Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 254 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 września 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4082) (1)

Data ogłoszenia:2007-09-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 254 POZ 1

Strona 1 z 18
28.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 254/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 września 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4082)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/616/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


a także mając na uwadze, co następuje:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(1)

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 20 ust. 3,

Decyzja Komisji 2001/881/WE z dnia 7 grudnia 2001 r. ustalająca wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów odzwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich oraz uaktualniająca szczegółowe przepisy dotyczące kontroli przeprowadzanych przez ekspertów Komisji (4) zawiera w załączniku wykaz punktów kontroli granicznej do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych żywych zwierząt i produktów zwierzęcych sprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich („wykaz punktów kontroli granicznej”).

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/ 425/EWG oraz 90/675/EWG (2), w szczególności ustęp drugi jej art. 6 ust. 4,

(2)

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (3), w szczególności jej art. 6 ust. 2,

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (2) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352). (3) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE.

Wykaz punktów kontroli granicznej zawiera jednostkowy numer TRACES dla każdego punktu kontroli granicznej. TRACES to skomputeryzowany system wprowadzony decyzją Komisji 2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia systemu TRACES i zmieniającą decyzję 92/486/EWG (5). Zastępuje on wcześniejszy system Animo, opierający się na sieci wprowadzonej decyzją Komisji 91/398/EWG z dnia 19 lipca 1991 r. w sprawie skomputeryzowanego systemu łączącego władze weterynaryjne (Animo) (6) i dotyczącego identyfikacji przepływu zwierząt i niektórych produktów w przywozie i handlu wewnątrzwspólnotowym.

(4) Dz.U. L 326 z 11.12.2001, str. 44. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/276/WE (Dz.U. L 116 z 4.5.2007, str. 34). (5) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 63. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/515/WE (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 29). (6) Dz.U. L 221 z 9.8.1991, str. 30.

L 254/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.9.2007

(3)

W związku z zadowalającymi wynikami kontroli przeprowadzonej zgodnie z decyzją 2001/881/WE wykaz punktów kontroli granicznej należy uzupełnić o dodatkowy punkt kontroli granicznej w Civitavecchia we Włoszech. W związku z komunikatami przekazanymi przez Niemcy oraz Zjednoczone Królestwo punkty kontroli granicznej w Weil/Rhein Mannheim w Niemczech oraz w Ipswich w Zjednoczonym Królestwie należy usunąć z wykazu punktów kontroli granicznej zawartego w załączniku do decyzji 2001/881/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 254 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.