Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 256 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1139/2007 z dnia 1 października 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-argininy jako dodatku paszowego (1)

Data ogłoszenia:2007-10-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 256 POZ 11

2.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 256/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1139/2007 z dnia 1 października 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-argininy jako dodatku paszowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

gatunków zwierząt, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki dietetyczne” i grupie funkcjonalnej „aminokwasy, ich sole i podobne produkty”.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(6)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje udzielanie zezwoleń na dodatki stosowane w żywieniu zwierząt oraz podstawy uzasadnienia i procedury przyznawania takich zezwoleń.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w opiniach z dnia 17 kwietnia 2007 r. (3), że L-arginina nie ma negatywnego oddziaływania na zdrowie zwierząt, ludzi ani na środowisko naturalne. Ponadto stwierdził on, że preparat nie stwarza żadnego innego zagrożenia, które zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 wykluczałoby wydanie zezwolenia. Jego zdaniem nie ma potrzeby wprowadzania szczególnych wymogów dotyczących monitorowania rynku po wprowadzeniu preparatu do obrotu. Sprawozdanie z metody analizy dodatku paszowego w paszy zostało przedłożone Urzędowi przez laboratorium referencyjne Wspólnoty określone w rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003. Ocena preparatu dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu, zgodnie z warunkami określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Złożony został wniosek o udzielenie zezwolenia na stosowanie L-argininy jako aminokwasu.

(7)

(3)

Ponieważ wniosek o zezwolenie na stosowanie został złożony przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, podstawą jego złożenia była dyrektywa Rady 82/471/EWG z dnia 30 czerwca 1982 r. dotycząca niektórych produktów stosowanych w żywieniu zwierząt (2). Od dnia 18 października 2004 r. aminokwasy, ich sole i ich analogi są objęte zakresem rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wniosek należy zatem uważać za wniosek złożony na podstawie art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii „dodatki dietetyczne” i grupy funkcjonalnej „aminokwasy, ich sole i podobne produkty”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

(4)

W celu spełnienia wymogów określonych w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 na poparcie wniosku przedłożono dodatkowe informacje.

Artykuł 2

(5)

Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie L-argininy jako dodatku paszowego w żywieniu wszystkich

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3) Opinia Panelu Naukowego ds. Dodatków Paszowych oraz Środków lub Substancji Wykorzystywanych w Paszach dla Zwierząt dotycząca bezpieczeństwa i skuteczności produktu L-arginina wyprodukowanego w drodze fermentacji przez Corynebacterium glutamicum (ATCC-13870) dla wszystkich gatunków zwierząt. Przyjęta w dniu 17 kwietnia 2007 r. Dziennik EFSA (2007) 473, str. 1–19.

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8). (2) Dz.U. L 213 z 21.7.1982, str. 8. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/116/WE (Dz.U. L 379 z 24.12.2004, str. 81).

L 256/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.10.2007

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 października 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

2.10.2007

ZAŁĄCZNIK

Minimalna zawartość Inne przepisy mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 % Data ważności zezwolenia

Maksymalna zawartość

Numer identyNazwa posiafikacyjny dacza zezwolenia dodatku Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Dodatek

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

PL

Kategoria: Dodatki dietetyczne. Grupa funkcjonalna: Aminokwasy, ich sole i podobne produkty Charakterystyka dodatku: L-arginina 98 % Wszystkie gatunki wytwarzana przez Corynebacterium glutamicum (ATCC 13870) C6H14N4O2 Metoda analityczna: Wspólnotowa metoda do oznaczenia aminokwasów (dyrektywa Komisji 98/64/WE zmieniająca dyrektywę 71/393/EWG (1)) — — — — 22.10.2017

3c3.6.1

L-arginina

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) Dz.U. L 257 z 19.9.1998, str. 14.

L 256/13

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 256 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L256 - 31 z 20072.10.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1890/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Indonezji, Tajwanu, Tajlandii i Wietnamu oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części pochodzących z Malezji i Filipin (  Dz.U. L 302 z 19.11.2005)

 • Dz. U. L256 - 30 z 20072.10.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/635/WPZiB z dnia 1 października 2007 r. przedłużające wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L256 - 28 z 20072.10.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/634/WPZiB z dnia 1 października 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/113/WPZiB zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dz. U. L256 - 27 z 20072.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 września 2007 r. w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L256 - 26 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2007 z dnia 1 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi w ramach GATT na niektóre owoce i warzywa oraz przetwory owocowe i warzywne od 1996 r.

 • Dz. U. L256 - 23 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2007 z dnia 1 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 256/2002 w zakresie zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus cereus odm. toyoi jako dodatku paszowego należącego do grupy mikroorganizmów (1)

 • Dz. U. L256 - 20 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2007 z dnia 1 października 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 3-fitazy (Natuphos) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L256 - 17 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2007 z dnia 1 października 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 3-fitazy (ROVABIO PHY AP i ROVABIO PHY LC) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L256 - 14 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1140/2007 z dnia 1 października 2007 r. dotyczące tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie dodatku paszowego, posiadającego już zezwolenie na stosowanie w paszach (1)

 • Dz. U. L256 - 8 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1138/2007 z dnia 1 października 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie kwasu benzoesowego (VevoVitall) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L256 - 5 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1137/2007 z dnia 1 października 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus subtilis (O35) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L256 - 3 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1136/2007 z dnia 1 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L256 - 2 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1135/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Cypru

 • Dz. U. L256 - 1 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1134/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na EUR dla Malty

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.