, włączając gwarantowanie emisji, z wyjątkiem obligacji Skarbu Państwa, — obrót zbywalnymi papierami wartościowymi na własny rachunek lub rachunek klientów, — zarządzanie aktywami (z wyjątkiem zarządzania funduszami emerytalnymi) Brak, z wyjątkiem ograniczeń wskazanych w kolumnie „Dostęp do rynku”. SE: Założyciel spółki świadczącej usługi bankowe jest osobą fizyczną, zamieszkującą na stałe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub bankiem zagranicznym. Założyciel banku oszczędnościowego jest osobą fizyczną, zamieszkującą na stałe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/137

L 251/138

II.1.

ZOBOWIĄZANIA W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH (część pierwsza)

Warunek pobytu stałego w odniesieniu do dyrektorów wykonawczych organu zarządzającego, którzy działają w imieniu oraz na rachunek banku. BG: W odniesieniu do innych usług finansowych wymienionych poniżej: — udział w emisji papierów wartościowych, włączając gwarantowanie emisji, z wyjątkiem obligacji Skarbu Państwa, — obrót zbywalnymi papierami wartościowymi na własny rachunek lub rachunek klientów, — zarządzanie aktywami (z wyjątkiem zarządzania funduszami emerytalnymi): Ograniczenie w przypadku pośredników inwestycyjnych, przedsiębiorstw inwestycyjnych i giełd ustanowionych jako spółki akcyjne posiadających licencję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Przyznanie odpowiedniej licencji jest uwarunkowane spełnieniem wymagań w zakresie zarządzania i technicznych, a także wymagań związanymi z ochroną inwestora. Giełda ustanowiona w formie spółki akcyjnej: Warunek minimalnego kapitału (100 000 BGN); nie mniej niż 2/3 kapitału rozdzielone pomiędzy instytucje finansowe (zakłady ubezpieczeń, instytucje finansujące, pośredników inwestycyjnych); ograniczenie bezpośredniego i pośredniego udziału akcjonariusza w kapitale akcyjnym do pięciu procent. Pośrednicy inwestycyjny: Brak w odniesieniu do działalności w zakresie pośrednictwa inwestycyjnego na terytorium Republiki Bułgarii, chyba że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) postanowi inaczej. Warunek członkostwa w giełdzie papierów wartościowych w celu prowadzenia obrotu papierami wartościowymi na giełdzie papierów wartościowych. Ograniczenie członkostwa pośrednika inwestycyjnego do jednej giełdy papierów wartościowych dotyczy wyłącznie w Bułgarii. Przedsiębiorstwa inwestycyjne: Przedsiębiorstwo inwestycyjne nie może prowadzić działalności bankowej, ubezpieczeniowej i pośrednictwa inwestycyjnego. BG: w zakresie zapewniania i transferu informacji finansowych i przetwarzania danych finansowych oraz zapewniania koniecznego w tym celu oprogramowania przez podmioty świadczące inne usługi finansowe i usługi w zakresie doradztwa finansowego: Brak, z wyjątkiem wskazań pkt 1) powyżej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 99 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.