Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 257 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2007 z dnia 2 października 2007 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych w roku budżetowym 2008 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2007-10-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 257 POZ 3

Strona 1 z 2
3.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1146/2007 z dnia 2 października 2007 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych w roku budżetowym 2008 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3730/87 z dnia 10 grudnia 1987 r. ustanawiające ogólne zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wyznaczonych organizacji celem rozdysponowania jej pomiędzy osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 6,

Artykuł 2 ust. 3 pkt 1 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 ustanawia dotację przeznaczoną za zakup na rynku produktów czasowo niedostępnych w ramach zapasów interwencyjnych. Biorąc pod uwagę, że zapasy zbóż, odtłuszczonego mleka w proszku oraz ryżu przechowywane obecnie przez agencje interwencyjne są bardzo ograniczone oraz że podjęto już kroki dotyczące odpowiednio ich sprzedaży na rynku i dystrybucji w ramach rozporządzenia (EWG) nr 3149/92, oraz biorąc pod uwagę, że nie jest przewidziany żaden zakup tej żywności w 2007 r., należy określić wysokość wymienionej dotacji, aby umożliwić zakup na rynku zbóż, odtłuszczonego mleka w proszku oraz ryżu niezbędnych do realizacji planu w roku budżetowym 2008.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiające porozumienia agromonetarne dotyczące euro (2), w szczególności jego art. 3 ust. 2,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3149/92 z dnia 29 października 1992 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (3), Komisja musi przyjąć plan dystrybucji, jaki ma być sfinansowany ze środków dostępnych w roku budżetowym 2008. Plan ustanawia w szczególności, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego stosującego to działanie, maksymalne środki finansowe dostępne na cele realizacji części planu przypadającej na dane państwo oraz ilość każdego rodzaju produktu, którą można wycofać z zapasów posiadanych przez agencje interwencyjne.

Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 przewiduje możliwość przekazywania pomiędzy państwami członkowskimi produktów niedostępnych w zapasach interwencyjnych w państwie członkowskim, w którym występuje na nie zapotrzebowanie w ramach realizacji planu rocznego. Należy zatem zezwolić na niezbędne przekazywanie wewnątrzwspólnotowe w celu realizacji planu w 2008 r. na warunkach przewidzianych w art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.

(6)

Jako termin obowiązujący dla rozpoczęcia realizacji planu w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2799/98 przyjmuje się datę rozpoczęcia zarządzania zapasami publicznymi.

(7)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92, przy opracowywaniu planu Komisja konsultowała się z głównymi organizacjami znającymi problemy osób najbardziej poszkodowanych we Wspólnocie.

(2)

Państwa członkowskie zainteresowane planem w roku budżetowym 2008 przekazały niezbędne informacje zgodnie z przepisami art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.

(8)

Komitet Zarządzający ds. Zbóż nie wydał opinii w terminie określonym przez przewodniczącego,

(3)

Dokonując podziału zasobów, należy uwzględnić doświadczenia i stopień wykorzystania przez państwa członkowskie zasobów przyznanych im w poprzednich latach budżetowych.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(1) Dz.U. L 352 z 15.12.1987, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2535/95 (Dz.U. L 260 z 31.10.1995, str. 3). 2) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1. ( (3) Dz.U. L 313 z 30.10.1992, str. 50. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 758/2007 (Dz.U. L 172 z 30.6.2007, str. 47).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 257 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L257 - 30 z 20073.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania dotyczącego występowania Salmonelli spp. w stadach świń hodowlanych prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4434)

 • Dz. U. L257 - 23 z 20073.10.2007

  Decyzja nr 1150/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 września 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013 program szczegółowy „Profilaktyka narkotykowa i informacja o narkotykach” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”

 • Dz. U. L257 - 16 z 20073.10.2007

  Decyzja nr 1149/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 września 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013 program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”

 • Dz. U. L257 - 13 z 20073.10.2007

  Dyrektywa 2007/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 września 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć (1)

 • Dz. U. L257 - 11 z 20073.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2007 z dnia 2 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów beryksowatych w obszarze ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L257 - 9 z 20073.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2007 z dnia 1 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w obszarze NAFO 3 LMNO przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L257 - 1 z 20073.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2007 z dnia 2 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.