Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 256 POZ 23

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2007 z dnia 1 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 256/2002 w zakresie zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus cereus odm. toyoi jako dodatku paszowego należącego do grupy mikroorganizmów (1)

Data ogłoszenia:2007-10-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 256 POZ 23

2.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 256/23

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1143/2007 z dnia 1 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 256/2002 w zakresie zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus cereus odm. toyoi jako dodatku paszowego należącego do grupy mikroorganizmów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,


Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w opinii z dnia 7 marca 2007 r., że preparat Bacillus cereus odm. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 nie ma negatywnego oddziaływania na zdrowie zwierząt, ludzi ani na środowisko naturalne (4). Ponadto stwierdził on, że preparat nie stwarza żadnego innego zagrożenia, które zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 wykluczałoby wydanie zezwolenia. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczególnych wymogów dotyczących monitorowania rynku po wprowadzeniu preparatu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie z metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez wspólnotowe laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Ocena preparatu dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz podstawy uzasadnienia i procedury przyznawania takich zezwoleń.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 256/2002.

(2)

Preparat Bacillus cereus odm. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) należący do grupy „mikroorganizmów” został, zgodnie z dyrektywą Rady 70/524/EWG (2), w szczególności na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 256/2002 (3), bezterminowo zatwierdzony do stosowania dla prosiąt w wieku do dwóch miesięcy i dla macior w okresie od 1 tygodnia poprzedzającego poród do czasu odsadzenia prosiąt od maciory. Dodatek ten został następnie wpisany do wspólnotowego rejestru dodatków paszowych jako istniejący produkt, zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 256/2002 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

(3)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożono wniosek o zmianę zezwolenia na stosowanie preparatu w celu umożliwienia jego stosowania w paszy dla macior w okresie od ich unasienienia do odsadzenia prosiąt. Do wniosku dołączono dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4) Opinia Panelu Naukowego ds. Dodatków Paszowych oraz Środków lub Substancji Wykorzystywanych w Paszach dla Zwierząt dotycząca bezpieczeństwa i skuteczności produktu Toyocerin (Bacillus cereus odm. toyoi) stosowanego jako dodatek paszowy dla macior zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003. Opinia z dnia 7 marca 2007 r., Dziennik EFSA (2007) 458, str. 1–9.

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8). (2) Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa uchylona rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003. (3) Dz.U. L 41 z 13.2.2002, str. 6.

L 256/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.10.2007

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 października 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

2.10.2007

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK III Mikroorganizmy

Minimalna zawartość Inne przepisy CFU/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej Maksymalna zawartość

PL

Nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierzęcia Maksymalny wiek

Data ważności zezwolenia

Mikroorganizmy Prosięta 2 miesiące 1 × 109 1 × 109 Bezterminowe

E 1701

Bacillus cereus odm. toyoi

NCIMB 40112/ CNCM I-1012 Maciory Od unasienienia macior do odsadzenia prosiąt 0,5 × 109 2 × 109

Preparat Bacillus cereus odm. toyoi zawierający minimum 1 × 1010 CFU/g dodatku

W instrukcjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania. W instrukcjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Bezterminowe”

L 256/25

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 256 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L256 - 31 z 20072.10.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1890/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Indonezji, Tajwanu, Tajlandii i Wietnamu oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części pochodzących z Malezji i Filipin (  Dz.U. L 302 z 19.11.2005)

 • Dz. U. L256 - 30 z 20072.10.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/635/WPZiB z dnia 1 października 2007 r. przedłużające wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L256 - 28 z 20072.10.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/634/WPZiB z dnia 1 października 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/113/WPZiB zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dz. U. L256 - 27 z 20072.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 września 2007 r. w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L256 - 26 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2007 z dnia 1 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi w ramach GATT na niektóre owoce i warzywa oraz przetwory owocowe i warzywne od 1996 r.

 • Dz. U. L256 - 20 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2007 z dnia 1 października 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 3-fitazy (Natuphos) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L256 - 17 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2007 z dnia 1 października 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 3-fitazy (ROVABIO PHY AP i ROVABIO PHY LC) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L256 - 14 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1140/2007 z dnia 1 października 2007 r. dotyczące tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie dodatku paszowego, posiadającego już zezwolenie na stosowanie w paszach (1)

 • Dz. U. L256 - 11 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1139/2007 z dnia 1 października 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-argininy jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L256 - 8 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1138/2007 z dnia 1 października 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie kwasu benzoesowego (VevoVitall) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L256 - 5 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1137/2007 z dnia 1 października 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus subtilis (O35) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L256 - 3 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1136/2007 z dnia 1 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L256 - 2 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1135/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Cypru

 • Dz. U. L256 - 1 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1134/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na EUR dla Malty

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.